สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 1. เด็กชายกู้เกียรติ   หริ่งทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแดง
 
1. นางสาวสุพีรยา   พนากิจกุล
2. นางสาวฐิติมา  ธงประเสริฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นายจิณณวัตร  ธงประเสริฐ
2. นางสาววนิดา  เณรพันธ์
 
1. นางสาวสุพีรยา   พนากิจกุล
2. นางสาวฐิติมา  ธงประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 1. เด็กชายรณรงค์  ปานมงคล
 
1. นายปราโมทย์  บุญอิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายกิตติพร  อ่อนนาเมือง
 
1. นางสาวณีรนุช  ช้างน้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  นันตะวงค์
 
1. นายปราโมทย์  บุญอิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชนาพร  เมืองมูล
 
1. นางสาวณีรนุช  ช้างน้อย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิพานันท์  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวเสาวภา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุกลภัทร  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุธาสินี  บุญเพ็ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  นาคคำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  บุญเพ็ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวเอื้อการย์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุธาสินี  บุญเพ็ง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  โสพรม
2. เด็กหญิงปริญญาพร  พรมดี
3. เด็กหญิงโสภิษฐ์  ตาระบัติ
 
1. นางสาวสุพีรยา   พนากิจกุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจริยา  อินปัน
2. นางสาวริษา  ด้วงสงกา
3. นางสาวสุธินี  สาลี
 
1. นางสาวสุพีรยา   พนากิจกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิพร  เป้รอด
2. เด็กหญิงวรินทร  อินแป้น
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำชาวนา
2. เด็กชายภูมิรัตน์  บุญนัด
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายกฤษดา  ขจรกุลโชค
2. นายอนิรุจ  คอนสิงห์
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงติสิลา  ด้วงสงกา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทารุน
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตภาส  เชียงไตร
2. เด็กชายธรรมนูญ  จันทะคุณ
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  โสพรม
2. นายสามารถ  จันทะคุณ
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิราวรรณ  อินปัน
2. นางสาวสุพัตรา  ขจรกุลโชค
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงฐัญญารัตน์  พยัคคะมาส
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวนนทลี  สะคำภา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองมา
2. เด็กหญิงกัลยา  โสพรม
3. เด็กหญิงชลธิชา  โท๊ะทองซิว
4. เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์รักษ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฤทธิ์เทพ
6. เด็กหญิงศิริพร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวณีรนุช  ช้างน้อย
2. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.9 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  โสพรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสนแทน
 
1. นางสาวฐิติมา  ธงประเสริฐ
2. นางสาวนพรัตน์  ขอบทอง