สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัสชัย  แจ่มทับ
2. นายวรเมธ  โสภา
3. นายองอาจ  ลำใย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 1. นายวุฒิชัย  เพียรทอง
2. นายศราวุฒิ  จันทร์เครือยิ้ม
3. นายสิทธิโชค  มะโนรา
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ตาลพลกรัง
2. นางสาววรินทร์พร  ติดชัย
3. นางสาวอำภา  ทรัพย์เพชร
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวธันยชนก  สีเวียง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทับเอี่ยม
3. เด็กหญิงเยาวภา  พรมมาวัน
 
1. นางอนงค์  ผลโชค
2. นางสาวสุวรรณา  วัฒนไพบูลย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวนิพาภร  สุกฤษฏ์สกุล
2. นางสาวยุวธิดา  แซ่โล่
3. นางสาวรัชนี  แซ่โล่
 
1. นางสมประสงค์  แดงบุ้ง
2. นายวันลพ  แดงบุ้ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมโสภา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  สารสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  กำมาแสน
 
1. นางสาวอรวรรณ  คงปันนา
2. นางวิลาวัลย์  สุวรรณเทพ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  คงปันนา
2. นางสาวมณีรัตน์  จันทะคุณ
3. นางสาวอมรรัตน์  อ่ำคง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  คงหนองลาน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  สารมะโน
2. เด็กชายณัฐรัตน์  คำผิวพา
3. เด็กหญิงวนิชยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  กอกอง
2. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไพสีทา
2. นางสาวปาริชาติ  สายบัวงาม
3. นายอิสระ  ชานุวัจน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  คงหนองลาน