สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ฟองจางวาง
2. เด็กชายเมธิชัย  จันทะคุณ
 
1. นายธวัช  วงศ์ใหญ่
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายเจริญชัย  ตรีอินทร์
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรทิพา  พรหมถา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  มีคุ้ม
2. นายธวัตชัย  มั่นเมือง
3. นางสาวน้ำทิพย์  บัวทอง
4. นางสาวปัญญาทรัพย์  มูลติ๊ด
5. นางสาวสุทธิกานต์  เนตรแสงสี
6. นางสาวเยาวเรศ  เหล็กฉิมมา
 
1. นางอภัยวงษ์  แสงปัญญา
2. นางวนิดา  เมฆแสงสี
3. นางพิมพ์นารา  นุปิง