สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรกันต์  คงจันทร์
2. เด็กหญิงวรกานต์  คำมีมา
3. เด็กหญิงสุทธิภาพร  เทียนนาวา
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  แป้นจันทร์
2. นางสาวบุญทิชา  ปราณีต
3. นางสาววรนุช  ปานมงคล
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นางลัดดา  สุวรรณไตรย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธูปคำ
2. เด็กชายวสวัฒน์  ไทยประเสริฐ
3. เด็กชายศิลป์ศรุต  เขื่อนเพชร
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินดารัตน์   สิงห์ทอง
2. นางสาวสุนีย์  เจิมทา
3. นายสุรัตน์  เจิมทา
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ส่ง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปั้นสังข์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็งเพชร
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสริตา  รัดมุง
2. นางสาวสันนิภา  แก้วสระแสน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ครุฑเครือ
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย