สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.73 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายธนาวุติ  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริพร  จันทร์น้ำด้วน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนินันท์  ขันตีมิตร
2. เด็กชายอำพล  วงษา
 
1. นางนาวรัตน์  พิมพ์เครือสี
2. นางสาวสุนิสา  ชวนยิ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 17 1. นางสาวณัฐสุภา  คำฤทธิ์
2. นายพงศกร  สิงขรณ์
 
1. นางนาวรัตน์  พิมพ์เครือสี
2. นางสาวสมหวัง  บันสุุดร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  เพียรใจดี
 
1. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพร  บุญลอย
 
1. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีสวาท
 
1. นายภวัต  เพชรบูรณิน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิตตา  บางยิ้ม
3. เด็กหญิงศิริมล  เชิดชู
 
1. นายทรงกรด  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาววนิดา  อ่องจำปา
2. นางสาวสุชาดา  หาญรักษ์
3. นายอัษฏาวุฒิ  สิงห์ทอง
 
1. นายทรงกรด  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ