สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวีรภัทร  เขียวสอาด
2. เด็กชายสถาพร  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.52 ทอง 5 1. เด็กชายภัทรพล  ศรีทิม
2. เด็กชายมงคล  อินทุภูติ
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรัญญา  มีห่วง
2. เด็กชายเนติกานต์  น้อยจั่น
 
1. นายสกุล  จันที
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  หนูเกตุ
2. นายทวิชัย  มากรักชาติ
 
1. นายสกุล  จันที
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 1. นายชัยวัฒน์  เกลียวขาว
 
1. นางผานิตย์  เกิดศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรีณาพรรณ  ต้นเขียว
 
1. นางผานิตย์  เกิดศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางผานิตย์  เกิดศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสุกานต์ดา  อัมพวัน
 
1. นางผานิตย์  เกิดศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงแคทลียา  รุ่งเจริญ
 
1. นางผานิตย์  เกิดศรี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตินัย  ดีขุนทด
2. นายทวีศักดิ์  แก้วแดง
3. นายปริญญา  พุ่มพวง
4. นายวัชรพงศ์  ดีดำแดง
5. นายเนติพร  วงษ์ภักดี
 
1. นายณัฐพล  ดีคำ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญเสือ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เม่งมั่งมี
3. เด็กหญิงไพลิน  ฤทธิ์อ่องรัก
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายณัฐพล  มีรอด
2. นางสาวณัฐริกา  อ่ำพูล
3. นางสาววรางคณา  เงินแจ้ง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรดา  ใจจาย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นกมล
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ท่าโพธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายสราวุฒิ  สระทองเพียร
2. นายสหัสวรรต  อินทุภูติ
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ท่าโพธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  พึ่งอินทร์
2. เด็กหญิงจินตนา  ยิ้มใย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
2. นางสาวนันทนิตย์  ท่าโพธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตวัต  แช่มชื่น
2. เด็กชายธนากร  จันทร์ชื่น
3. เด็กชายภควัฒน์  สีหะวงศ์
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพรรดิ์  ทองเนินกุ่ม
2. นางสาวอภิญญา  จงทอง
3. นางสาวอรพรรณ  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวศรัณยา  เผือกทิม
2. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติมณทน์  เฉลิมทรง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  นนท์ศรีเหล่า
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มีรอด
5. เด็กหญิงบุษราคัม  สุขชวดมี
6. เด็กหญิงสุมลฑา  ถึงเนียม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
2. นางสาวศรัณยา  เผือกทิม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริสรา  สร้อยสนธิ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  ลอยลม
3. เด็กหญิงวสุนันท์  นกนาค
 
1. นางวัฒนา  อินทอำภา
2. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกานต์ธิดา  มั่นคง
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวอังควรรณ  จันทร์มณี
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยใย
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชัชศิณี  จุ้ยทรัพย์
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  อาทิตย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ทองคงอยู่
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญรัตน์  ฟักทอง
2. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณโฉม
3. นางสาวศศิวิมล  จงนุช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
2. นางสาวนันทนิตย์  ท่าโพธิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวชลนิชา  ถึงกัน
3. นางสาวรจนา  มีปรารภ
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัสยา  นวลใย
2. นางสาวสุวรรณา  มั่นอินทร์
3. นางสาวเยาวเรศ  มีสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา