หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอภัยวงษ์ แสงปัญญาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รุ่งโรจน์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร จามรีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร แม่งมาโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ขันติเจริญโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัช วงศ์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภรรทนพ พุทธสอนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สุขชวดมีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร จันทร์น้ำด้วนโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรปวีณ์ กอกองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดร ภูสมสีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวภรณ์พรรณ จันทร์แย้มสงค์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สีคำโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอุดร ภูสมสีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวภรณ์พรรณ จันทร์แย้มสงค์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนาวรัตน์ พิมพ์เครือสีโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ พอจิตโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา จันทร์บุญนาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา คร้ามสมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา สิงห์คำโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรัสวดี แสนใจวุฒิโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิสิต สีใสโรงเรียนนครไทยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พรมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวสรอุษา สุนทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พรมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวสรอุษา สุนทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สุวรรณพรโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สุวรรณพรโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุธีรพันธ์ ไกรโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายชูชีพ สุวรรณพรโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุธีรพันธ์ ไกรโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายชูชีพ สุวรรณพรโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ สุริเยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียน มาตราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลีพร จันทะคุณโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลีพร จันทะคุณโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรอุษา สุนทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรอุษา สุนทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิธร สุขาหะโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ยาจำปาโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
3. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ คำอินทร์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร ภู่ธูปโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ยาจำปาโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
3. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ คำอินทร์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร ภู่ธูปโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวธารกมล พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวธารกมล พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวธารกมล พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวธารกมล พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนทีภาทิพย์ ธนสินมณีงามโรงเรียนญาณเรศ์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ขุมขำโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นายสำเภา โตสำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ขุมขำโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นายสำเภา โตสำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร แสงศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมาพร พลอยบำรุงโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศิวิลัยโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลาภสิริเลิศโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวณัฐการณ์ หนูเผือกโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ หมีดงโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ผสมโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมทรง ทองหล้าโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสมทรง ทองหล้าโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ ศรีคำสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ ศรีคำสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต แย้มศิริโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญธิมา บัวด้วงโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริวิมล ทองศิริโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี อินสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
3. นางสาวชนิตร์นันทน์ พ่วงวันโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี อินสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
3. นางสาวชนิตร์นันทน์ พ่วงวันโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนา โพธิ์จันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจน์ธิดา ศรีอูดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎากร มากรื่นโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเชาวลิต แย้มศิริโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เสวดีโรงเรียนนครไทยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เกตุหัวร้องโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอุเทน เกตุหัวร้องโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายพงษ์เจริญ โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัวกรรมการ
3. นายพงษ์เจริญ โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประชุม สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประชุม สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกนราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่ายโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทาสีดาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิดุลย์ พิมมาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ น้อยใยโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันต๊ะโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายภิญโญ แจงทองโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีรพล สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีทัต ภู่นิยมโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายพจนารถ จำนงวัยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติยาณี ม่วงแจ่มโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติยาณี ม่วงแจ่มโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
3. นางดลณพร จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
3. นางดลณพร จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ แก้วพวงโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ กันกาโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางณัฐนันท์ แก้วพวงโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ กันกาโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เขียวขุ้ยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เขียวขุ้ยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณโรงเรียนนครไทยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางวรีพร ขำเกิดโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา แสงสิงห์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ รวมบุญคล้ายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ คงปันนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ รวมบุญคล้ายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ คงปันนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๓กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โทร. 091-1529296 E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]