สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  นันตา
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยนันท์
3. เด็กหญิงมุทิตา  ขุนพระเดิม
4. เด็กหญิงรักศิกา  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงลัดดา  เมฆฉาย
 
1. นายอุดร  ภูสมสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชูขวัญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ทาสงค์
 
1. นางนัชชนา  พรหมพร
2. นางสาวสุนทรี  ยอดทัพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายจักรพรรณ  เพชรพล
2. นางสาววิภารัตน์  พ่วงจำนงค์
 
1. นางสาวสุนทรี  ยอดทัพ
2. นางนัชชนา  พรหมพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ขุมเพชร
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันธรากร  ศรีข่าย
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กชายวิศรุต  จันทร์คุ้ม
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  กล่ำเชย
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายบรรเจิด  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิชา  มะโนวงศ์
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  กุลสิริโตชสิทธิ์
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินธร  มีพาด
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวฉัตรเเก้ว  เเหม่มสอด
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรธิดา  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ธรรมโน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นคำ
4. นางสาวธนิสร  โพธิ์สอาด
5. เด็กชายนันทยศ  อินทร์เกิด
6. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
7. นางสาวพลอยไพลิน  เพชรพล
8. นายภูรี  อุ่นเต่า
9. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
10. นายวัขรพงษ์  รักธรรม
11. นายสถานุ  เอนอิง
12. เด็กหญิงสิรามล  คงรอด
13. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
14. นางสาวอุษณีย์  ฤกษ์บำเพ็ญ
15. เด็กหญิงเนติภรณ์  สีสดเขียว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. นายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
3. นางสาวคันธรัตน์  สมอหอม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญโต
5. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
7. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
8. นายภูรี  อุ่นเต่า
9. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
10. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
11. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
12. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรสิงห์
2. เด็กชายกฤษณะ  เรือนก้อน
3. เด็กหญิงจิราภา  มณีชื่น
4. เด็กชายนพดล  คำจันทร์
5. เด็กชายนพดล  พ่วงจำนงค์
6. เด็กชายนิธิกร  สาจิตร
7. เด็กหญิงพิมพิรารัตน์  ยุทธยงค์
8. เด็กชายภมรเทพ  ฟักทอง
9. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
10. เด็กหญิงมณทิชา  ขจรภิรมย์
11. เด็กชายมนุเชษฐ์  พรมแพร
12. เด็กชายราเชนทร์  ทองทา
13. เด็กหญิงวิภาวี  ไชยสอน
14. เด็กชายวีรภัทร  สุขไผ่
15. เด็กชายวีรยุทธ  ชาญนาวา
16. เด็กชายศิวกร  ทับทิม
17. เด็กชายสหัสวรรษ  เม่นอยู่
18. เด็กหญิงสุภาพร  ทองคำนุช
19. เด็กชายสุวัฒน์  นกเผือก
20. เด็กชายอติรุจ  ภูลา
21. เด็กชายอาคิฬา  พาที
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมชลัฐ  คล้ายจินดา
2. นายจิระวัฒน์  สมแตง
3. นายณัฐวุฒิ  จินุศร
4. นายธนพล  สุขขา
5. นายบุญญฤทธิ์  อินทรคำสอน
6. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
 
1. นายสมพร  ตรีสงค์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โพธิ์พุฒ
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนศักดิ์  จันทร์สดใส
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทันฑิกา  สุขเกิด
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวคันธรัตน์  สมอหอม
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  เกษรเพ็ชร
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรพงษ์  รอดโพธิ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภารัตน์  พ่วงจำนงค์
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  จงศิริ
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  ด้วงประดับ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐิวุฒิ  จินตภูมิ
2. นายอภิสิทธิ์  นาคคงคำ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพรพิชชา  ไวยาวัจกร
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองใบ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นางสาวกรรณิการ์   สีม่วง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาทิพย์  เอี่ยมมี
2. นางสาวสโรชา  เจริญฤทธิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  กุลทอง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนกฤต  เข็มทอง
2. นายยุทธนา  เทพจันทร์
 
1. นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานันท์  มณี
2. นายนพรัตน์  จันทร์พร
3. นายรังสิมันต์  ชูเชิด
 
1. นายพจนารถ  จำนงค์วัย
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกฤษณา  อินสอน
2. นายธนายุทธ  แตงกวา
3. นายปวริศ  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นายพจนารถ  จำนงค์วัย