รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายธนพัต  ฉัตรชัยเดช
2. เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวรัชนี  เขียวเงิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ดอนชะเอม
2. เด็กชายศุภกฤต  วงศ์จำปา
 
1. นายประดับชัย  อินมณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธัญเทพ  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงพิรมล  อินทะกะ
3. เด็กชายมนตรี  ภู่สะอาด
4. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  นอสร้อยทอง
5. เด็กหญิงอาริยา  ถาแก้ว
 
1. นางปาณิศรา  มโนตั้งวรพันธุ์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกฤษณ์สกนธ์  นลินรัตน์
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นางสาวปริยาภรณ์  ถีติปริวัตร์
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นายวรุฒ  รุ่งรัตน์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปันอิน
2. เด็กชายเมธัส  อินทร์ทอง
 
1. นางนิศา  ศาสตร์ศรี
2. นางสมคิด  ทองม่วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวณัฐธิดา  สัจจา
2. นายเมธาวี  หุ่นนอนไพร
 
1. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
2. นางกมลพรรณ  สนศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธันยมัย  เซี่ยงว่อง
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวธันยธรณ์  กิมประโคน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ณ จันตา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เซี่ยงว่อง
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวมิ่งขวัญ  วังซ้าย
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายยงยุทธ  ศิริพรม
 
1. นางสาววาทินี   ทรัพย์สมาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวอรทัย  เย็นขัน
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  เมธากูล
 
1. นายนนทกร  ปรอดครบุรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายสวิช  เทพราชา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายชัยนันท์  แก่นพฤกษา
2. เด็กชายภูธเนตร  บุตรแสง
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจินทภา  พันธกิจจกุล
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนัทธมน  ญาณมุข
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใจทอง
2. เด็กหญิงประภัสสร  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  โคตรสมบูรณ์
 
1. นายไพบูลย์   อมรประภา
2. นางสุภาพ  อมรประภา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นายทัตพงษ์  อุณหิต
2. นางสาวสุภาวดี  นวลศรี
3. เด็กชายอินทัช  จิตรมั่น
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายภานุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาสิริ
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทักษินาวัชฟ์  กลิ่นหอม
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  เหล็กพิชัย
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
 
1. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิช์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลอยงาม
2. นางสาวณิชาพัชร์  โนนครู
3. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
4. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
5. นางสาวปริยกร  ตรงต่อกิจ
6. นางสาวปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
7. นางสาวมนสิชา  จันทร์นาคา
8. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
9. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
3. นางสาลิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
4. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
5. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
7. นางสาวนธวรรณ  หงษ์ทองคำ
8. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
9. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
10. นางสาวปริยกร  ตรงต่อกิจ
11. นางสาวปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
12. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
13. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
14. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
15. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นายประทีป  นักปี่
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
4. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. นางสาวณิชาพันธ์  โนนครู
4. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
6. นางสาวนธวรรณ  หงษ์ทองคำ
7. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
8. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
9. เด็กหญิงวรรณกร  คร้ามมี
10. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
11. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
12. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นายประทีป  นักปี่
3. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
4. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พูนรัมย์
2. เด็กชายคมกริช  ด้วงทา
3. เด็กหญิงชลิตา  ดิษสวรรค์
4. เด็กชายธนพงศ์  สงวนวงษ์
5. เด็กหญิงธันญากร  บุญชื่น
6. นายพีรพงษ์  วีระพานิช
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
3. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายทวิภัทร  ฟักแฟง
2. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
3. นายธนัทพร  อัมพวัน
4. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
5. นายธวัชชัย  มากชุ่ม
6. นางสาวสิตานัน  สุชสะอาด
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
3. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกมลพร  รัฐอินทร์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
4. เด็กหญิงกุลชา  อินทกูล
5. นายขวัญชัย  บุญสอน
6. เด็กหญิงจันทกานติ์  จอมคำสิงห์
7. เด็กหญิงชลิตา  ดิษสวรรค์
8. เด็กหญิงณัฐพร  พวงประดิษฐ์
9. นายทวิภัทร  ฟักแฟง
10. นายทศพล  นิลชาวนา
11. เด็กหญิงทิฆัมพร  ยอดบุตรดี
12. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
13. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
14. นายธวัชชัย  มากชุ่ม
15. เด็กหญิงธันญากร  บุญชื่น
16. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
17. นายปฏิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
18. นายปิยะราช  วงค์มั่น
19. เด็กหญิงพรพชร  อินไชยเทพ
20. เด็กหญิงพัชรพร  โคตรเพชร
21. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดสิน
22. เด็กหญิงพิชยา  รอดเมือง
23. เด็กหญิงภูริชญา  เทพคำ
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
25. เด็กชายราเชน  เอี่ยมบริสุทธิ์
26. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
27. นางสาววิภารัตน์ศิริ  เกตุปาน
28. เด็กหญิงศจิรัตน์  ย่อมแอ่น
29. นายศรายุทธ  สุขสอาด
30. นายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
31. เด็กชายสหภาพ  เถาสิงห์
32. นางสาวสิตานัน  สุขสอาด
33. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเดช
34. เด็กหญิงสิริญญา  บุญแจ้ง
35. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีสังข์งาม
36. เด็กหญิงสุธาริณี  ณรงค์พันธ์
37. เด็กหญิงสุพัตรา  องอาจ
38. นางสาวสุภัสสรา  หมื่นส่ง
39. เด็กหญิงอมรภัค  กลิ่นแข
40. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สีทอง
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นายมาโนชญ์  ติณสิริสุข
3. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
4. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
5. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายกิติศักดิ์  รอดหนองแห้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธนัทพร  อัมพวัน
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตน์ใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เขียวดำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ณ จันตา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายธีร์จุฑา  ขวัญเมือง
 
1. นายอิสรพงศ์  คงเมือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มีมั่น
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วสอนดี
 
1. นายนนทกร  ปรอดครบุรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายคุ้มภัย  เนียมหอม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงโซฟี สิริยากรณ์  เทรา
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงพรพชร  อินไชยเทพ
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตน์ใหม่
 
1. นายศศิธร  นักปี่
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พรมส้มซ่า
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เผ่าคนชม
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นสมาธิ
4. เด็กหญิงกรกมล  โพธิ์ดี
5. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรบุญ
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จิตราช
7. เด็กชายจิรพันธ์  ทวีรัตน์
8. เด็กหญิงฉัตรวรุณ  นาคเจริญ
9. เด็กหญิงชลดา  วิเชียรปูน
10. เด็กชายชัชวาล  ตุนานันท์
11. เด็กชายชัยวัฒน์  ชีม่วง
12. เด็กหญิงชุติมณฑน์  มาเขียว
13. เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยเมืองชื่น
14. เด็กชายณภัทร  อยู่ยัง
15. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีอาวุธ
16. เด็กหญิงดารัตน์  เปรมชื่น
17. เด็กหญิงธดาพรพรรณ  กลิ่นหอม
18. เด็กหญิงธนพร  สิทธิเขตการ
19. เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริชัย
20. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนชะเอม
21. เด็กหญิงนันทวรรณ  คงปราบ
22. เด็กหญิงนันธิชา  ดวงอาทิตย์
23. เด็กหญิงบัณฑิตา  อภัยภักดิ์
24. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทับทิมทอง
25. เด็กหญิงปวีณา  เพิ่มทวี
26. เด็กหญิงปัทมาพร  นาตาล
27. เด็กชายปุณยวีย์  ศรีมนทา
28. เด็กชายพงศกร  ปานนิ่ม
29. เด็กชายพงศอมร  อุ่นเรือง
30. เด็กชายภัทรพล  อินทรพิทักษ์
31. เด็กหญิงมัลลิกา  มีมั่น
32. เด็กหญิงรดา  สงวนศักดิ์
33. เด็กหญิงวรรณภา  พุ่มเขียว
34. เด็กหญิงวาสนา  ขุนเสนาะ
35. เด็กชายสันหณัฐ  จันวัฒนะ
36. เด็กหญิงสุชาลินี  พึ่งสลุด
37. เด็กหญิงสุพัตรา  ห่อทรัพย์สิน
38. เด็กหญิงสไบทิพย์  ระโหฐาน
39. เด็กหญิงอภัสรา  ปานันท์
40. เด็กชายอภิสิทธิ  มนกลมเมฆ
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
2. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกชกร  ตาละคำ
2. นายกฤตพัส  คงแสง
3. นายกิตติศักดิ์  โสภา
4. นางสาวกุสุมา  โพธิ์ศรี
5. นางสาวจิรัชญา  ปรารมภ์
6. นายชนาธิป  ยั่งยืน
7. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
8. นายชาคริต  พลต้น
9. นายณัฐวุฒิ  อินทร์สูนย์
10. นางสาวดวงฤทัย  ใจเป็ง
11. นางสาวธัญวรัตน์  ทองบัว
12. นางสาวนันทิชา  ขวัญแก้ว
13. นายบริหาร  จิตติละอองวงศ์
14. นายปฏิภาณ  สิงห์โตทอง
15. นางสาวปทิตตา  ชุมจังหรีด
16. นายพนธกร  ชางวงค์
17. นายพัชรภทร  สุทธิ
18. นางสาวพิชญานิน  พิทยสกุลพงษ์
19. นางสาวภัณฑิรา  จันทร์วงค์
20. นางสาวภัททิยา  ช่วยบำรุง
21. นางสาวภัทราภรณ์  ทรงธรรม
22. นางสาวภาวิณี  สัตตบุศย์
23. นายวรยศ  มังสา
24. นางสาววลัยรัตน์  เผ่าพันธุ์
25. นายวศิน  สิงห์ชา
26. นางสาววาสิตา  ประสมทอง
27. นายวีรภัทร  เพ็ชรแก้ว
28. นางสาวศกลวรรณ  แดงขาวเขียว
29. นายศรันย์ภัทร  มหันโต
30. นางสาวศิริพร  จันทร์ช่วง
31. นางสาวศิริลักษณ์  เขียวเพียร
32. นายสนธยา  ขำโอด
33. นายสรณ์สิริ  ไทยประสิทธิ์
34. นางสาวสุกัญญา  ดวงตาเสือ
35. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คราม
36. นางสาวสุวนันท์  รอดชัย
37. นางสาวอภิญญา  จันพินิจ
38. นางสาวอรจิรา  คลังมณี
39. นางสาวอาทิตยา  อุบลนุช
40. นางสาวเจนจิรา  กองทอง
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายภานุวัฒน์  สุขประมาณ
4. นายธนากร  วงค์ลือโลก
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมนต์  อิ่มอภัย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จอมศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  อ่อนละมุน
4. เด็กชายนุวัฒน์  ปานทอง
5. เด็กหญิงพรนภา  พรมสุข
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิตรำพึง
7. เด็กหญิงศิริฤทัย  บัวบุญ
8. เด็กชายศุภเศรษฐ์  แท่งทอง
9. เด็กหญิงสยุมพร  วันมงคล
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองเชื้อ
 
1. นายสมบัติ   จงวรรธนะศิลป์
2. นายอธิพงษ์  คชพงษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา  ช่องขุนทด
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกมลชนก  ขานไข
2. นายกิตติคุณ  กัดพันธุ์
3. นางสาวชลดา  ปิ่นวงษ์เพชร
4. นางสาวปรายฟ้า  โกษศิริศิลป์
5. นางสาวปิยวรรณ  ขวัญเมือง
6. นายพงศกร  กันสาด
7. นายวีรชัย  ชัยรัตน์
8. นางสาวศิริรัตน์  โตน้อย
9. นายสิทธิราช  ปานมี
10. นายสุชัจจ์  ทินกร
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สวยงาม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
3. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
4. เด็กหญิงพิจิตรา  เนตรแก้ว
5. เด็กหญิงพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
6. เด็กหญิงภัสอร  อมรมุนีพงศ์
7. เด็กหญิงศรัณยภัทร  ม่วงทอง
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญยนต์
9. เด็กหญิงสุนิตตา  ชัยมีเขียว
10. เด็กหญิงอาริษา  แสนสุข
 
1. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
2. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
3. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พานิช
2. นางสาวณัฐชนิกุล  ทองน้อย
3. นางสาวภัคจิรา  พุ่มมี
4. นางสาวรังสินี  บุญนะ
5. นางสาวศรารัตน์  อินทร์น้อย
6. นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
 
1. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
2. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
3. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุต้น
2. เด็กหญิงกรรณิกา  งามพิศ
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   วิลยะกูล
4. เด็กหญิงกัญญานัฐ  น้อยผา
5. เด็กหญิงจิราพร  มั่นคง
6. เด็กหญิงจีรนันท์  คำเครือคง
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เขียวเนตร
8. เด็กหญิงณิชากร  เป็งยาวงศ์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสุข
10. เด็กหญิงภาวิณี  แสงแก้ว
11. เด็กหญิงมุฐิตา  อินริ้ว
12. เด็กหญิงอัญชิสา  สังข์ทอง
 
1. นางทวีสุข  บัวทอง
2. นางสาวลักษณา  เยาวสังข์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกาญจนา  เริงศักดิ์
2. นางสาวจันทิมา  คุณเฉย
3. นางสาวชลดา  ปิ่นวงษ์เพชร
4. นางสาวณัฐธิดา  ทองประกอบ
5. นางสาวนันธิชา  กิจเจริญถาวรกุล
6. นางสาวปรายฟ้า  โกษศิริศิลป์
7. นางสาวปิยวรรณ  ขวัญเมือง
8. นางสาววิลาศินี  มั่นคง
9. นางสาวศิรประภา  โพธิ์ทอง
10. นางสาวศิริรัตน์  โตน้อย
11. นางสาวศิริลักษณ์  เขื่อนศิริ
12. นางสาวสลินทิพย์  ทองพา
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สวยงาม
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  พลแสง
2. เด็กหญิงธนพร  มโหสาร
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จอมศรี
4. เด็กหญิงพรนภา  พรมสุข
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทิมทอง
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  ธานี
7. เด็กชายวัชระพล  ขาขะยอม
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ซ้อนเพชร
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ฝากะมุล
10. เด็กหญิงศิรินันท์  สิงห์ฆ้อง
11. เด็กหญิงศิริฤทัย  บัวบุญ
12. เด็กหญิงสุวรรณ  สาลี
13. เด็กหญิงอนุญาภา  ศรีคชไกร
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองเชื้อ
 
1. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์
2. นางกมลรัตน์  ดอกเกี๋ยง
3. นายสมภพ  ประเสริฐ
4. นายอธิพงษ์  คชพงษ์
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา  ช่องขุนทด
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายกฤตนันท์  น้อยจาด
2. เด็กชายกิตติธัช  สิงหกาญจน์
3. เด็กชายก้องภพ  อ่อนดี
4. เด็กชายชัยมงคล  บัวคำ
5. เด็กชายเมธาดา  ทองแย้ม
 
1. นางกันยา  จริยา
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดอนเขียวไพร
2. เด็กชายนพรัตน์  กล่ำสี
3. เด็กชายนรวิชญ์   หมั่นกิจ
4. เด็กชายพิทยา  พินชาวนา
5. เด็กชายรัชหาท  ฟุยสุข
6. เด็กชายสรุพงษ์  ขุนโต
7. เด็กชายอนุเดช  เหมฤดี
8. เด็กชายอัชฌาวุฒิ  แสงตุ่น
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   พัดเย็นสุข
2. เด็กหญิงธนัชพร   เตียวสุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์   มาตหมาย
 
1. นางสาวธรรมรัตน์   ราชรองเมือง
2. นางดวงเดือน    เร่งเจริญ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวทิวารัตน์   จันทร์สาลี
2. นางสาวศศิธร   ก้อนจันทร์เทศ
3. นางสาวอาชิรญาณ์   ยาสมุทร
 
1. นางดวงเดือน    เร่งเจริญ
2. นางสาวธรรมรัตน์    ราชรองเมือง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. เด็กชายธีรดนย์  ชูสงฆ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนิตา  คะระนันท์
2. นางสาวสิริกร  อิ่มคำ
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชินกฤต  โตพันปี
2. นางสาวพรนภา  เจริญสุข
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด่วงภู่ทิม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธเนศวร  ช่างนาวา
2. เด็กชายอนุรักษ์  หะจิ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายศุภวิชญ์  แก้วรุ่งเรือง
2. นายอดิศร  เสือคล้าย
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายยศวรรธน์  จิตวิถี
2. เด็กหญิงอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด่วงภู่ทิม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายพลณัฐธนา  โมรา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กองรส
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายทินภัทร  สืบพันธ์
2. เด็กหญิงวัลลภา  ทองนาค
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสรพัศ  ศรีสุวรรณ
2. นายเกียรติศักดิ์  ปานกลิ่น
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชวิน  อิงชาติเจริญพร
2. นายนพรัตน์  รองทอง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายธนวงศ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายภูมิไผท  จันทรศรีวงศ์
 
1. นายพุทธพร  อินอ่อน
2. นายมหาพันธ์  จันทะคุณ
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชยธร  กอกเผือก
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงเรือง
3. เด็กชายสิทธัติ์  พุ่มประดับ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายชนพัฒน์  เพ็ชรคง
2. นายชินภัทร  เคนดี
3. นายณัฐกุล  ไทยโกษา
 
1. นายมงคล  ม่วงน้อย
2. นายร่มไทร  ไมตระรัตน์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายทักษิณ  โทนทา
2. นายอัครชล  อินทร์อิ่ม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  บุญคง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พิริยะกฤต
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธ์  เม่งตรี
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนภัสสร  จาดพุ่ม
2. นางสาวนิพาภรณ์  แช่มช้อย
3. นางสาวมัณฑนา  อดุลย์ศิริอังกรู
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายวันเฉลิม  จันทร์ทรง
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 88.5 - ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชัยนรินท์  พูลพิพัฒน์
2. เด็กชายธราธร  เลิศเสม
3. เด็กชายวศวรรธน์  มีคำ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิระประภา  โคกพุ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  สำลีราช
3. นางสาววิภาดา  กำจัด
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คล้ายพันปี
2. เด็กชายชญานิน  จาดศรี
3. เด็กชายชลิต  จาดศรี
 
1. นายสงัด  ดาทอง
2. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. นายผดุงพงษ์  มิตรบ้านยาง
2. นายวรชิต  วงศ์วาสน์
3. นายเมธาสิทธิ์  เกินพา
 
1. นายภักดี  กันนะสมบัติ
2. นายพฤหัส  คงเทศ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 44.96 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  คงฟัก
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  มากโภคา
3. เด็กชายศิขรินทร์  ดำแดง
 
1. นายสงัด  ดาทอง
2. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกนกพร  คชนิล
2. นางสาวชลธิชา  ปัญญาคำ
3. นายอนุชา   สุนทอง
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แจ่มแจ้ง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาดอ่ำ
3. เด็กหญิงพรชิตา  วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงรุจาภา  กันเกตุ
5. เด็กหญิงลลิดา  หมีนิ่ม
6. เด็กหญิงศุุพัสรา  บำรุงดี
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวทัตพิชา  ม่วงมัน
2. นายธนายุทธ  เนียมหอม
3. นางสาวพรทิพย์  ชุ่มกลัด
4. นางสาวรัตนภรณ์  สังวาลคำ
5. นางสาวรุ่งรัตน์  โพธิ์ทอง
6. นางสาวสุนิตา  สุขฉิม
 
1. นางสาวนงนุช  ยาคล้าย
2. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  เทพณรงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีกมล
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คีรีแก้ว
 
1. นางบัวลอย  ข่ายทอง
2. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  แช่มขำ
2. นางสาวปาริชาติ  ส้มฉุน
3. นางสาวสุกัญญา  สาคง
 
1. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
2. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธนัชภรณ์  บุญญมัติ
2. เด็กหญิงพนิดา  เผือกชาวนา
3. เด็กหญิงอชิรญา  พึ่งพิณ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
2. นายอำนวยศักดิ์  แก้ววิเชียร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกรวรรณ  พึ่งชา
2. นางสาวชญาพัฒน์  จันพุฒ
3. นางสาวรวงข้าว  สินธุ์วนินทเลิศ
 
1. นายอำนวยศักดิ์  แก้ววิเชียร
2. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พุ่มไพรจิตร
2. นางสาวพรชฎา  แนบชิด
3. นายวรวัฒน์  อุไรลักษณ์
 
1. นายอโณชัย  พุ่มสอาด
2. นางภริตพร  พึ่งไชย
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขคง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เกตุสกุลณี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คงทิพย์ธีรศรี
 
1. นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ขวัญมนต์
2. นางสาวสมพร  บุญพงษ์
3. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์ชื้น
 
1. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา
2. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงคยา  มีพรม
2. เด็กหญิงชุติมา  บุศราคำ
3. เด็กหญิงศิรินทรา  ทับทิม
 
1. นายอภิญโญ   ชมมี
2. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาววิลาสินี  บัวสำลี
2. นางสาวสุทัตตา  ตุ่มแก้ว
3. นางสาวอมลวรรณ  พุ่มรส
 
1. นางฟองรัตน์  เรือนก้อน
2. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงฐายิกา  จันทร์พุฒ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์ดี
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางอัจฉรา  นาคเมธี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐวดี  เพิ่มขุนทศ
2. นางสาวดมิศรา  ยอดเพ็ชร
3. นางสาวพนารัตน์  นวลจีน
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางอัจฉรา  นาคเมธี
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำเมทา
2. เด็กชายวีรภัทร  เขียวปั้น
3. เด็กหญิงสิรินาถ  นูมะหันต์
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
2. นางสาวจิตรลดา  ศักดิ์นิติจารุชัย
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายสุวัจน์  ทะแกล้วทะหาญ
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  หน่อสนาม
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายศุภกร  อินทะกูล
 
1. นางวัชรียา  พันธ์ทอง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นายเอกราช  มากดี
 
1. ดร.ลภัสรดา  จูเมฆา
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวนิธิกานต์  ขำสว่าง
2. นายภัทรพงษ์  ศรีสังวรณ์
 
1. นางพิมลรัตน์  ละม่อม
2. นางสาวชาลียา  อยู่คง