สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญอาจ
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุดแก้ว
 
1. นายโยธิน  ทศโยธิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายพงศภัค  โพธิพันธ์
2. เด็กหญิงสาริกา  คมรักษา
 
1. นายจตุรภัทร์  พินิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์ต๊ะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นายชัยพัทธ์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาววรดา  ศรีบุตรตา
 
1. นายจตุรภัทร์  พินิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์ต๊ะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประธาน  บับภาบุญ
 
1. นายกิจติ  อุ่นพรม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  ของรัมย์
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายวิทวัฒน์  เกียรติกาญจน์
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ม่วงเงิน
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยุทธการ  ระโส
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนงค์  พนะสันต์
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรียานุช  สุขเพ็ญ
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ใจ  มีไผ่ขอ
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรเดช  เขตสถาน
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิวัฒน์  ด่อนเจ๊ก
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราวดี  คงสน
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปัทมา  พิมเสน
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ม่วงเงิน
3. เด็กชายสุรเดช  เขตสถาน
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  โตมิ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายภานุพงษ์  สุขพัฒน์ธี
2. เด็กชายอรรถพันธ์  โพธิ์วัฒน
 
1. นางสาวศริษา  ไตรพรมมา
2. นางสาววรฤทัย  นันทภูมิ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรานุวัฒน์  พรมอ่อน
2. นายธนพงษ์  คงหนองลาน
 
1. นางสาวสมทรง  ทองหล้า
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายวัชระชัย  ใจภักดี
2. เด็กชายวีรพงค์  ชัยยะ
 
1. นางสาวศริษา  ไตรพรมมา
2. นางสาววรฤทัย  นันทภูมิ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดานันท์  ราชทะคันที
2. เด็กชายเอกราช  บัลลังก์
 
1. นางสาวศริษา  ไตรพรมมา
2. นางสาววรฤทัย  นันทภูมิ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงรักษิณา  วงศ์โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศริษา  ไตรพรมมา
2. นางสาววรฤทัย  นันทภูมิ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองคำดี
2. นางสาวจันนภา  อิ่มชม
 
1. นางสาวสมทรง  ทองหล้า
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีระศักดิ์  กาใจตรง
2. นายพิสิษฐ์  คงกล่อม
 
1. นางสาวสมทรง  ทองหล้า
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกากรอง  กล่ำเงิน
2. นางสาวสิรินยา  แก่นโงน
3. นางสาวอัมพร  สิงห์ขรณ์
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ