สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวดำ
2. เด็กชายอภิชัย  สาหร่าย
 
1. นายนพรัตน์  ขันติเจริญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวสายทิพย์  กรึกกรอง
2. นางสาวอรัญญา  อนารัตน์
3. นางสาวเกวลี  ขันตีมิตร
 
1. นางสาวณัฐการณ์  หนูเผือก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์  พังยะ