สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สายคำหมื่น
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่ลี
 
1. นางสาวฐิติมา  ลาภสิริเลิศ
2. นางสาวนงนุช  โอบอ้อม