สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครไทย สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.12 เงิน 10 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  คำปั้น
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เสวิสิทธิ์
 
1. นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชมาศ  ด่อนหมากหยิบ
2. เด็กหญิงรัตติญาพร  โพธิ์ปลัด
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวคีตพัฒน์  พรหมเพ็ง
2. นางสาวสิริวิมล  มาวงค์
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร