หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ศรีดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ แตงน้อยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
5. นางกาญจนา คำคูณศรี โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ศรีดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ แตงน้อยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
5. นางกาญจนา คำคูณศรีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปริญ สวนทองสุขศึกษานิเทศน์ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โสวัณณะชมรมหนังน้อยจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสนาม เอกวิลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปริญ สวนทองสุขศึกษานิเทศน์ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โสวัณณะชมรมหนังน้อยจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสนาม เอกวิลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ประสานจิตโรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางฐิติวรรณ กรกชมาศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ภู่เอี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธ์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
5. นางนวลลักษณ์ พุ่มน้อยโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.นิศา สุวรรณประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์สุดา อินทพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม คันศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพเยาว์ ภู่เกิดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
5. นางสุมาลี พรหมมณีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางพรชนก ช้างทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรอัญญู ศศิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรอัญญู ศศิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรอัญญู ศศิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นายปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรอัญญู ศศิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรองประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ ผลนิโครธโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้ายโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายวินิจฉัย ไชยพฤนท์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)รองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต บูรณจิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรามหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ไกรสอนโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้ายโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรามหาวิทยาลัยพายัพรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต บูรณจิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)กรรมการ
4. นายวินิจฉัย ไชยพฤนท์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ไกรสอนโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ชูศิริโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ชูศิริโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ชูศิริโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ชูศิริโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลกกรรมการ
3. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลกกรรมการ
3. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางผานิต คณะเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ รัตคธาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓กรรมการ
5. นางอารี อันชูฤทธิ์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วรรณ คงเนตรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปณิธิ ภูศรีเทศโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ มีปิ่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางผาณิต คณะเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
6. นางประภาวดี ปราณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการ
2. นายร่มไทร ไมตระรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จำรัสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา จินดามังโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จำรัสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา จินดามังโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นายยศธร ทราฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นายยศธร ทราฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสรยุทธ ปั้นฉายโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการ
2. นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นายปริวัตร ศรสุรินทร์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นายวินัย ทาบางโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นายวินัย ทาบางโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกกมล เรืองเดชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นางชลธิชา วรภูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาคร อยู่นุ้ยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงามโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสาคร อยู่นุ้ยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงามโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิธิกร แทบศรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ด้วงช้างโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายอานนท์ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ เม่งตรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
8. นางตะวันฉัตร ด้วงสั้นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
9. นายวันเฉลิม จันทร์ทรงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
10. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ เม่งตรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นายอานนท์ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
8. นางตะวันฉัตร ด้วงสั้นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
9. นายวันเฉลิม จันทร์ทรงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
10. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิกา จันทร์วงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนบางยางพิทยาคมกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เจริญชัยโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทศภณ ศรีกระจ่างวังน้ำคู้ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายทศภณ ศรีกระจ่างวังน้ำคู้ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอโณชัย พุ่มสอาดพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคนอง ทองเมืองพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอโณชัย พุ่มสอาดพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคนอง ทองเมืองพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์พุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร แจ่มนามวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา นาคเมธีเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร ศรีสุธรรมวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายสุชาติ สาดอ่ำวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณฑา คงเมืองคำข้าราชการบำนาญโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางยุเพียร อ่อนสีเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณฑา คงเมืองคำข้าราชการบำนาญโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางยุเพียร อ่อนสีเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. ผศ.ประเทือง สง่าจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกกรรมการ
3. นายขจร ตาสุยะจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. ผศ.ประเทือง สง่าจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกกรรมการ
3. นายขจร ตาสุยะจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ สาระวรรณเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ เดชคุ้มพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ สาระวรรณเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ เดชคุ้มพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา อึ้งศรีวงษ์วังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางกานดา อึ้งศรีวงษ์วังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฐิดา สุทธาดอนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด กันจูท่าทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางภริตพร พึ่งไชยพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางณัฐิดา สุทธาดอนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด กันจูท่าทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางภริตพร พึ่งไชยพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช ยาคล้ายจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรีย์ ทองนากบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์กรรมการ
3. นางประพิณมาศ ศรีผุยบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช ยาคล้ายจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรีย์ ทองนากบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์กรรมการ
3. นางประพิณมาศ ศรีผุยบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพล เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี มุนทานีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวสุชาวดี บัวนุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ฟองจางวางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววิภาดา สัตตบุศย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 Email : hi.yuttana@gmail.com
นายจรูญ เถื่อนกูล 0931959533 Email : aopp50@gmail.com
นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 Email : took102@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]