สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฏิรัตน์  เกตุปั้น
2. เด็กชายภัทรกร  ดำแดง
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  พลอยศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  แย้มเลี้ยง
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ฉิมมาลี
2. เด็กชายนนธวัช  แก้วต่าย
3. เด็กหญิงนันทวดี  ผ่องใส
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สิงห์จันทึก
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  น้อยเดช
 
1. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค
2. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายมังกร  ท้วมแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ช่วยบ้าน
 
1. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค
2. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นายสนอง  วาทิตธราดล
2. นางสาวอาทิตยา  สังข์งาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
2. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภู่ร้อย
 
1. นางพรพิจิก  ปลอดอ่อน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวปณิดา  บุญย่านยาว
 
1. นางพรพิจิก  ปลอดอ่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญจนพร  โยธาภักดี
 
1. นางอารียา  สุวรรณพักตร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรเมธ  น้อยเมือง
 
1. นางพรพิจิก  ปลอดอ่อน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายชัยรัตน์  แซ่ลี
 
1. นางอารียา  สุวรรณพักตร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูพุ่ม
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมธุรส  เจริญรัตนศิลป์
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสนธยา  สาคร
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงอุดมสุข  คำเพ็ชร
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฏิณภพ  สีแก้ว
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภากร  แสงวิริยะนันท์
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรเทพ  บุญรังศรี
 
1. นางสาววรีย์  อินทนา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยะรัฐ  ปิ่นทอง
 
1. นางวนิดา  ภาคาเนตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำกิ่ง
 
1. นางสาววรีย์  อินทนา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวไอลดา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางวนิดา  ภาคาเนตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์วิสาร
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกวี  แซ่ลี
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัมพิกา  สิงหฬ
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรชยา  ภักดี
2. เด็กหญิงวรกานต์  รอบคอบ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คุ้มแสง
 
1. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวมณีจิต  หนูตา
2. นางสาวมนัสชนก  เถารักตระกูล
3. นางสาววัลลี  แซ่เล่า
 
1. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพีรัชชัย  ประดลชอบ
2. นายอัศรินทร์  เสาธง
 
1. นายเชาวลิต  แย้มศิริ
2. นายทวิช  น้อยดี
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงวิลาสินี  คล้ายทอง
 
1. นายทวิช  น้อยดี
2. นายเชาวลิต  แย้มศิริ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพัฒน์  โพธิ์ปลัด
2. เด็กชายวัชระ  ยาบูฮา
 
1. นายเชาวลิต  แย้มศิริ
2. นายทวิช  น้อยดี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวชญาภา  เอี่ยมพุฒ
2. นางสาวโยทกา  คลังประโคน
 
1. นายทวิช  น้อยดี
2. นายเชาวลิต  แย้มศิริ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 5 1. นายชินดนัย  บุญญาฤทธิ์
2. เด็กชายยศวริศ  ทองบุญชู
3. เด็กชายลูกสร้าง  ชาวเวียง
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภณ  แสงสว่าง
2. นายธนกฤต  บุมี
3. นายไพฑูรย์  สุพรรณธีรรัตน์
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชมภูนาค
2. เด็กหญิงพิมศิริ  ชมมี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์คีรี
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เมืองวัง
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  ทองเนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงวริยา  คารวะสมบัติ
4. เด็กชายวีรพงษ์  ขันตี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองวัง
6. เด็กหญิงอินธิรา  เสรีวัลลภ
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวประภาวรินทร์  โป้มี
3. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  อินทร์โฉม
2. นางสาวชมพูนุช  สุดแก้ว
3. นายปิยะรัฐ  ปิ่นทอง
4. นางสาวมนธิชา  เต้นลือ
5. นางสาวรัตนาวลี  นันภิวงค์
6. นางสาววัชราวารี  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
3. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญชู
2. นายนริน  จันแสน
3. นางสาวสุกัญญา  ปิ่นสกุล
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภรนุตา  อ่อนตานา
2. นางสาวเฟื้องฟ้า  ฉิมมาลี
3. นางสาวไอลดา  ทิพย์สิงห์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวนันทนา  อินแก้ว
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่า
3. เด็กชายสายชล  พรมย่วน
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  เดชแพ
2. นางสาววันวิสาข์  สุขเนตร
3. นางสาวเดือนฉาย  สุรพล
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม