สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 44 3 0 0 47
2 ชาติตระการวิทยา 35 4 0 0 39
3 พรหมพิรามวิทยา 34 1 0 0 35
4 ราชประชานุเคราะห์ 23 28 3 0 0 31
5 นครบางยางพิทยาคม 27 4 0 1 31
6 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 3 1 0 29
7 บ่อโพธิ์วิทยา 21 2 0 0 23
8 วัดโบสถ์ศึกษา 21 1 0 0 22
9 นาบัววิทยา 20 6 0 0 26
10 ยางโกลนวิทยา 18 2 1 1 21
11 วังมะด่านพิทยาคม 16 4 1 0 21
12 สวนเมี่ยงวิทยา 16 3 0 0 19
13 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 14 4 0 0 18
14 บางกลางท่าวพิทยาคม 8 2 1 0 11
15 บ้านร่มเกล้า 8 2 1 0 11
16 บ้านน้ำจวง 6 4 0 0 10
17 ดงประคำพิทยาคม 6 3 1 0 10
18 คันโช้งพิทยาคม 4 1 0 0 5
19 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 3 1 0 0 4
รวม 354 53 6 2 415