สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภณ  แสงสว่าง
2. นายธนกฤต  บุมี
3. นายไพฑูรย์  สุพรรณธีรรัตน์
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชมภูนาค
2. เด็กหญิงพิมศิริ  ชมมี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์คีรี
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เมืองวัง
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  ทองเนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงวริยา  คารวะสมบัติ
4. เด็กชายวีรพงษ์  ขันตี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองวัง
6. เด็กหญิงอินธิรา  เสรีวัลลภ
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวประภาวรินทร์  โป้มี
3. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  อินทร์โฉม
2. นางสาวชมพูนุช  สุดแก้ว
3. นายปิยะรัฐ  ปิ่นทอง
4. นางสาวมนธิชา  เต้นลือ
5. นางสาวรัตนาวลี  นันภิวงค์
6. นางสาววัชราวารี  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
3. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญชู
2. นายนริน  จันแสน
3. นางสาวสุกัญญา  ปิ่นสกุล
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภรนุตา  อ่อนตานา
2. นางสาวเฟื้องฟ้า  ฉิมมาลี
3. นางสาวไอลดา  ทิพย์สิงห์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวนันทนา  อินแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่า
3. เด็กชายสายชล  พรมย่วน
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  เดชแพ
2. นางสาววันวิสาข์  สุขเนตร
3. นางสาวเดือนฉาย  สุรพล
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม