รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม2 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นวลงาม
2. เด็กชายปรเมศ  ศรีหะบุตร
 
1. นางพจนีนาถ  บัณทิตพัฒนโภคิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์  เรืองโคเวียง
2. เด็กชายพีระพล  แจ้งอ่วม
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงนิพาดา  สูงรุ่ง
2. เด็กชายพิชิต  ฆ้องบ้านโข้ง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แสงอ่วม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ฆ้องกำจัด
5. เด็กหญิงสุปัญญา  ทองย้อยยอด
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
2. นายพีรพัฒน์  สิริบุญญาชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาววารุณี  หอมเพชร
2. นางสาวศิริพร  เมฆสันต์
3. นางสาวสตรีรัตน์  กรึมสูงเนิน
4. นางสาวอาทิตยา  แก้วประสิทธิ์
5. นางสาวอุทัยวรรณ  แก้วจรัญ
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจิรพัทธ์  พึ่งน่วม
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกาญจนวงษ์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพรรณนารา  แสงนวน
2. นายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
2. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนงลักษณ์  ปัถวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเมธินี  ซึ้งสีคู้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  งาต้น
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นายเชิดศักดิ์  สีบัวตา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  พัฒชนะ
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายวิศวกร  ไข่สอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  บุษดาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองทุม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำวงเวียน
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายพสธร  กุลคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภาดา  ด่านไชยกูล
2. เด็กหญิงนภาธิณี  ด่านไชยกูล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อิวชาวนา
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายณัฐวัตร  วังอินตา
2. นายประณุท   ประสงค์
3. นายภัทรพล  กลมแก้ว
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงศุพกร  รัตนทิพย์
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  เม่นชาวนา
 
1. นางพัชราภรณ์   วรบุตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  มานักฆ้อง
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกิตติพล  มั่นชาวนา
 
1. นางพัชราภรณ์   วรบุตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายพิทยา  ทองจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฏา  มะยุเรศ
 
1. นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฏร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  อินชาวนา
2. เด็กชายก้องกิดากร  ครุธบึงพร้าว
3. เด็กชายทักษิณ  ชำนาญช่าง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เฮ้าวัน
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หิรัญประภา
6. เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุดขุนทด
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนพล   สนธิธรรม
2. นายธนา   พงษ์พานิช
3. นายนพรัตน์   แซ่ลิ้ม
4. นายภาณุพงค์   มากทรัพย์
5. นายวิรัตน์   มงคลสุข
6. นายเฉลิมเกียรติ   แสงศรี
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
2. นางสินีนาฏ   คชนิล
3. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายธนทัต  วันอินทร์
 
1. นางพนัชกร  มีศาสตร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายชาญชัย   พรมเพชร
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงผึ้ง
 
1. นายสัญชัย  ทรงเจริญ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมใย
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุต  กำจัด
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายวิษณุ  พันธ์แสง
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  จินดารังสรรค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวมิตรา  บุญช่วยสุข
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  คำภิรานนท์
 
1. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายนพรัตน์   แซ่ลิ้ม
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทสรี   แสงหิรัญ
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธริกา  ชาญสมร
 
1. นายสัญชัย  ทรงเจริญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายวิเศษฐ์  อินทรสา
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สวัสดี
 
1. นางพัชราภรณ์   วรบุตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญยนุช  ทับแสง
 
1. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวนิชากานต์  แก้วเผือก
 
1. นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงนภาลัย  วงช์วาสน์
3. เด็กหญิงปาลิตา  มุนตรี
4. เด็กหญิงพัชรนันท์  วิไชย
5. เด็กหญิงพิมรภัทร  โพธิ์หิรัญ
6. เด็กหญิงภรภวรรณ  จันทร์บุญศรี
7. เด็กหญิงภัทราวดี  กันยา
8. เด็กหญิงวริศรา  เชียงน้อย
9. เด็กหญิงวีรสุดา  แซ่ซ่ง
10. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
11. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชวงค์
12. เด็กหญิงอรสา  จันดา
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  สร้อยศรี
2. นางสาวปุษยา  จันทา
3. นางสาวพรพิมล  แสงปัญญา
4. นางสาวศิลาภรณ์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวศุรัชนี  อุดมกิจมงคล
6. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
7. นางสาวไพรัตน์  ดีโสน
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
2. นายพิสันต์  สายโรจน์
3. นายกิตติธัช  สีหะวงษ์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  ชาญวิชัย
2. นางสาวจินตนา  วิชัยคำจร
3. นางสาวชณิกานต์  ยศปัญญา
4. นางสาวชวัญจิรา  สาน้ำอ่าง
5. นายชินกร  ตาวัง
6. นางสาวถมทอง  เผือกอ่อน
7. นายธนพล  พรรณา
8. นายปริญญา  สวัสดิ์ศรี
9. นายพิทัศภูมิ  เผ่าโสภา
10. นางสาวพิรชา  แสวงผล
11. นางสาวภควดี  หุมอาจ
12. นางสาวภัทรสุดา  สีมุริน
13. นายมังกร  อึ้งเจริญรุ่งเรือง
14. นายศุภกร  หุมอาจ
15. นายสมรักษ์  แก้วน่าน
16. นางสาวสุชาดา  ขันชัย
 
1. นางสาวปัทมานันท์  ทัดเที่ยง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายตะวัน  พานทอง
2. นายธฌานนท์  สิทธิไกรพงษ์
3. นายพัฒนพงษ์  บุญยัง
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วหายเคราะห์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ดวงดี
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  หลุงเป้า
3. เด็กหญิงกัญสุชญา  ทัศนา
4. เด็กหญิงนภสินทร์  มีลาภ
5. เด็กหญิงภูตะวัน  สุขเกษม
6. เด็กชายวิเศษฐ์  อินทรสา
7. เด็กหญิงอัฐพร  โสดา
8. เด็กหญิงอาธิตญา  แก้วทอง
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  แสงรัตน์
2. เด็กหญิงธารวิมล  ขวัญทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางสาวลลิตตา  เทือกชัยคำ
2. นางสาวขวัญชนก  วงศ์วิเศษ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  วงษ์ตรี
2. นางสาวสมสกุล  เหมืองหม้อ
3. นางสาวอทิตยา  น้อยหมอ
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ   พุ่มคนสิน
2. เด็กชายวุฒิพันธุ์   แย้มยิ้ม
 
1. นางเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
2. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายนพนัย  จันทร์สี
2. นายนุกูล  ใจปัญญา
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เพชรบึงพร้าว
2. เด็กชายเอกกฤษ  กาญจนศิริ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  เพ่งจิตร
2. นางสาววริศรา  มงคล
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญาฏา  น้อยพันธุ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายนราธิป  กระจง
2. นายสิทธิพร  พูลเกษ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  มั่นชาวนา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สังข์ศรี
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ   เชาวรัตน์
2. เด็กหญิงศิวัชญา   อริยานุวัฒน์
 
1. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
2. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายณัชภัทร   พรมแพร
2. นายภาณุพงศ์   สุถินยินดี
 
1. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
2. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายทัศไนย  พรัดเมือง
2. นางสาววันวิสา  คงสงค์
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  แสงพระจันทร์
2. นางสาวสกุลรัตน์  พัวสุวรรณ
 
1. นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค์
2. นายชลธี  แสวงทอง
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  แอดแฮด
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศิริมา
3. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปริยฉัตร  ทองพานเหล็ก
2. นายปัทพงษ์  ปัทมจิตร
3. นางสาววิภาภรณ์  จันทร์แสน
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายกรประเสริฐ  สืบสอน
2. นางสาวมาริสา  เล็กกระโทก
 
1. นางสาวกชกร  อ่ำทอง
2. นางสาวทัศนีย์  พลสว่าง
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภคพงษ์  นามสุทโท
2. เด็กชายศรัณยู  สระทองยอด
3. เด็กชายสุกฤต  ราชวิจิตร
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายภูมินทร์  เชียงน้อย
2. นายสุธา  พุฒทอง
3. นายอนันตชัย  ปั้นแสง
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วค้ม
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพันธ์  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐชัย  เหมือนครบุรี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะคุณ
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  น้อยจีน
2. นายวิฑูร  ด้วงสูงเนิน
3. นายอภิวัฒน์  เดชนันท์
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  พรมพาน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  กลางจันทรา
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธันยพร  กุลแก้ว
2. นางสาวธันยพร  สิงห์พร
3. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุข
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิดา  แสงทองคำ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เลือดทหาร
3. เด็กชายวรวิทย์  บุญพรหม
4. เด็กชายวิรัตน์  มาไชยนาม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิจิตรปัญญา
6. เด็กชายอภิรักษ์  พิลึก
 
1. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
3. นางลออ  เตียวตระกูล
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  พิมศรี
2. นางสาวธิษณามดี  บุบพันธ์
3. นางสาวนาฏลดา  มาทำมา
4. นางสาวนุชจรี  ใจจันทร์
5. นางสาวภารดี  สิงห์โห
6. นางสาวสุพรรษา  ประสานพันธ์
 
1. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
2. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
3. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายกรินทร์  ผิวขำ
2. เด็กหญิงพรวิไล  แก้วกาญจนวงษ์
3. เด็กชายวัชรากร  แสนเกษม
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นายเนาวรัตน์  กิ่งแนตร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ขำทองระย้า
2. นางสาวนพวรรณ  สงวนสิน
3. นางสาวพรสิภัค  จันพินิจ
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายภมรเทพ  เว้นบาป
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญชู
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  สาครการะเกด
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวสมฤทัย  ปู่ย่า
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิลา  พาพิมล
2. นายสุทเนตร  ภู่เด่นชัย
3. นางสาวโสริญา  ร่มสันเทียะ
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
2. นางสาวกัญญานุช  นาคเอี่ยม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกษวงษ์
2. เด็กหญิงพัชนก  พรมมา
3. เด็กหญิงอทิศญา  พิลึก
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางลออ  เตียวตระกูล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  เมฆพยัพ
2. นางสาววัชรี  แสงอรุณ
3. นางสาวสุชานันท์  ไฝทอง
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางลออ  เตียวตระกูล
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงคมรวี  กองศรี
2. เด็กหญิงธิติสุดา  สมบูรณ์
3. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เหรียญทองคำ
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวนวพร  ย่อมครบุรี
2. นางสาวภคพร  คำจำปา
3. นางสาวมัสทณี  ชุมพู่
 
1. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงพรทิพา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองไหลมา
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  บุญนวล
2. นางสาวศุภานันท์  สุขชาวนา
3. นางสาวอภิญญา  แย้มเสาธง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ธัญญอุดม
2. นางสาวสร้อยเพชร  บุญไทย
3. นางสาวอัยลดา  ประทุมสูตร
 
1. นางบุษบา  กุนนะ
2. นางปฐมาพร  แสงอาทิตย์
 
84 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  บุญรอด
2. เด็กชายวรรธวัชร  หลานท้าว
3. เด็กชายวิชิต  ดัดโปร่ง
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  แสนกลิ่น
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  พัสดร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายชาญกิจ  สมภักดี
2. เด็กชายอนุชา  สมนา
 
1. นางสาวกชกร  อ่ำทอง
2. นางสาวทัศนีย์  พลสว่าง