ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

1. ภาพยนต์สั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
       1.1 ส่งผลงานก่อนการประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย
             1. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
             2. DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น
             3. บทภาพยนต์ จำนวน 5 เล่ม
            (ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน)
       1.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งที่ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:54 น.