หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม2 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางภัคนุช ปันทะธง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายเทคนิค
23 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการฝ่ายเทคนิค
24 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายเทคนิค
25 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการฝ่ายเทคนิค
26 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา กรรมการฝ่ายเทคนิค
27 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการฝ่ายเทคนิค
28 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการฝ่ายเทคนิค
29 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายเทคนิค
30 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
31 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
32 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
33 นางนงลักษณ์ บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
34 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
35 นางสาวกิตติมา กอนเก่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
36 นางสาวลัดดาวัลย์ หมื่นพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
37 นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
38 นางสาวปิยธิดา หอมบุปผา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
39 นายบำรุง อรุณประเสริฐ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
40 นางกรเกล้า มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
41 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
42 นางภัคนุช ปันทะธง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
43 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
44 นายบำรุง อรุณประเสริฐ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
45 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายสุนทร มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นายเสนาะ แก้วคุ้ม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นางกรเกล้า มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นางสาวดวงเดือน ทองจีน ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
51 นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
52 นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
53 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
54 นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
55 นางสาวสิริพร ศิลปกุล ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
56 นางรัตน์วรรณ วิจารัตน์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
57 นายก้องเกียรติ กล่อมแกล้ว ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
58 นายศักดิ์ศรี กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
59 นางเรืองไรสิริ กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
60 นางสอยดาว สุทธิ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
61 นักการและแม่บ้าน นักการและแม่บ้าน โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
62 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
63 นางศรีสมร หมื่นแก้ว ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นางสาวณัฐมน บัณฑุชัย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางวีณา ชิณวงค์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นางสาวพรทิพย์ จวบมี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นางเบญจา สุวรรณรอ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
77 นางวรนุช ทองเพชร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
78 นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
79 นางพัชรี ศรีวงษา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
80 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
81 นางประนอม วิชัยดิษฐ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
82 นางมัณฑนา ศรีคำภา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
83 นางสอยดาว สุทธิ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
84 นางชมนาด โฆษิตคณิน ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
85 นายโยธิน น้อยเอี่ยม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
86 นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
87 นางสาวปิยธิดา หอมบุปผา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
88 นางสาววันวิสา ชาวส้าน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
89 นางสาวเพ็ญสินี ผูกโพธิ์ธนา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
90 นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
91 นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
92 ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
93 นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
94 นางสาวชนิดา จันทร์มา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
95 นายโยธิน น้อยเอี่ยม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
96 นายธนกิจ พลอยสมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
97 นายสถาพร บุญคำ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
98 นายธีรวัฒน์ ธรรมโลกา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
99 นายธวัชชัย เกตุหัวร้อง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
100 นายเสงี่ยม มั่นชาวนา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
101 นายสุนันท์ บุญช่วยสุข ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
102 นายไว นาคอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
103 นายพินิจ วัฒนบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
104 นายก้องเกียรติ กล่อมแกล้ว ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
105 นางคมคาย ลือราช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
106 นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
107 นางสุจิตราภรณ์ คงสัมมา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
108 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
109 นายจตุรงค์ กาญจนินทุ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
110 นายจีรพันธ์ เนาวโชติ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
111 นายธนกิจ พลอยสมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
112 นายสถาพร บุญคำ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
113 นายธีรวัฒน์ ธรรมโลกา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
114 นายธวัชชัย เกตุหัวร้อง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
115 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
116 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
117 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
118 นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
119 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
120 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
121 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
122 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
123 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
124 นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
125 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
126 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
127 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
128 นายสรพงษ์ แสงสุข ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
129 นายกังวาน แย้มขมัง ครู โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
130 นายสายัณ ไทยทอง ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
131 นางลำไย อุดชาชน ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
132 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
133 นายประดุง สุขพลอย ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
134 นายชลธี แสวงทอง ครู โรงเรียนเนินมะปรางวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
135 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครู โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
136 นางพีรภาร์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
137 นางอารี อันชูฤทธิ์ ครู โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
138 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
139 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
140 นางกัญญา สุขะอาคม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
141 นายธีรวัฒน์ ธรรมโลกา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
142 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
143 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
144 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
145 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
146 นางลำไย อุดชาชน ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
147 นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
148 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ )
149 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ )
150 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ )
151 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
152 นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย ครู โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
153 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
154 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
155 นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
156 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
157 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
158 นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์ ครู โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
159 นางภณิตา วรศศิธร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
160 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นายสายัณ ไทยทอง ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
162 นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
163 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมคอมพิเตอร์
164 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมคอมพิเตอร์
165 นายสมควร ทับทิม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมคอมพิเตอร์
166 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
167 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
168 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
169 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
170 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครู โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
171 นางภัคนุช ปันทะธง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tel.0818888161 E-mail : phothong99@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]