สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรพร  เหม็นแดง
2. เด็กชายศิวกร  ราชบรรจง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสิรินดา  บุญทั่ง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พานทอง
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เพ็งเพชร
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาทินี  มีเมือง
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกริช  โกมุทธพงศ์
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  หลำตี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตธรรม  ไชยดี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  โหนนา
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรษา  บุญพิทักษ์ทศพร
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวพลอยไพริน  ต่ายฝอย
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศ์ปณต  ดอนชมไพร
2. นายโชคชัย  ม่วงพรม
 
1. นายสุพิชา  สิทธิโสภณ
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรกันต์  คงจันทร์
2. เด็กหญิงวรกานต์  คำมีมา
3. เด็กหญิงสุทธิภาพร  เทียนนาวา
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  แป้นจันทร์
2. นางสาวบุญทิชา  ปราณีต
3. นางสาววรนุช  ปานมงคล
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นางลัดดา  สุวรรณไตรย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธูปคำ
2. เด็กชายวสวัฒน์  ไทยประเสริฐ
3. เด็กชายศิลป์ศรุต  เขื่อนเพชร
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินดารัตน์   สิงห์ทอง
2. นางสาวสุนีย์  เจิมทา
3. นายสุรัตน์  เจิมทา
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ส่ง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปั้นสังข์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็งเพชร
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสริตา  รัดมุง
2. นางสาวสันนิภา  แก้วสระแสน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ครุฑเครือ
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย