หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ปงเทพโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางวิลัยภรณ์ มั่นระวังโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล วรรณารุณโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิเชษฐ วรบุตรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ปงเทพโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางวิลัยภรณ์ มั่นระวังโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล วรรณารุณโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิเชษฐ วรบุตรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางธนภัทร สร้อยเพ็ชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสีดา มณีกูลโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตั้งปฏิการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางธนภัทร สร้อยเพ็ชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสีดา มณีกูลโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตั้งปฏิการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล แสงศรีโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มูลจะคำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคนรองประธานกรรมการ
3. นางทองดี โรจวัฒนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พรหมหิตรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายถวิล สิงรักษ์โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา สุภินนวงศ์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ เทพคุณโรงเรียนวังทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางถนอมศรี มหาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นางสาววารุณี ตันอุตม์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นายอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวัทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล แกล้วกล้า โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล แกล้วกล้า โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล แกล้วกล้า โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัทมานันท์ ทัดเที่ยงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัทมานันท์ ทัดเที่ยงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัทมานันท์ ทัดเที่ยงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายก้องเกียรติ กล่อมแกล้วโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคนกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ดำมินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางวงเดือน ภู่ไพโรจน์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุเทพ ฤทธิ์สอนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัลลภ มานักฆ้องโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ ภู่เจริญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประคอง อุมะโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ ภู่เจริญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประคอง อุมะโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร อ่ำทองโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ แก้วคุ้มโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชลธี แสวงทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชลธี แสวงทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชมนภัส จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจรูญรัตน์ ประสพโชคโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางทิพาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
5. นายบริสุุทธิ์ กลางจิตโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชมนภัส จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบริสุุทธิ์ กลางจิตโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นางจรูญรัตน์ ประสพโชคโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นางทิพาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนารี กาลจังหรีดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนชม สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธมิตร แตงอ่ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพันธมิตร แตงอ่ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
2. นางนารี กาลจังหรีดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวชวนชม สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสำราญ สุทธิสวัสดิโสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ ภู่เจริญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประคอง อุมะโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางค์ศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางค์ศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tel.0818888161 E-mail : phothong99@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]