หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ครูอัตาราจ้าง เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
2 นางสาวกิตติยาภรณ์ รุ่งรัตน์ ครูอัตาราจ้าง เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
3 นางกรรณิกา จันทร์วงค์ ครู ชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
4 นางบุบผา ยันอินทร์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
5 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
6 นายวรพงษ์ วีระมาชา ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
7 นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
8 นางสาวชนาพร มาส้มซ่า ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
9 นายพุทธพร อินอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
10 นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
11 นางรุ่งรวี อภิชาติธำรง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
12 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
13 นางสมจิต ทองเมือง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
14 นายสมนึก ใยศิลป์ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
15 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
16 นายนุกูล อ่ำอ่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
17 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
18 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
19 นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
20 นายสงัด ดาทอง ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
21 นายมานะ กลีงกลื่น ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
22 นางพัชรินทร์ รั้งท้วม ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
23 นางขนิษฐา สุวรรณศิลป์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
24 นางศิริกุล หอมรักพงษ์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
25 นางจิราภรณ์ ขุนกอง ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
26 นางนงเยาว์ นาคบุรี ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
27 นางสุปรานีย์ เนตรจินดา ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
28 นางสายหยุด กันจู ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
29 นางอัญฑิกา โพธิ์ไชยย้อย ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
30 นางบัวลอย ข่ายทอง ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
31 นายสมเกียรติ ไกรคงจิตต์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
32 นางขนิษฐา พ่วงพิทยกุล ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
33 นางสุรรัตน์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
34 นายดวง คำสีสังข์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
35 นางขวัญเรือน ปู่ลมดี ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
36 นายสาธิต แก้วอ่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
37 นายทองสุข เทียมราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
38 นางสาวสวาท ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพม.39 กรรมการดำเนินงาน  
39 นางโชติกา กุลจู นักวิชาการศึกษา สพม.39 กรรมการดำเนินงาน  
40 นางปาริตา ศรีวิชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สพม.39 กรรมการดำเนินงาน  
41 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการดำเนินงาน  
42 นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรม สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
43 นายปรารมย์ ทองบุรี ครูโรงเรียนหนองพระพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
44 นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก ครู โรงเรียนคันโช้งพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
45 นายรัตน์ เกตุจันทร์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการดำเนินงาน  
46 นายสมภพ ประเสริฐ ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินงาน  
47 นายทัน จันทร์คุ้ม สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
48 นายชูชีพ สุวรรณพร สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวสายครีม กลมพุก สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
50 นายสรวุทธิ์ พิทยะพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณา สพป.กำแพงเพชร เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
51 นายสุวิทย์ ทองคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป.พิจิตร เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
52 นายประสงค์ เสือคล้าย ครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.38 กรรมการดำเนินงาน  
53 นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ ครู โรงเรียนไชยามงคลพิทยา สพม.38 กรรมการดำเนินงาน  
54 นายสุทิน บัวมั่น ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
55 นายประสิทธิ์ เหมหาญ ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.พิจิตร เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
56 นายพินิจ ทองดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
57 นายยงยุทธ รักษาชาติ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
58 นายชิดชนก กลิ่นชั้น ครู โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป.พิจิตร เขต2 กรรมการดำเนินงาน  
59 นางสาวประเสริฐศรี กำจาย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป.พิจิตร เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
60 นายพัสกร โตเสน่ห์ ครู โรงเรียนนครไทย สพม.39 กรรมการดำเนินงาน  
61 นายกัทลี คารม ครู โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป.พิจิตร เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
62 นายพิศิษฐ์ อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 กรรมการดำเนินงาน  
63 นายสุนทร คำโส ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
64 นายสถิรพร เชาว์ชัย ครู โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป.พิษณุโลก เขต3 กรรมการดำเนินงาน  
65 นายยุทธนา อยู่ป้อม ครูชำนาญการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
66 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
67 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
68 นายจรูญ เถื่อนกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
69 นางธัญชนก มีพยุง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
70 นางสาวมลชยา หวานชะเอม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
71 นางอโณทัย ชื่นใจชน ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
72 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
73 นางธัญญรัตน์ เต๋มา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
74 นางสาวกนิสรา มากงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
75 นายวิทวัส ชัยบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
76 นายอนุสรณ์ จำรัส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
77 นางสาวกุสุมา แก้วกองทรัพย์ นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
78 นางสาวฤทัย สมบัติเจริญไทย นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
79 นางสาวลฎาภา มาตผุย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
80 นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
81 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
82 นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
83 นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
84 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
85 นางเพชรัดดา มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
86 นางสาวณัฐวดี แสงเงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
87 นางนวินดา พัฒนศิริ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
88 นางวันเพ็ญ ม่วงสวน ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
89 นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
90 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
91 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
92 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จัวหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
93 นางสาวปวีณา เล็กพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
94 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
95 นางสาวสมฤทัย พะยอม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
96 นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
97 นางสาวภาวิณี คำมณี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการดำเนินงาน  
98 นายอำนาจกฤช บัวแฝง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
99 นายชนะชัย คงมั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
100 นางสาวกาญจนา คชนิล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
101 นางสุดคนึง คุ้มเกตุ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
102 นางสาวจิราภา ยอดเพชร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
103 นางจารุวรรณ จงทอง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
104 นายสุรพล สาระใต้ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
105 นายกฤษณะ จาดเนือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
106 นางมณี ขิระนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
107 นายธนิตย์ สุวรรณเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
108 นายประสงค์ ศิริธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
109 นางกรองทอง ประสานสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
110 นางกาญจนา สุวรรณเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
111 นางลำเจียก กมลเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
112 นางดาราวรรณ เปรมปรีดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
113 นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
114 นางธัญญารัตน์ เที่ยงคืน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
115 นางจารุวรรณ สุรรัตน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
116 นางสาวถวิกา ไรวงศ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
117 นางยุพา แสนเสนา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
118 นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
119 นางสายชล สายยิ้ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
120 นายปณิธิ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
121 นางจุฬาภรณ์ หิรัญพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
122 นางสาวไพรวัน ฉิมพระลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
123 นางพวงทอง สุทธิสนิทพันธ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
124 นางเอมอร สุดหอม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
125 นางวิไลลักษณ์ คำทา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
126 นางนิตตรา บุญรอด ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
127 นางมณีรัตน์ ศุภานุสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
128 นางบุญลอย สมบุญมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
129 นายยงยุทธ ดะรีพัตร์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร  
130 นายสมบัติ สายทน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร  
131 นายสุรพล บุญวังแร่ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร  
132 นายสุภาพ บุญวังแร่ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร  
133 ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ ทัดเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร  
134 นายสิทธิพล เอี่ยมสง่า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร  
135 นายสมชัย สินสมุทร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
136 นางสาวการะเกด วชิรัคกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
137 นางศิริกร เมฆาจิรพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
138 นางสุวิภา เกตุทัต ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
139 นางสาวกาเหว่า กล่ำเงิน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
140 นางสาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
141 นางสาวรุจิกร จิ๋วอ่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
142 นายสิรวุฒิ กุลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
143 นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
144 นางกติกา พระงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
145 นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
146 นายมหาพันธ์ จันทะคุณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
147 นายยุทธภูมิ เขียวแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
148 นายวิรัตน์ รักแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
149 นางกรรณิกา จันทร์วงค์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
150 นางสาวสำราญ สุขขี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
151 นางถนัดศรี ทัดเที่ยง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
152 นางอิสญาภา ธรรพรังษี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
153 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
154 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
155 นายทวีศักดิ์ แตงร่ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 นายจำลอง แจงทอง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 นางภาวิณีย์ บุญประสพ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
158 นางดวงใจ พรหมมา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
159 นายสุชิน เทียมศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
160 นายวีรชัยน์ เบ็ญจวิโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
161 นายธวัชชัย ใจสิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
162 นายลำใย จีนด้วง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
163 นายสุรัตน์ เขียวไทร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
164 นายอาดูร จันทร์พุฒ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
165 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยกา รโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
166 นายมนูญ ฮวบน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
167 นายวุฒิชัย สุขม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
168 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
169 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
170 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
171 นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
172 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
173 นางสิรินาถ ขำคง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
174 นางจิตติภรณ์ คงถาวร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
175 นายธีระวัฒน์ ไชยศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
176 นางชวัลลักษณ์ โพธิ์เจริญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
177 นางอาทิตยา บุญประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
178 นางสาวพนารัตน์ จงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
179 นางสุดารัตน์ พิพัฒน์พรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
180 นางสาวสายพิน กลมกล่อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
181 นางสาวอรัญญา บุญชม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
182 นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
183 นางนันทิยา ศุภราชโยธิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
184 นายศุภวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
185 นายสัจจพงศ์ ศรีอรุโณทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
186 นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
187 นายฐาปกรณ์ ฤทธิ์ขันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
188 นายภพกร บุญจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
189 นายรัชชานนท์ สายบุญตั้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
190 นายภูมิพร ธเนศอนันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
191 นายกวินท์พัฒน์ อัมพรชัยโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
192 นายพงศธร กุหลาบเทียม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
193 นายเจษฎากร บุญโสภาคย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
194 นายกษิดิศ กำภู ณ อยุธยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
195 นายสมาน สารีคำ ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
196 ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
197 นายพีระ เมฆาจิรพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
198 นางสกาย สาระใต้ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
199 นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
200 นางประพิณมาศ ศรีผุย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
201 นางศิริกร เมฆาจิรพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
202 นางปิยะมาศ เจริญชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
203 นางพรพิมล มุกสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
204 นายขจร ตาสุยะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
205 นางปริตา วรรณะศิลปิน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
206 นางสาวสมพร ฉันทโชติ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
207 นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
208 นางพรพิศ ยาวิไชย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
209 ว่าที่้ร้อยตรี ดร.ธีระชัย ช่วงบุญศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
210 นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  
211 นายพุทธพร อินอ่อน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 Email : hi.yuttana@gmail.com
นายจรูญ เถื่อนกูล 0931959533 Email : aopp50@gmail.com
นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 Email : took102@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]