สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ฝั้นบ้านไร่
2. เด็กชายธนากร  นครไทยภูมิ
 
1. นางภรรทนพ  พุทธสอน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 11 1. เด็กชายชยพร  วงค์พิลัย
2. เด็กชายวัฒนชัย  อินทโชติ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ไพรศรีจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายจรัสพิชญ์  บุญเย็น
2. นางสาวดวงนภา  ทองนอก
3. นางสาวพิชญาภา  เปล่งเสียง
4. นายภีรภัทร  สารช้างอ่อน
5. นางสาวมณีรัตน์  ศรีเหลา
 
1. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
2. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำจันดา
2. เด็กชายสุภัทร  แก้วทิพสาน
 
1. นางสำรวย  จีนด้วง
2. นายไพโรจน์  บุญเย็น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรเมธ  สายด้วง
2. นางสาววรฤทัย  เพียคำ
 
1. นายไพโรจน์  บุญเย็น
2. นางสำรวย  จีนด้วง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นครไทยภูมิ
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 1. นายชาณุวัฒน์  ปานแจ้ง
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญอาจ
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพรนภา  ปามะ
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทิกา
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกวีณา  จงรักษ์
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุริษา  แสงปัญญา
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนะชัย  รัตนโค้น
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปริญญา
 
1. นายกฤษณะ  แก้วมณี
2. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายชัยณัฐ  ชายวร
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กันธุระ
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัษฎาวุธ  หอมสมบัติ
 
1. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสุกัลยา  พรมวรรณา
 
1. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทอง
 
1. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพร  แซวหิว
 
1. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล  นะมิตร
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  พุฒหาร
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชยากร  อ่อนนาเมือง
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีเจริญ
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
2. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิกา  มีเฟีย
2. นางสาวรุ่งตะวัน  แสงสีห์
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
2. นายเฉลิมวุฒิ  มะลิลา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  รัตตะพรม
2. นายอนุพันธ์  ภูมิดี
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
2. นายเฉลิมวุฒิ  มะลิลา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายภาณุกร  ดีธงทอง
2. นายสุทิวัส  เหล็กฉิมมา
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
2. นายเฉลิมวุฒิ  มะลิลา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนโค้น
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินปัญญา
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีเจริญ
 
1. นางกรรณิกา  แสงห์สิง
2. นายภิญโญ  แจงทอง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ปานแจ้ง
2. นางสาวณัฏฐิดา  ดวงศิลา
3. นางสาวธนพร  จันต๊ะสุรินทร์
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางกรรณิกา  แสงห์สิง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฑิตา  เมืองสนธิ์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงศิรินภา  เกจันทร์
 
1. นายพิชัย  ระเกตุ
2. นางสาวประภาวัลย์  มั่นใหญ่ชัยโชค
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์นิภา  มาอ่อน
2. นายศิริวัฒน์  ศรีสุขา
3. นายอดุล  บุตรสีทา
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง
2. นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันคีรี
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงมยุรี  ทิวารัตน์
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  ขำนาพึง
2. นายสิทธิพงษ์  อารยะศิลปธร
3. นายเอกชัย  ด้วงหม้อ
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น