สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.21 ทอง 6 1. เด็กชายกีรณัฐ  บังแพน
2. เด็กชายสันติภาพ  แซ่หลอ
 
1. นางปวีณ์ธิดา  ทองจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยานิมิตร  สีใจ
2. นางสาวจิณห์วรา  ม่วงทิม
3. นางสาวนันทัชพร  นิธิกาญจนธาร
4. นายปิยภัทร  เมฆแสงสี
5. นายมงคล  วันต๊ะ
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 15 1. นายพงศกร  ปั้นลิต
2. นางสาวรมยเนตร  ระสีทา
 
1. นายปารมีน  ทองอิสสระ
2. นางดวงเดือน  พิมพา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ฟองจางวาง
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุริยา  มั่นใหญ่
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงใจ  หยิบไทยสงค์
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ยอดเกตุ
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายวัชรพงษ์  มุ่งดี
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  พุดนาค
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธัชรินทร์  คำนนท์
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายนฤพงษ์  ศิริ
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  บับภาบุญ
2. นายทัศนัย  มุกเย
3. นายปฏิภาณ  เพ็ญแสง
4. นางสาวภัททิยา  เก้าเอี้ยน
5. นางสาวสุพิชชา  สัตยวงค์
6. นายอนาวิล  จันทร์ผ่อง
 
1. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
2. นายสุรเดช  หอมเจริญ
3. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กชายธนวันต์  ทายา
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำ
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  นามวิเศษ
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  นนท่าปลา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวชุติมณฑ์  สังข์ศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  แสนฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  นนท่าปลา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพา  พรหมถา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมณฑ์  สังศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  อ่อนนาเมือง
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพุทธพร  ซ่งสกุลชัย
 
1. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  จันทะราช
2. นางสาวศรสวรรค์  จันทะคุณ
3. นางสาวอรญา  แสงธรรม
4. นางสาวเบญจวรรณ  โทจำปา
5. นางสาวเยาวลักษณ์  ลอยเหม็น
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
2. นายปารมีน  ทองอิสสระ
3. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
4. นางพิมพ์นารา  นุปิง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคลชัย  วังเสนา
2. นายวัชรพงษ์  พรมภาพ
3. นายสมทรง  อินทร์แผลง
4. นายอนุรักษ์  บริหาร
5. นายเกษมสันต์  จันทะลี
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
2. นายปารมีน  ทองอิสสระ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทรี  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงอลิชา  พระสมิง
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  จูจ้อย
 
1. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
2. นางสาวพรพิชชา  พริบไหว
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ดวงอุปะ
2. นางสาวกิตติมา  คชมาตย์
3. นางสาวสุธาวัลย์  ฉิมมา
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางปภาวดี  ธนธรรมพิทักษ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธร  ศรีกลั่น
2. เด็กชายศิลาชัย  จันทะคุณ
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานิษฐ์  อ่ำเกตุ
2. นางสาวศรัญญา  ศรีอ๊อด
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนก  คำภาแก้ว
2. เด็กชายชคัทพล  ต๊ะมาลี
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายวสันต์  ผสม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรัญยู  ผสม
2. นายสันติชล  หุมอาจ
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นางปภาวดี  ธนธรรมพิทักษ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัฐฏ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญฉ่ำ
 
1. นายวสันต์  ผสม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยรัตน์  แสนลาน
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ม่วงรัก
 
1. นายวสันต์  ผสม
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทะคุณ
2. นายวีรพัฒน์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง