สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายธนกฤต  เจิมสุขอำไพกุล
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวศิริประภา  คร้ามสมอ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทองแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทิวากร  หาคูณ
2. นางสาวเกตุนิภา  ธนสิริพงษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชัยวงศ์
2. นางสาววันเพ็ญ  บัวสิงคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวทิพรดา  ลีชานนท์
 
1. นางสาวอรวรรณ  คงปันนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงลักษมี  วื่อปรัชญากุล
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  พิมพ์สาร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวดาราวรรณ  แซ่ลี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  กอกอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเมธ  ฉิมมากรม
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณิศร  เพียธรรม
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตคง
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวไอรดา  แสงศิริ
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงป้อซัว  แซ่ม้า
 
1. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่คำ
2. เด็กชายชินดนัย  อินตะวงค์
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่หลอ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงสุข
5. เด็กชายบุญส่ง  ทรงประทีปกุล
6. เด็กชายประสิทธิ์  แซ่เถา
7. เด็กชายประสิทธิ์  แซ่วื้อ
8. เด็กชายวุฒิ  แซ่วื่อ
 
1. นายประวิทย์  ธนสิริพงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ลี
2. นางสาวพิมพ์พจี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเชอรี่  แซ่ลี
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
2. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุเดช  มิ่งมิตรวิบูลย์
2. นางสาวปิยนุช  แซ่ม้า
3. นายเจริญ  แซ่หว้า
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  จงทอง
2. นายทนุธรรม  ชาลีพันธ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินสุ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา  สีอูด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันทอง
2. เด็กชายสุรินทร์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางสาวจิรวรรณ  ณะชัย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  เทศดี
2. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินสุ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา  สีอูด
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวทัดดาว  แก้วพัด
2. นายศุภฤกษ์  อินทรักษา
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินสุ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา  สีอูด
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิศรา  เกตรู้
2. นางสาวสุกัญญา  วิสิฐศรีพาานิชย์
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินสุ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา  สีอูด
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกมลศักดิ์  ศรีคีรีโรจน์วนิช
2. นายสันติสุข  นันทะชาติ
 
1. นายธนพัฒน์  ศรีคำสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัสชัย  แจ่มทับ
2. นายวรเมธ  โสภา
3. นายองอาจ  ลำใย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 1. นายวุฒิชัย  เพียรทอง
2. นายศราวุฒิ  จันทร์เครือยิ้ม
3. นายสิทธิโชค  มะโนรา
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ตาลพลกรัง
2. นางสาววรินทร์พร  ติดชัย
3. นางสาวอำภา  ทรัพย์เพชร
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวธันยชนก  สีเวียง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทับเอี่ยม
3. เด็กหญิงเยาวภา  พรมมาวัน
 
1. นางอนงค์  ผลโชค
2. นางสาวสุวรรณา  วัฒนไพบูลย์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวนิพาภร  สุกฤษฏ์สกุล
2. นางสาวยุวธิดา  แซ่โล่
3. นางสาวรัชนี  แซ่โล่
 
1. นางสมประสงค์  แดงบุ้ง
2. นายวันลพ  แดงบุ้ง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมโสภา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  สารสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  กำมาแสน
 
1. นางสาวอรวรรณ  คงปันนา
2. นางวิลาวัลย์  สุวรรณเทพ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  คงปันนา
2. นางสาวมณีรัตน์  จันทะคุณ
3. นางสาวอมรรัตน์  อ่ำคง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  คงหนองลาน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  สารมะโน
2. เด็กชายณัฐรัตน์  คำผิวพา
3. เด็กหญิงวนิชยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  กอกอง
2. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไพสีทา
2. นางสาวปาริชาติ  สายบัวงาม
3. นายอิสระ  ชานุวัจน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  คงหนองลาน
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัช  แซ่สง
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
3. เด็กชายอนุสร  แซ่หลอ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
2. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  มงคะสิงห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  คงปันนา