สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพดล  ยอดวัน
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์โฉม
3. นางสาวสุพัตรา  นรชาญ
4. นายอาทิตย์  ทองระย้า
5. นางสาวเจนจิรา  เกษางาม
 
1. นางสาวภรณ์พรรณ  จันทร์แย้มสงค์
2. นางสาวจันดี  พุ่มพวง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐพล  เปรมปรีดี
2. เด็กหญิงอรณิชา  ยอดวัน
 
1. นางสาวคณิตินอภิญญา  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางเรืองรอง  วรรณปัตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายณัฐพล  สิงห์กลิ่น
2. นางสาวอารียา  คลังเงิน
 
1. นางเรืองรอง  วรรณปัตย์
2. นางสาวคณิตินอภิญญา  เอี่ยมสวัสดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชาร์  สระทองอยู่
2. เด็กหญิงพินทอง  สามงามยา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เชียงหยอง
2. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายนพดล  เนื้ออ่อน
2. นายอรรถพล  วงศ์อุบล
 
1. นายกนกวรรณ  เชียงหยอง
2. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นายนิติรัฐ  ตราชื่นต้อง
2. นายพิษณุ  พุทธแก้ว
3. นายสุทธิพร  สุทธิสุวรรณ
 
1. นางเฉลา  ดีอินทร์
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทร์พร