แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร
การพิมพ์เกียรติบัตร
1. เกียรติบัตรของกรรมการผู้ตัดสิน และกรรมการดำเนินการแข่งขัน ให้สนามแข่งขันเป็นผู้จัดพิมพ์เกียรติบัตร
2. เกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง  โดยใช้ username และ password  ของโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:28 น.