สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครไทย สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  สมควร
2. เด็กชายสิทธิโชค  สมสารี
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกตัญญู  ชุษณานันท์
2. นายกิตติภัฏ  ศรียศ
3. นายพีระพงษ์  วงศ์บุญชัยเลิศ
4. นายสุขสวัสดิ์  สุขนาบัว
5. นายอนุสิษฐ์  พิบูลเกียรติกุล
 
1. นางอมรรัตน์  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โพธิ์ปลัด
2. เด็กชายพูลศักดิ์  อ้นมี
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นางสาวอุทัยวรรณ  โอ่งวัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เขื่อนปา
2. นายตันติกร  บุญธรรม
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  โอ่งวัน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารณีย์  ธนสิริพงษ์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  คงศิริ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฟ้าใส  อินแผง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรพรรณ  พูลโห้
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัตร  บัวประทุม
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิธาริณี  เลื่อนชัยภูมิ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหรือ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินา  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตติณัฐ  มาดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงหนองลาน
2. เด็กหญิงวัชราพรรณ  ทิมา
3. เด็กหญิงศุฑามาศ  ขุมขำ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  พรมสิงห์
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  จันทร์มีเทศ
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หุมเพียง
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตน์  กำวัน
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายสิงเทศ
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยากร  อ่อนสำลี
 
1. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พึ่งแย้ม
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษขจร  รักตระกูลมงคล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชดี
3. เด็กชายธนโชติ  นะราศรี
4. เด็กหญิงปนัดดา  จันภักดี
5. เด็กชายพงศกร  หมีดง
6. เด็กหญิงรัตติยากร  เขตสถาน
7. เด็กชายวรากร  แซ่ฟุ้ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งนาม
9. เด็กหญิงอรอุมา  สาคะนิล
10. เด็กชายอลงกรณ์  พงษ์สิงห์
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญามาศ  พิสุทธิโสภณ
2. นางสาวจารวี  ศรีบุตรตา
3. นางสาวชลิตา  วงษ์วะดี
4. นายธีรพงศ์  เอี่ยมโอด
5. นายนัฐพงษ์  แต่งเนตร
6. นายยุทธินันท์  ทองหงำ
7. นางสาววชิรญาณ์  คชมาตย์
8. นายวีรภัทร  ทองฟัก
9. นางสาวเสาวภา  นิระติใส
10. นายไชยยา  เผ่าคนชม
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. นางสาวกวินทิพย์  อุ่นพรม
3. นางสาวบุศรินทร์  ศรีแจ้ง
4. นางสาวประกายเดือน  บางศรี
5. นางสาวพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
6. นางสาวรัตติพร  เขียวยันต์
7. นางสาววรันยา  โกสาจันทร์
8. นางสาวเนตรนภา  เบ็งยา
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารานีย์  พุฒหาญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ทิมวงศ์
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพนธ์  จานตาดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันตุลา
3. เด็กชายติณห์  สีบัวแดง
4. เด็กชายนันทพงศ์  คงหนองลาน
5. เด็กชายประสิทธิศักดิ์  คุ้มตลอด
6. เด็กชายพีรพิพัฒน์  จันยูร
7. เด็กชายวัชรพงษ์  เพียยศ
8. เด็กชายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นายสถิตย์  พัวพัน
3. นายธงชัย  คำป้อง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะชัย  ดวงตานนท์
2. นายชนาธิป  ทวีโต
3. นายพิสิษฐ์  สีทัดแอ
4. นายภูมิพัฒน์  จันทร์ดา
5. นายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
6. นายอฑิศร  มอญชัยภูมิ
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขมามอญ
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุวรรณเกิด
3. เด็กหญิงอภิชญา  ธนะสมบัติ
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตราพรรณ  พุทธสอน
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทิมศรี
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ขัทมาร
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงษ์ฤทธิ์  พินิจ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่นไพร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงรัตน์ฏิญาพร  ปุญญฤทธิ์
 
1. นายเอกชัย  บุญอาจ
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธุมวดี  อินจัน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์สะอาด
 
1. นายเอกชัย  บุญอาจ
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิลนรี  ไผ่แจ้คำมูล
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วป้องปก
 
1. นายเอกชัย  บุญอาจ
2. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  ตาทิพย์
2. นายพสิษฐ์  บาลี
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นายเอกชัย  บุญอาจ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลยา  อุ่นพรม
2. นางสาวปาริฉัตร  สุราษฎร์มณี
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตุลยรัชญ์  คลังจง
2. นายนันทพงษ์  ปานเกิด
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  โยธะไชยสาร
2. เด็กหญิงภูริชญา  โพธิรังสิยากร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตรบรรจง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัสกร  มอนชัยภูมิ
2. นางสาวมาริสา  แสงบุตรดี
3. นางสาววราภรณ์  ขำนาพึง
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงธ์ธร  พวงทอง
2. นายวิศวะ  พึ่งแย้ม
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วจินดาคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มูลสารี
3. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  อิ้มอนงค์
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางรุจิรา  จีนทิม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรากร  ทุมชะ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สุทธิ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายประญัติ  วงศ์สมบัติ
2. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  ศรียศ
2. นายปรเมศวร์  เอื่ยมโอด
3. นางสาววรฤทัย  พร้าโต
 
1. นายประญัติ  วงศ์สมบัติ
2. นางสมพร  ปิ่นเงิน