สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฏิรัตน์  เกตุปั้น
2. เด็กชายภัทรกร  ดำแดง
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรชยา  ภักดี
2. เด็กหญิงวรกานต์  รอบคอบ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คุ้มแสง
 
1. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพีรัชชัย  ประดลชอบ
2. นายอัศรินทร์  เสาธง
 
1. นายเชาวลิต  แย้มศิริ
2. นายทวิช  น้อยดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวชญาภา  เอี่ยมพุฒ
2. นางสาวโยทกา  คลังประโคน
 
1. นายทวิช  น้อยดี
2. นายเชาวลิต  แย้มศิริ