สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 35 11 3 49 55 0 0 0 55
2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 10 10 5 25 29 5 2 0 36
3 บางกระทุ่มพิทยาคม 7 7 3 17 21 0 0 0 21
4 บ้านกลางพิทยาคม 6 6 6 18 23 3 3 0 29
5 วังโพรงพิทยาคม 5 4 3 12 19 5 1 0 25
6 เนินสะอาดวิทยาคม 5 3 5 13 19 1 4 0 24
7 วังพิกุลวิทยศึกษา 4 6 5 15 19 7 0 0 26
8 หนองพระพิทยา 3 3 5 11 13 5 0 0 18
9 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 3 3 1 7 10 2 1 0 13
10 เนินกุ่มวิทยา 2 3 4 9 9 1 0 0 10
11 น้ำรินพิทยาคม 1 4 0 5 8 0 0 0 8
12 ไทรย้อยพิทยาคม 1 2 3 6 13 5 1 0 19
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 1 3 5 8 0 2 0 10
รวม 83 63 46 192 246 34 14 0 294