สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชค  เกียวซี
2. เด็กชายอนุชิต  ปิงตา
 
1. นางอารี  สีขำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมินทร์  พิมเสน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  มาฉิม
 
1. นางอารี  สีขำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงวันนิสา  แสวงศรี
2. เด็กชายอนาวิล  เย็นขัน
 
1. นายชัยพล  กันศิริ
2. นางสาวเบญจมาศ  หมากผิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวณัฐศิมา  บุญศรีมาตร์
2. นายอภิวัฒน์  โชติเนตร
 
1. นายชัยพล  กันศิริ
2. นางสาวเบญจมาศ  หมากผิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำริน  มากดี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีสมุทร
 
1. นางอารี  สีขำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยะปารา
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวทวีพร  ตั้งมั่น
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  โชติเนตร
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอรัญญา  สายทอง
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร  กมลรัตน์
2. เด็กชายสุธีมา  กลับกลาง
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายอภินันท์  ทองปาน
2. นายอัศฎาวุฒิ  สมศรี
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายพงศ์ธนวัฒน์  สีเลื่อม
2. เด็กชายวินัย  โสคำภา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงอุคะ
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 1. นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์พุ่ม
2. นายสิทธิพงษ์  เย็นขัน
3. นางสาวสุภลักษณ์  เย็นขัน
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดลฤทธิ์  อินพัดสี
2. เด็กชายธนพล  มาระวัง
3. เด็กหญิงวิภาพร  พรหมรักษา
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงกระพัน  คำอุ้ย
2. นายชณัฐกานต์  สุทธิ
3. นางสาวสุชาวรี  ราชอินตา
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนนทิชา  ศรีบุญเลิศ
2. นางสาวสาวิณีย์  จานตาดี
3. นางสาวอารียา  ศรีกระบุตร
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราวรรณ  ช้อนทองคำ
2. นางสาวพรพิมล  เม็งเกตุ
3. นางสาววรรณวิสา  มังกุด
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  บุญธรรม
2. นายวายุ  บุญกิจ
3. นายสุริยา  เบ็งยา
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวมาลินี  วิสิพรรณ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เสนานุช
3. นางสาวสุชาดา  สีมาลา
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  บุญมาสาย
2. เด็กหญิงภิภาวดี  ธรรมสอน
3. เด็กหญิงสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิจิตตรา  อุตมา
2. นางสาวสุมิตรา  ขุนอินทร์
3. นางสาวเครือฟ้า  กันยนต์
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิตยา  ปิงตา
2. นางสาวสุนิษา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันลิสิ
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลวดี  ขุนแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  อินตะวงค์
3. นางสาวมธุรส  โสภาวาง
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์