สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตวัต  แช่มชื่น
2. เด็กชายธนากร  จันทร์ชื่น
3. เด็กชายภควัฒน์  สีหะวงศ์
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพรรดิ์  ทองเนินกุ่ม
2. นางสาวอภิญญา  จงทอง
3. นางสาวอรพรรณ  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวศรัณยา  เผือกทิม
2. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติมณทน์  เฉลิมทรง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  นนท์ศรีเหล่า
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มีรอด
5. เด็กหญิงบุษราคัม  สุขชวดมี
6. เด็กหญิงสุมลฑา  ถึงเนียม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
2. นางสาวศรัณยา  เผือกทิม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริสรา  สร้อยสนธิ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  ลอยลม
3. เด็กหญิงวสุนันท์  นกนาค
 
1. นางวัฒนา  อินทอำภา
2. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกานต์ธิดา  มั่นคง
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวอังควรรณ  จันทร์มณี
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชัชศิณี  จุ้ยทรัพย์
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  อาทิตย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ทองคงอยู่
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญรัตน์  ฟักทอง
2. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณโฉม
3. นางสาวศศิวิมล  จงนุช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
2. นางสาวนันทนิตย์  ท่าโพธิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวชลนิชา  ถึงกัน
3. นางสาวรจนา  มีปรารภ
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัสยา  นวลใย
2. นางสาวสุวรรณา  มั่นอินทร์
3. นางสาวเยาวเรศ  มีสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา