สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 1. เด็กชายนนทกิจ  พนมวาส
 
1. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  สมศรี
 
1. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกนิษฐา  คชสีห์
2. นางสาวกัญญาภัค  เอี่ยมประพันธ์
3. นางสาวสุทธิดา  เกยแก้ว
 
1. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
2. นายวุฒิธร  สุขะหา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง 6 1. เด็กชายวีระชัย  สีชาวนา
2. เด็กหญิงศิริพร  เทียนเงิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วพิมสาท
 
1. นายวีรพล  อินพลอย