สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงบุดดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  อ่อนด้วง
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.82 ทอง 7 1. เด็กชายธนพงษ์  ทาสีดา
2. เด็กชายอภิชัย  เอี่ยมโซ้
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  หงษ์โต
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หุมห้อง
 
1. จ.ส.อ.สมเจตน์  ยอดเพชร
2. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวภาวิณี  สุขเครือเกิด
2. นายอนาวิน  ทองติด
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
2. จ.ส.อ.สมเจตน์  ยอดเพชร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จีนทิม
2. เด็กหญิงสุนันธา  หมูปิน
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติกาล  สายสิงเทศ
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคเชนท์  มีดา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยานาบัว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชัยต๊ะ
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติกา  โคตรพรม
2. นายพลวัฒน์  สีอิด
3. นายเอกวิทย์  ยานาบัว
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนาพร  เม็งเกตุ
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวทิตยา  ต่ายรอด
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประกายดาว  สักนำ
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  จันดา
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพันธ์  เย็นขัน
2. นายธนายุทธ  ตันตุลา
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปรวรรตน์  พันโสดา
2. เด็กชายภีรภัทร  ยานาบัว
3. เด็กชายสาทิตย์  ใบยา
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นายสุพิณ  ราชเพียแก้ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 7 1. นายชัชพล  อ่อนด้วง
2. นายดุรงค์ฤทธิ์  ด้วงอินทร์
3. นายอธิวัฒน์  นนทะโคตร
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นายสุพิณ  ราชเพียแก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  หิมโสภา
2. เด็กหญิงราตรี  สุขสมัย
3. เด็กหญิงอารียา  สีบุตรดา
 
1. นางมธุรดา  จำปาทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  พรมรักษา
2. นายนราวิชญ์  สูงนนท์
3. นายเรวัต  อุ่นแก้ว
 
1. นางมธุรดา  จำปาทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลดารัตน์  จันดาหาร
2. นางสาวตุลญาณี  หิมโสภา
3. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์มีเทศ
4. นางสาวมัตติกา  สมสี
5. นางสาวรุจิรา  ใจปิง
6. นายอนัตชา  ปัดมา
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
2. นายธนันท์ธร  ตุ่นเงิน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินดา  ยศสารี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  หนูวงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นายธนันท์ธร  ตุ่นเงิน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองฟัก
2. นางสาวนิภาพร  พรพรม
3. นางสาวภณิดา  วงแห่ว
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กะทะมุกดา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์โน
3. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยอินวงศ์
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  ปรักแก้ว
2. นายธีรภัทร  คงปันนา
3. นายปฏิเวธ  สุทธิ
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  สีบุญ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  จิดา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บรรทึก
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นางณัฐนันท์  แก้วพวง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกมลเนตร  สายกองแก้ว
2. นางสาวนุชนิสา  เย็นขัน
3. นายอภิชาติ  สุขเกษม
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นางดลณพร  จันธิราช