หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
5 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
6 นางสุมาลี นนท์นา ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
7 นางเบญญาภา แสนเมือง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
8 นางกุลยาดา เปลี่ยนขำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
9 นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
10 นางอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุข ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
11 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
12 ส.อ.ยรรยง ชายโสภา ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
13 นางวิไล มีพยุง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
14 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
15 นางพัชรินทร์ สุขขวัญ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
16 นางมยุรี เซนักค้า ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
17 นางธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
18 นายนิกร พันธ์รุณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
19 นายอดิศักดิ์ อยู่ตาล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
20 นายธีรภัทร เนียมประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
21 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
22 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
23 นายอนุชิต กุลมาลา ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
24 นางลัดดา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
25 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
26 นางประจวบ อินพลอย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
27 นางวิไล มีพยุง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
28 นางมยุรี เซนักค้า ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
29 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
30 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
31 นายธีรภัทร เนียมประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน  
32 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
33 นายวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
34 นายเอกชัย พูลหน่าย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
35 นายอุเทน เกตุหัวร้อง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
36 นายเกตุ คงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
37 นายพงษ์เจริญ โค้วถาวร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
38 นางกัลยา เขียวขุ้ย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
39 นางลัดดา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
40 นางศิริพร ม่วงมี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
41 นางพัชรินทร์ สุขขวัญ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
42 นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
43 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
44 นางสาวกันตนา พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
45 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
46 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
47 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
48 นายจรัญ บัวเพ็ง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
49 นายเอกชัย พูลหน่าย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
50 นายพงษ์เจริญ โค้วถาวร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
51 นายเกตุ คงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
52 นายอุเทน เกตุหัวร้อง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
53 นายสำเภา โตสำลี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
54 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
55 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
56 นางพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
57 นางศิริพร ม่วงมี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
58 นางประจวบ อินพลอย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
59 นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
60 นางลัดดา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
61 นางสาวกันตนา พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
62 นางสาวกันตนา พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
63 นางสาวจันทิมา สีหะอำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
64 นายธีรภัทร เนียมประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
65 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
66 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
67 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
68 นายอดิศักดิ์ อยู่ตาล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
69 นายนิกร พันธ์รุณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
70 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
71 นางนันทิยา เรือนแพร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
72 นางพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
73 นางศิริพร ม่วงมี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
74 นางเบญญาภา แสนเมือง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
75 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
76 นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
77 นางลัดดา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
78 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
79 นายสุเทพ ทองอ่ำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
80 นายวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
81 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
82 นางธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
83 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
84 นางสาวเบญจา เกตุเทศ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
85 นางกุลยาดา เปลี่ยนขำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
86 นางนิศากร ทองรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
87 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
88 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
89 นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
90 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
91 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
92 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
93 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
94 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
95 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
96 นายมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
97 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
98 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
99 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
100 นายปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
101 นายวิทูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
102 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
103 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา ที่ปรึกษาการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
104 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
105 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
106 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
107 นายวรพจน์ สราญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
108 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินกลาง  
109 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินกลาง  
110 นายสุรชาติ คำอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
111 นางพิมพ์นารา นุปิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
112 นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการตัดสินกลาง  
113 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการตัดสินกลาง  
114 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
115 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
116 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
117 นายอนุชิต กุลมาลา ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
118 นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
119 นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
120 นางสาวกันตนา พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
121 นางมยุรี เซนักค้า ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
122 นายอดิศักดิ์ อยู่ตาล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
123 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
124 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
125 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
126 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
127 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
128 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
129 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
130 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
131 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
132 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
133 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
134 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
135 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
136 นายวิทูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
137 นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
138 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
139 นายมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
140 นายปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
141 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
142 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
143 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
144 นางมยุรี เซนักค้า ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
145 นางนันทิยา เรือนแพร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
146 นางเบญญาภา แสนเมือง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
147 นายนิกร พันธ์รุณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
148 นางสาวเบญจา เกตุเทศ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
149 นางนิศากร ทองรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
150 นางกุลยาดา เปลี่ยนขำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
151 นางวารุณี พูลหน่าย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
152 นายเอกชัย พูลหน่าย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
153 นางจันทร์มณี แตงอ่ำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
154 นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
155 นายยงยุทธ รักษาชาติ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
156 นางประจวบ อินพลอย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
157 นางอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุข ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
158 นางธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
159 นางสาวธารกมล พูลหน่าย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
160 นายสุนทร เนียมเปีย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
161 นางสมคิด บัวเพ็ง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
162 นางอรพินท์ สังข์ยัง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
163 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
164 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
165 นางพรวิภา โค้วถาวร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
166 นายพงษ์เจริญ โค้วถาวร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
167 นายวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
168 นางกัลยา เขียวขุ้ย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
169 นางลักขณา กุลเจ๊ก ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
170 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
171 นายสุเทพ ทองอ่ำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
172 ส.อ.ยรรยง ชายโสภา ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
173 นางอำไพ ชาติพจน์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
174 นางวิไล มีพยุง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
175 นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โทร. 091-1529296 E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]