สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เดชสองสี
 
1. นางสาวเดือนแรม  จันทศิริ
2. นางสาวเพียรพร  ปรินรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายยศพัฒน์  ทรงดีทวีโชค
2. นางสาวศิรวดี  ทรงชัยเจริญ
 
1. นางสาวเดือนแรม  จันทศิริ
2. นางสาวเพียรพร  ปรินรัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กชายวินัย  แซ่ซ่ง
 
1. นายอภินันท์  โอษคลัง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
2. เด็กหญิงอธิชา  อินทร์กลาง
 
1. นางสาวสุลีพร  จันทะคุณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภควัฒน์  คำภูเวียง
 
1. นายคมสัน  ยาจำปา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทนา  ซ่งสกุลชัย
 
1. นายคมสัน  ยาจำปา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงห์รักษ์
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอำพรรณ  ชูเชย
 
1. นายมาตรา  ยอดจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวธันย์ชนก  สิงห์รักษ์
 
1. นายมาตรา  ยอดจันทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สายคำหมื่น
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่ลี
 
1. นางสาวฐิติมา  ลาภสิริเลิศ
2. นางสาวนงนุช  โอบอ้อม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายนพรัตน์  จันทะคุณ
2. นางสาวศศิธร  จันทะคุณ
3. นางสาวอรัญญา  สีหะวงษ์
 
1. นายนพดล  หลวงแก้ว
2. นายชูศักดิ์  สงแจ้ง