สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  นันตะวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบา   โต๊ะลายเทศ
3. เด็กหญิงภณิดา  ใหม่บัวเขียว
 
1. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
2. นายวุฒิธร  สุขะหา