แจ้งหัวข้อการแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.1 - ม.3 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน  "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.4 - ม.6 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน วาดภาพระบายสี   ม.1 - ม.3 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน วาดภาพระบายสี   ม.4 - ม.6 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี   ม.1 - ม.3 หัวข้อ "ประเพณีไทย"
การแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี   ม.4 - ม.6 หัวข้อ "ประเพณีไทย"
การแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.1 - ม.3 หัวข้อ "การละเล่นไทย"

การแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.4 - ม.6 หัวข้อ "สัตว์ป่าหิมพานต์"
การแข่งขัน สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ม.1 - ม.3 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน วาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.1 - ม.3 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน วาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.4 - ม.6 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน ประติมากรรม  ม.1 - ม.3 หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
การแข่งขัน ประติมากรรม  ม.4 - ม.6 หัวข้อ 
"ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย"
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 13:49 น.