สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 23 14 5 42 44 3 0 0 47
2 ชาติตระการวิทยา 13 9 6 28 35 4 0 0 39
3 พรหมพิรามวิทยา 12 7 1 20 34 1 0 0 35
4 นาบัววิทยา 9 4 3 16 24 6 1 0 31
5 วัดโบสถ์ศึกษา 8 7 4 19 21 1 0 0 22
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 8 4 3 15 30 3 0 0 33
7 นครบางยางพิทยาคม 8 4 2 14 27 4 0 1 31
8 บ่อโพธิ์วิทยา 8 3 4 15 21 2 0 0 23
9 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 2 8 12 25 3 1 0 29
10 ยางโกลนวิทยา 1 4 6 11 18 2 1 1 21
11 สวนเมี่ยงวิทยา 1 3 1 5 16 3 0 0 19
12 วังมะด่านพิทยาคม 1 2 5 8 16 4 1 0 21
13 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1 2 5 8 14 4 0 0 18
14 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 1 2 4 8 2 1 0 11
15 บ้านน้ำจวง 1 1 0 2 7 4 0 0 11
16 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
17 บ้านร่มเกล้า 0 1 0 1 8 2 1 0 11
18 คันโช้งพิทยาคม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
19 ดงประคำพิทยาคม 0 0 2 2 6 3 1 0 10
รวม 98 70 57 225 361 53 7 2 421