สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  หิมโสภา
2. เด็กหญิงราตรี  สุขสมัย
3. เด็กหญิงอารียา  สีบุตรดา
 
1. นางมธุรดา  จำปาทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  พรมรักษา
2. นายนราวิชญ์  สูงนนท์
3. นายเรวัต  อุ่นแก้ว
 
1. นางมธุรดา  จำปาทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินดา  ยศสารี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  หนูวงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นายธนันท์ธร  ตุ่นเงิน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองฟัก
2. นางสาวนิภาพร  พรพรม
3. นางสาวภณิดา  วงแห่ว
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กะทะมุกดา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์โน
3. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยอินวงศ์
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  ปรักแก้ว
2. นายธีรภัทร  คงปันนา
3. นายปฏิเวธ  สุทธิ
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  สีบุญ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  จิดา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บรรทึก
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นางณัฐนันท์  แก้วพวง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกมลเนตร  สายกองแก้ว
2. นางสาวนุชนิสา  เย็นขัน
3. นายอภิชาติ  สุขเกษม
 
1. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
2. นางดลณพร  จันธิราช