สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 55 0 0 0 55
2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 29 5 2 0 36
3 บ้านกลางพิทยาคม 23 3 3 0 29
4 บางกระทุ่มพิทยาคม 21 0 0 0 21
5 วังพิกุลวิทยศึกษา 19 7 0 0 26
6 วังโพรงพิทยาคม 19 5 1 0 25
7 เนินสะอาดวิทยาคม 19 1 4 0 24
8 ไทรย้อยพิทยาคม 13 5 1 0 19
9 หนองพระพิทยา 13 5 0 0 18
10 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 10 2 1 0 13
11 เนินกุ่มวิทยา 9 1 0 0 10
12 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 8 0 2 0 10
13 น้ำรินพิทยาคม 8 0 0 0 8
รวม 246 34 14 0 294