รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายทัศน์พล  บรรเทาทุกข์
2. เด็กชายเบญจมินทร์  อินทร
 
1. นายอำนาจ  ลอสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายนพัตธร  เจริญพันธ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียน
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  รวบยอด
2. เด็กชายศุภกร  เกตุแจ่ม
 
1. นายศินาจ  คำภิรานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  เทศคง
2. เด็กชายนที  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณสุข
2. เด็กหญิงทักษพร  รอดทุ่ง
3. เด็กหญิงอนิสรา  ฉายเกษม
4. เด็กหญิงเกศรา  ศรีจันทร์อินทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทับทิม
 
1. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์
2. นางปริศนา  รอดอ่อง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นางสาวชัญวรี  สีสวาท
2. นายธเนศ  เต็งสุวรรณ
3. นางสาวพัชรา  พิลา
4. นางสาวสาลินี  จั่นรักษ์
5. นายเทพฤทธิ์  อัครวรการณ์
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นางสิริกร  เมฆโพธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายศราวุธ  หนูเป้า
2. นายสิทธิชัย  เพชรนา
3. นางสาวสิริพร   บุตรฉิม
4. นางสาวสุภาภรณ์  บัวผัน
5. นายอภินันทสกุล  นนทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี
2. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพันธวัสส์  เกียรติพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณวลี  แก้วกาญจนะวงษ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางศิริรักษ์  แก้วกุลวโรดม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ลำพา
2. เด็กชายศิริชัย  พาจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์
2. นางศิริรัตน์  สรณ์สิรินาคะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนวพรรษ  ศรีสุข
2. นายปกฤต  ขาวขำ
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางศิริรักษ์  แก้วกุลวโรดม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายณัฎฐ์พล  ยมจันทร์
2. นางสาวน้ำฝน  อินเท้ง
 
1. นางเสาวณี  สวยสม
2. นางพรรณงาม  บุญศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  คงแหง
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธินันท์  โกศล
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐธยาน์  เกตุมณี
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  สุมาลุย์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  อิ่มกูล
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริโสภา  จันทาทอน
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายวิโรจน์  สุกดิบ
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัณรวี  สุขทัศน์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ราษฎร์ประดิษฐ์
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวคำภีร์  สิงทองคำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาววรรณวลี  ราพานิช
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวดนุพร  จูจันทร์
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พรหมมานุวัตร
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายพิรันธร  วงษคำหาร
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นายทัศนะ  บุญหล้า
 
1. นายอุปถัมถ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสโรชา  ยมจันทร์
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  สมนึก
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แจ่มดี
2. เด็กหญิงอนุศรา  วงศ์วรรณ
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลพร  เขียวพุ่มพวง
 
1. นางสาวปรีดารัตน์  รัตนาคม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นายอุปถัมถ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายศรัญยู  คุมขัน
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายธนรักษ์  พ่วงเฟือง
2. เด็กชายศุภกิตต์  สิงห์วี
3. เด็กชายอนุชา  พิณทอง
 
1. นายวัลลภ  สุขดิษฐ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. นายศุภวิชญ์  ใจชาญ
3. นายไกรวิชญ์  เอิบอิ่ม
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  พงษ์วรวิจิตร
2. นายศุภเดช  กลัดเฟื่ิอง
3. นายเจษฏากร  ทองดอนเตีย
 
1. นายวัลลภ  สุขดิษฐ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายภานุพงศ์   ทรงทัน
2. นางสาวมณีกรณ์   โพป้อม
3. นางสาวสิริลักษณ์   พามา
 
1. นางพรพิสุทธิ์   แสงคำธนาศิรื
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกฤษ   สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายศิขริน  กิ่งแก้ว
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายวุฒิชิระ  จุไร
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวโชติรส  ดำแดง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายสุชน  จิราพงษ์
 
1. นายพรภวิทย์  พ่วงสุข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรียาน
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาฏยา  บุบผาโภชน์
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  สุขแซว
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวนันทรัตน์  สิงห์วี
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ศรบุญทอง
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ยอดตอง
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  รักธรรม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธ์ุพิพัฒน์
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เทแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีโมง
 
1. นายชรินทร์  พลลา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายธนวัฒน์  สิงฆนาท
 
1. ดร.ศิระ  วนเวชกุลย์ภักดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ภู่หนู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  แก้วเปลี่ยน
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุบผาพ่วง
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขเอม
2. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
3. นายนฤทธิ์  บัวนวล
4. นายนิกร  นิลพัสด์
5. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
6. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธ์ุพิพัฒน์
7. นายปารเมศ  อินทฤทธิ์
8. นายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
2. นายสุมิตร  มีเครือ
3. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  เม่นเกิด
2. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  เถียรอ่ำ
4. นายนฤทธิ์  บัวนวล
5. นายนิกร  นิลพัสด์
6. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
7. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธ์ุพิพัฒน์
8. นายปารเมศ  อินทฤทธิ์
9. นายพรเทพ  พึ่งจาบ
10. เด็กหญิงมาริสา  ทองคงหาญ
11. นายรณกร  ยุทธกิจกิตติกร
12. เด็กชายสาธิต  คำรักษ์
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญประกอบ
14. เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่สำเภา
15. เด็กชายอดิศร  เลือกกลิ่น
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
2. นายสุมิตร  มีเครือ
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
4. นายมานพ  เกตุเมฆ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  กระสังข์
2. นายจักรกฤษ  ตั้งใจ
3. นายธนวัฒน์  นรชาญ
4. นายธนากร  งามขำ
5. นายธีรภัทร  มีโม
6. นายรัชชานนท์  ทองวิเศษ
7. นายวทัญญู  สุขดี
8. นายวุฒิชิระ  จุไร
9. เด็กชายศุรศักดิ์  ทองดอนกุ่ม
10. นายสิริโชค  เมฆโต
11. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
12. เด็กชายเกษมสันต์  สิงห์วี
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
2. นายชลรวี  อ้นอินทร์
3. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายกฤษกร  จรันรัก
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงจิดาภา  แก่นสาร
4. นางสาวชนม์นิภา  กะระคน
5. นายชาคริต  ดวงดี
6. เด็กหญิงดวงกมล  จันทรา
7. นายทินภัทร  แก้วอ่อน
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรรณสุทธิ์
9. เด็กหญิงบุญสิตา  จินดาวงษ์
10. นายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
11. นางสาววิชญาพร  สมานวงษ์
12. นายวิทยา  ประชาสุข
13. เด็กหญิงวิภานี  ประวรรณา
14. นายวิษณุ  อินทร์สง่า
15. นายสงกรานต์  ทั่งทอง
16. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ผมแพง
17. นายอนุรัตน์  กรณี
18. เด็กหญิงอรไพลิน  กว้างขวาง
19. นางสาวเบ็ญจมาศ  ตู้สระกาศ
20. นางสาวเพ็ญนภา  แรงทอง
21. เด็กหญิงไพลิน  เจียรเจริญกิจ
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
2. นายภูวดล  ชื่นอยู่
3. นายวีระ  ณ ลำปาง
4. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
5. นายบดินทร์  สินตั้ง
6. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนากร  มั่งมี
2. นายนครินทร์  สีนวล
3. นายพลวิทย์  เชียงแสน
4. นายภูขจร  รุ่งเรือง
5. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงจิตร
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เบ้าพงษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แตงนุ้ย
4. เด็กหญิงอรนุช  แสงนนท์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ใจกล่ำ
6. เด็กหญิงเกวลิน  สามารถ
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
2. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
3. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  รัตนพงษ์
2. นายคุณาธร  กิตต์ญาณ
3. นายธนากร  บัวนวล
4. นายปฏิภาณ  นรฬกตร์
5. นายอิทธิพัทธ์  จิราพงษ์
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณัฐภณ  สาระนันท์
2. นายณิชพน  แช่มช้อยเงิน
3. นายธนกฤต  ประทีป
4. นายอิสรา  ยาแก้ว
5. นายเกื้ออังกูร  จูแจ่ม
6. นายเดชาพล  ธนะเกษม
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กชายกฤษกรณ์  ภักดีชน
3. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
4. เด็กหญิงจิรภัทร์  แสงรูจี
5. นางสาวจิรสุดา  ทองพุ่ม
6. เด็กหญิงฐิณัฐฌา  เพ็งไพบูลย์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  รัศมี
8. นายณัฐพล  โคตรหลักคำ
9. เด็กชายตะวัน  ขจรกลิ่น
10. เด็กหญิงทิพปภา  คำตานิตย์
11. นายธนัตถ์  เขียวเขิน
12. นายธีรภัทร  หาญประกาศ
13. นายนพดล  สกุลทอง
14. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
15. เด็กชายนิรุทธ์  จูเกษม
16. เด็กชายปกรณ์  ชวนมองพิศ
17. เด็กชายปฏิภาณ  ชวนมองพิศ
18. เด็กหญิงปุณยานุช  ศิริขจรนาม
19. เด็กชายพงศกร  มีพร้อม
20. เด็กหญิงพศิกา  ลาภเกิด
21. นายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
22. นายพูนศักดิ์  สุวรรณวิสัย
23. เด็กชายภัทรพล  คุ้มม่วง
24. นายภานุพงษ์  หลวงแสนเชือก
25. นายภูชิต  โพธิ์อยู่
26. เด็กหญิงยุพิน  สอนเม้า
27. เด็กหญิงรักษิณา  รุ่งอินทร์
28. เด็กชายรัชชานนท์  ปานทิม
29. เด็กหญิงวริศรา  นาคเอี่ยม
30. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันนาค
31. เด็กชายศุภกร  พูลเกิด
32. เด็กหญิงสมฤดี  ขาต่าย
33. เด็กหญิงสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
34. เด็กชายสายชล  กุลมัย
35. เด็กหญิงสุพรรษา  เปียดี
36. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
37. เด็กชายสุวิทย์  นนทา
38. เด็กชายอรรถชัย  แซ่อึ้ง
39. เด็กชายอานนท์  แตงสี
40. นางสาวเจนจิรา  กันทะษา
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
3. นางสาวจิรวรรณ  ครุธดิลกานันท์
4. นางสาวพิชามญชุ์  พิณพิสิทธิกุล
5. นางสุธาทิพย์  ม่วงเส็ง
6. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงกัลยาณิณ  ดิษฐปาน
3. นายจักรพัฒน์  ศรีคง
4. นางสาวณัชฌานันท์  โทฉ่ำ
5. นายธนากร  คำศิริ
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พูลสวัสดิ์
7. นายธิติพัทธ์  สุขพรรณ์
8. นายนภัส  ชื่นผล
9. เด็กหญิงนลพรรณ  จันที
10. นายประเสริฐ  นิ่มเส็น
11. นางสาวปานตะวัน  ชูศรีเพ็ชร
12. นางสาวพลอยไพลิน  อินทร์ชู
13. เด็กชายภัทรภณ  พาอินทร์
14. เด็กชายภาคินัย  นากสวาท
15. เด็กหญิงมาลินี  ล้อสินคำ
16. นายวรพจน์  นากสวาท
17. นางสาววรัญญา  ภู่หว่าง
18. เด็กหญิงศศิวิมล  ทะรา
19. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุขแก่น
20. นายสันติ  สียิ้ม
21. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวกลม
22. เด็กหญิงสุวิชาดา  เวชพันธ์
23. นายอนุชาติ  เรืองวงศ์
24. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องแผ้ว
25. เด็กหญิงอัฉรา  นาสี
26. นายอานนท์  ทองศรี
27. นายอุเทน  ก่งกระโทก
28. เด็กหญิงเกสรา  รอดแก้ว
29. นางสาวเด่นนภา  ฤทธิ์ฉ่ำ
30. นายไกรเชษฐ  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายภูเบศก์  เข็มทอง
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
3. นางสาวเบญจมาศ  พุทธศร
4. นางสาวจิตรา  วงค์โปโท
5. นางสาวจิราพร  พวงไทย
6. นางทิพย์วรรณ  นามโสวรรณ
7. นางสาวศิราภรณ์  ยาแก้ว
8. นางสาวเสาวนีย์  มูลคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
4. นายกิตติศักดิ์  สกุลนี
5. นางสาวจันทิมา  มันตะรักษ์
6. เด็กหญิงจิดาภา  จันทรกิตติโอภาส
7. เด็กชายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
8. เด็กหญิงชณานิษฐ์  เกิดพันธ์พงษ์
9. เด็กหญิงณมน  รัชตาวุฒิกุล
10. นางสาวณัฎฐธิดา  ชูฉ่ำ
11. เด็กหญิงณัฐชฎา  เอื้อเฟือพันธ์
12. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กนกธาดาพิพัฒน์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
14. นายณัฐสิทธิ์  รักสุข
15. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
16. เด็กหญิงนภัสสร  เมฆโพธิ์
17. เด็กหญิงปฏิญญา  ปัวทรา
18. เด็กหญิงปรานต์ชนก  เพ็ชรอำไพ
19. เด็กหญิงมาติกา  กะลำพัก
20. นายรชต  แพงพันธ์
21. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงค์ทองคำ
22. เด็กหญิงละออง  สุนทรชัย
23. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
24. เด็กหญิงวรรณศิริ  ดีมั่น
25. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
26. นางสาววัชโรทัย  โกฉิม
27. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งสมบัติ
28. นางสาววันวิสา  งามลำยอง
29. เด็กชายสิทธิชัย  ช้างชู
30. เด็กหญิงสิริวิมล  คงรอด
31. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขพัฒน์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลนี
33. เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรล้อมทอง
34. เด็กหญิงสุรารักษ์  ติณะมงศ
35. นางสาวสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
36. เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชยโย
37. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  อยู่คล้าย
38. เด็กชายอนวรรษ  ใจชื้น
39. เด็กชายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
2. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
3. นายวีระ  สิงหนารถ
4. นายรักชาติ  นาครัตน์
5. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
6. นายยุทธนา  เตชรังศรี
7. นางสาวปรีดารัตน์  รัตนาคม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  กาสี
2. นางสาวชลนิชา   เอี่ยมปาน
3. นางสาวชไมพร  ช่องท้วม
4. นายณัฐพงษ์   สกุลวงศ์
5. เด็กหญิงณิชากร   เพชรพิจิตร
6. นายธนวัฒน์   พักดี
7. เด็กชายธนาพงศ์   ธนาธิปสุขพัฒน์
8. นายนพเก้า  ชาวเพชร
9. เด็กหญิงนริศรา   นาชัยเพชร
10. นางสาวนันทนัช  จารุฤกษ์
11. เด็กหญิงบุณสิตา  วงษ์เศน
12. เด็กหญิงบุษกร   ด้วงนิ่ม
13. นางสาวมินตรา  สีใส
14. นางสาวรัตนา   พรหมอยู่
15. นายวรพงษ์  บุญมา
16. นายวาทิต  ขันทลักษณา
17. นายวีรยุทธ  สุขโข
18. นางสาวศันสนีย์  เกิดนาค
19. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
20. นางสาวสุจิตรา  แก้วชัยสิทธิ์
21. นางสาวสุนิสา  ออมสิน
22. นายสุรสิทธิ์   แก้วชัยสิทธิ์
23. นางสาวสโรชา  มิคมาศ
24. นายอนุชา   วันลดา
25. นายเศรษฐวัฒน์  กุลบุตร
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
3. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
4. นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
5. นางสมพร  กองบุญมา
6. นางอารีรัตน์  โพธิ์คำ
7. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
8. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายเกษมสันต์  สิงห์วี
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  เหล็กสิงห์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ฉายบุก
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายภูเบศก์  เข็มทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  ศรีโชติ
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวศิริขวัญ  ทับทิมหล้า
 
1. นายพชร  เอมสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  คุณบุราณ
 
1. นางสาวจำลอง  สุริวงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์เรือง
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ   เนตรแดง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล่ำ
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวสุนทรี  ศรียิ้ม
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่แสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  กุณา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายธารา  ผูกพรม
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. นายปัญจพล  บัวศรี
 
1. นางดริยา  คงต่อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์กลิ่น
 
1. นายสายชล  จันทร์ฟุ้ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  อุตมะ
 
1. Mr.FORH   CLAUDE MBAH
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนชัย
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายศุภมิตร  เสนาอาจ
 
1. นายพชร  เอมสกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายเขตรัฐ  พุฒิซ้อน
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ   เนตรแดง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวศิริขวัญ  ทับทิมหล้า
 
1. นายพชร  เอมสกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ราชบุญเรือง
2. เด็กชายกรวิทย์  ยมจันทร์
3. เด็กชายกฤษฎา  สุขหร่อง
4. เด็กชายชนินทร์ธร  อยู่เกษ
5. เด็กชายชิติพัทธ์  เอี่ยมแดง
6. เด็กหญิงชุตินันท์  สระทอง
7. เด็กชายฑิฆัมพร  สังข์ทอง
8. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จาตุกรณีย์
9. เด็กชายณัฐพล  ราชบุญเรือง
10. เด็กหญิงณัทภร  เสนอิ่ม
11. เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์กลิ่น
12. เด็กหญิงดารากาน  พานิชมงคลกุล
13. เด็กหญิงตุลยดา  สิงหนาท
14. เด็กชายธีรภัทร  โคระดา
15. เด็กชายธีรภัทร  โตเทศ
16. เด็กหญิงนิรชา  ฤทธิ์กระจาย
17. เด็กหญิงปวีณา  การะภักดี
18. เด็กชายพงศกร  สุพรหม
19. เด็กชายภัทรนนท์  พิณนุรส
20. เด็กหญิงมณฑิตา  พลอยดีเลิศ
21. เด็กหญิงวรรณนิสา  บุญญะฤทธิ์
22. เด็กหญิงวราพร  นาควิจิตร
23. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อัปกาญจน์
24. เด็กหญิงวิลาสินี  บังทองหลาง
25. เด็กชายวิศรุตดิ์  เพ็งพาต
26. เด็กหญิงวไลพร  ราชบุญเรือง
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก่นวิทย์
28. นายศุภวิชญ์  ขันติทัตสกุล
29. เด็กหญิงสาธิดา  โพธิ์ศรี
30. เด็กชายสุทธิพงษ์  เฉลิมบุญ
31. เด็กชายสุทธิพันธ์  เภาบัว
32. เด็กหญิงหทัยชนก  ยิ้มสวย
33. เด็กหญิงอรอุมา  โรยกลิ่น
34. เด็กชายเจษฎากร  สิงหนาท
35. เด็กหญิงเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. ดร.ศิระ  วนเวชกุลย์ภักดี
2. นางรัณย์สิตา  วนเวชกุลย์ภักดี
3. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
4. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
5. นายจักรพันธ์  ประสมทรัพย์
6. นายนิรันดร์  คนหลัก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญมงคล  พิมล
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เสาร์เเก้ว
3. เด็กหญิงจินดามณี  ทัดเที่ยง
4. เด็กชายจีรภัทร  บุญมา
5. เด็กหญิงชมภูนุช  นิลนารถ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ตะไรพรม
7. เด็กหญิงฐิตาภร์  ยุงรัมย์
8. เด็กหญิงณัฐชา  บัวน้อย
9. เด็กชายณัฐชานนท์  เพ็ชรพลอย
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกเย
11. เด็กหญิงธนพร  นามบุญเรือง
12. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
13. เด็กชายธรรมนูญ  สร้อยชะฏาเพ็ชร
14. เด็กชายธรีภพ  สุ่มรอด
15. เด็กหญิงนภาพร  พีระพงษ์
16. เด็กหญิงนัฐพร  จิตรมา
17. เด็กหญิงนาตาชา  บุญยศ
18. เด็กชายนิโรธ  รักกลิ่น
19. เด็กหญิงพรชนิตว์  ยศเจริญ
20. เด็กชายพรชัย  เพชรนิล
21. เด็กหญิงพัชรวดี  เทศแก้ว
22. เด็กชายพัทธพล  อ่อนขจร
23. เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวพิจิตร
24. เด็กชายภวินืฺ  งามดี
25. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญคำ
26. เด็กชายยศวิน  นุ่มอ่วม
27. เด็กชายวรชิต  จันทร์มาก
28. เด็กหญิงศรัณยา  แสงสุวรรณ์
29. เด็กหญิงศรัณย์พร  อุปจันทร์
30. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมา
31. เด็กชายศักดิ์ชัย  อ่ำนู
32. เด็กหญิงสิรินทรา  กว้างทุ่น
33. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรพิจิตร
34. เด็กหญิงสุปรียา  อินทร์โอภาศ
35. เด็กชายสุพิชฌาย์  จิตต์หาญ
36. เด็กชายอนุรักษ์  เขื่อนคำเเสน
37. เด็กชายอภิชาต  ชุนเชิด
38. เด็กชายอิทธิพล  ศรีสุข
39. เด็กหญิงเจนจิรา  สวนสนิท
40. เด็กชายเจษฏากร  ทองเหลา
 
1. นายวัฒนะ  โสมพัฒนพงษ์
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
3. นายอภิเชฐ  คงรอด
4. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
5. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกรวิชษ์  ภัทรดำรง
2. นางสาวกัลยารัตน์  คงเกษม
3. นายคฑาวุฒ  จำปาแถม
4. นางสาวจารุภา  อุไรวรรณ์
5. นางสาวจิราภา  วรรณพัฒ
6. นายชัยอรุณ  รัตนเจียมรังษี
7. นายณภัทร  เจริญสุข
8. นางสาวณัฐธิดา  สอนสุด
9. นายณัฐพงศ์  แสงแก้ว
10. นายณัฐพงษ์  ส่งประเสริฐ
11. นางสาวทัตพิชา  วงศา
12. นางสาวทิพย์วรรณ  อินทร์นวม
13. นายธนภรณ์  วงษ์จันทร์เเดง
14. นางสาวธมลวรรณ  มุขอารีวัฒนา
15. นายธรรมรัตน์  ยิมอิม
16. นางสาวนิรัชพร  เยาว์วงศ์
17. นายนุกูล  วรรณพฤกษ์
18. นางสาวนุชนาถ  แสงโสด
19. นายปกรณ์  รุ่งอินทร์
20. นายปฏิพล  เเก่นมาก
21. นายปรเมษ  มานุวงษ์
22. นางสาวปิยวรรณ  ปู่ย่า
23. นายพัฒนสยุทธ์  อินหันต์
24. นายภาคิน  ท้วมประเสริฐ
25. นายภานุวัฒน์  ตากลม
26. นายวัชรพงศ์  จีคำ
27. นางสาววันวิสา  จันทะเสน
28. นางสาววิภาวรรณ  ดิษฐรักษ์
29. นายวิสิษฐ์  หงองาม
30. นายศิริชัย  แสนอุ่น
31. นางสาวศิริรัตน์  แก้วอินทร์
32. นางสาวศุภสุตา  เอียมหนู
33. นายสร้างสรร  สุวรรณ์
34. นายสิริพงศ์  พ้องพงษ์ศรี
35. นางสาวสุชาดา  ไขทาลา
36. นายสุรพงศ์  ฉิมมา
37. นายหรรษา  แจะรัมย์
38. นายอนุชา  มากพัด
39. นายอิสริยยศ  คัชมาตร์
40. นายเอกรินทร์  ช่วยบำรุง
 
1. นายวัฒนะ  โสมพัฒนพงษ์
2. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
3. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
4. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
5. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส    พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐนรี    สันหลง
3. เด็กชายนัฐพงษ์   โสมิ่งมี
4. เด็กชายพีรณัฐ   ปิ่นสุวรรณ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์    พรมจีน
6. เด็กหญิงวิภาวดี    พลายวงษ์
7. เด็กหญิงศิริกุล   ขุนศิริ
8. เด็กหญิงศิริยา   แซ่จึง
9. เด็กหญิงอรทัย   ปานสนม
10. เด็กชายอุกฤษฏ์   น้อยเพ็ญ
 
1. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
2. นางภัสวรรณ  กันนา
3. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รักสุข
2. เด็กหญิงชนากานต์  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  แสนสุข
4. เด็กชายณัฐพล  บุญผ่อง
5. เด็กหญิงนงนภัส  พรามไธสง
6. เด็กชายนราธิป  วัดจะยา
7. เด็กหญิงนริศรา  พวงเข็มแดง
8. เด็กชายประทาน  อาชวรัตน์ถาวร
9. เด็กชายพีรวิชญ์  ไผ่งาม
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงทอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายณัฐเศรษฐ์  อาสนะ
2. นายทัศนัย  สร้อยดี
3. นางสาวนิดา  จันเทวี
4. นางสาวปรียา  พันธ์โนฤทธิ์
5. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
6. นางสาวพรชิตา  เขื่อนสันเทียะ
7. นายวรเมธ  แตงอ่อน
8. นายอภิเชษฐ์  คงกะศรี
9. นายเขตรัฐ  พุฒซ้อน
10. นางสาวเมธาวี  ชะยะ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายชัยจิรายุ  ตันทร
2. นายธีรยุทธ  ยินดีขันธ์
3. นายนาวิน  บัวเผือก
4. นางสาวพัชราภรณ์  มาเย็น
5. นางสาวรัตติกาล  กาแดง
6. นางสาววันวิสาข์  ศรแก้ว
7. นายศุภกิตติ์  พุฒหอม
8. นางสาวสุธาสินี  ศุภางคะนันทน์
9. นางสาวสุภัทรา  นวลน้อม
10. นายเจษฎากร  มานะกิจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
2. นางณฐพร  ศรชัย
3. นางสาวอุทุมพร  สุริยวงค์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิชชา  มาน้อย
2. นางสาวศศิวิมล  เพียรลี
3. นางสาวสายฝน  มีดี
4. นางสาวเจนจิรา  สิงห์รอ
5. นางสาวแก้วมณี  กรัดเฟื่อง
6. เด็กหญิงแสงระวี  ยอดเพชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
3. นางสาวบุษยมาส  บุญจันทร์
4. นางอารีย์  แย้มภู
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  ยอดคำ
2. นางสาวณฤทัย  ย้อมแอ่น
3. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์เปี่ยม
4. นางสาวพลอยรุ้ง  เพชรมณี
5. นายพีรภัทร  บุญพรม
6. นางสาวภาวีนา  เมืองสุข
7. นายรณชัย  พรศักดิ์
8. นายวายุ  มังคุด
9. นางสาวศศิธร  ทรัพย์สุข
10. นางสาวสุภัสสร  สืบมา
11. นายสุเมธ  ภาที
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
3. นางกาญจนา  กุตอินทร์
4. นางมนัสชนก  นุชมี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรินทร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปฎิญญา  จันทร์สนิท
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เทียรขำ
4. เด็กหญิงพรรณษา  อุไรลักษณ์
5. เด็กหญิงพิจิตรตา  ก้อนทองคำ
6. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วชาวนา
7. เด็กหญิงวรนุช  แก้วทรัพย์
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไชยชาญ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  ยอดคำ
2. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์เปี่ยม
3. นางสาวพลอยรุ้ง  เพชรมณี
4. นางสาวพิมพ์พิสา  นุ่มพา
5. นายพีรภัทร  บุญพรม
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ราญพล
7. นางสาวภาวีนา  เมืองสุข
8. นายรณชัย  พรศักดิ์
9. นายวายุ  มังคุด
10. นางสาวสุภัสสร  สืบมา
11. นายสุเมธ  พาที
12. เด็กชายอนุชิต  ชาวนาวิก
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
3. นางศศิภา  หอมสะอาด
4. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวกัญญารักษ์  ประดับทอง
2. นางสาวชลธิชา  มาแก้ว
3. นายธนพล  ทันจั่น
4. นายธนากร  อุดมทักษ์
5. นางสาวนริศรา  สมนาศรี
6. นางสาวปุณสา  ก้อนทอง
7. นางสาวภัทราภรณ์  ชูจิตร
8. นางสาวภาวิณี  อิ่มใจ
9. นายวรพจน์  แซ่อึ้ง
10. นายวิริยะ  ขำแก้ว
11. นางสาวศิรัณยา  บุญมี
12. เด็กชายสุกัลยา  กรองทอง
13. นางสาวสุดารัตน์  อ่วมเชย
14. นายอภิสิทธิ์  ท้าวนันท์
15. เด็กชายเบญญา  คำผล
16. นางสาวเปรมมิกา  รุ่งอินทร์
 
1. นายไตรภพ  กองจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
3. นางสาววริศรา  ก๊กมาศ
4. นางสาวณัฏฐณิชา  มีศรี
5. นางสาวรัชนี  บุญปู่
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  รอดงาม
2. นางสาววิสา  บุญเลี้ยง
3. นายสมภพ  แซ่เอี๊ยะ
4. นายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอณุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายเกริก  กล่ำน้อย
2. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นกทอง
2. เด็กชายจิรายุ  กระแสสินทร์
3. เด็กชายประภากรณ์  ราชบัณดิษฐ์
4. เด็กชายปิยะ  รอดเกิด
5. เด็กชายพงศธร  อ่อนธานี
6. เด็กชายศรัณย์  คงรอด
7. เด็กชายศราวุฒิ  เหล่าเขตกิจ
8. เด็กชายอนุภาพ  สดชื่น
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
2. นางสาวกาญจนา  สภาภักตร์
3. นางสาวปริศนา  งามทวีกุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  เหล่าเขตกิจ
2. นายทนงศักดิ์  แก่นทอง
3. นายธีรภัทร  ประจำถิ่น
4. นายธีวัฒน์  นุ่มงาม
5. นายปฏิภาณ  จุ้ยปาน
6. นายอนาวินทร์  มั่นเขตกรณ์
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
2. นางสาวกาญจนา  สภาภักตร์
3. นางกรรณิกา  คุ้มดี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายกรทักษ์  ศรีจูม
2. นายนอติลุส  สินปรุ
3. นายพิธาน  เพราะเจริญ
4. นายพิสิษฐ์  คงสิบ
5. นายสิทธิพรรณ  เพ็งวัน
6. นายอัฐชา   จันทร์มณีธนศร
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
3. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงจันทนา  ชาติบุตร
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต๊ะวิโล
3. นางสาวธัญมาศ  พัดทอง
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  พรมมาศ
2. เด็กหญิงนิตยา  ขำวงศ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กลิ่นทอง
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
2. นางสาวสุธาสินี  พรมแตง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ม่วงมี
2. นายภูริต  พิลึก
3. นางสาวยลดา  สุขเรือง
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายจักรี  ตะเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ชายชาญ
3. นางสาวรัชนีกร  คันธะศร
 
1. นางสาววิลาวัณย์  จุลพันธ์
2. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญานิน  เยาว์วงค์
2. เด็กชายอารวี  กาลธิยานันท์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นางสาวกฤตยา  บริบูรณ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายดลธรรม  บุญโฉม
2. เด็กชายสิทธิกร  บุญโสภา
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายก้องภพ   ชูตระกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์   เอี่ยมละออ
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  พงษ์เจริญ
2. เด็กชายวิรัตน์  แซ่ห่าน
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นายอุกฤษฏ์  จันทฤก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวายแอด  สมิท คงเจริญ
2. นายอัษฎา  ฟักสุวรรณ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  แก้วทองดี
2. นายเกียรติศักดิ์  ผังดี
 
1. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
2. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายวันชัย  พรรณขาม
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกิตติภัฎ  บุญมาก
2. นายวัชรพงศ์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อนพุทธา
2. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธีรพล  แต้มสุด
2. นายอนาวิน  มโนศิลปกร
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายถิรมนัส  สิงห์เรือง
2. นายอภิเดช  จันทะสอน
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ
2. นางสาวใกล้รุ่ง  เจริญพูล
 
1. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อนพุทธา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกศัย
2. เด็กชายไชยาทัศน์  ก้อนทอง
 
1. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
2. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัทญาพร  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงโยษิกา  กอสนาน
 
1. นายไพบูลย์  พละกสิกร
2. นายบุญรอด  ชูเมือง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  เมืองน้อย
2. เด็กชายอัครภพ  มากะนัดถ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายวรายุทธ  ดีมี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายจักกฤษ  พวงทอง
2. เด็กชายแสงตะวัน  ภู่พุ่ม
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธ์ุ
2. นายสามารถ  คำจอ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวขนิษฐา  หมู่เจริญ
2. นางสาวพัชรี  ภรรยา
 
1. นายเรือง  ชูมลัยวงษ์
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  สิงห์รอ
2. นางสาวสิริรัตน์  รีกงราด
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ภู่หว่าง
2. นายอุเทน  ก่งกระโทก
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทั่งทอง
2. นายพลภัทร  จันทร์อินตา
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นางสาวเมธาวี  คู่วชิร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววรพรรณ  บรรเจิดศิลป์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สุวรรณนาค
 
1. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
2. นายพิพัฒน์  พูราษฎร์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกรศุทธิ์  เกิดแย้ม
2. นายสุภกิณห์  ทองห่อ
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงชนินาถ  พึ่งไชย
2. เด็กหญิงนภสร  ศิริ
3. เด็กหญิงภาวินี  สินชัย
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวชลมาศ  บันสุดร
2. นางสาวพรพรรณ  กองสินแก้ว
3. นายศิริวัฒน์  บุญช่วย
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายธีรภัทธ์  พลสว่าง
2. นายปรเมศวร์  แตงอ่อน
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นายสามารถ  คำจอ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวดาวรีย์  บุญเกิด
2. นายธนโชติ  มีลาภ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายมงคล  ภักดีอาษา
2. นายยุรนันท์  แซ่เจีย
3. นายไพศาล  แตงเขียว
 
1. นายศุภชัย  ตาสาย
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ทองรอด
2. นายดนุพร  จันท์โสภา
3. นายเติมตระกูล  มาเนียม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายนพดล  ขำพวง
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แจ่มสว่าง
3. นายสุภิญโญ  จู๊ดพ่วง
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  โดดยิ้ม
2. เด็กชายนราพัฒน์  สระทองขำ
3. เด็กชายวรธน  จันทร์หอม
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายวสันต์  สอดศรี
2. นายสรายุทธ  ทานอักษร
3. นายสุที  วิชนี
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ศรีอุ่น
2. เด็กชายนนทกานต์  เขียวยิ่ง
3. เด็กชายไกรสร  จันทร์หอม
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นางสาวลินดา  จำปา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ดอนดินไทย
2. เด็กชายจักรพรรณ์  กรสา
3. เด็กชายธัชชัย  พลาพล
 
1. นายปรีชา  ดามาพงษ์
2. นางสาวใกล้รุ่ง  คำภิลานนท์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายธนากร  โนไธสง
2. นายปฏิภาณ  สิงห์กวาง
3. นายวีระ  บุญศรี
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ชูจิตร
2. นายวีรภัทร  นำภา
3. นางสาวสุดารัตน์  มณีขวัญ
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นางสาวลินดา  จำปา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภาลัย  โชติธนบูรณ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สิงโต
3. เด็กหญิงอารยา  เที่ยงพลับ
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ทิมดา
2. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ลี้
3. เด็กชายวิชยุตม์  แอเขี่ยม
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นางสาวรัตนา  พรายเพริด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวปาริชาต  สุทธิ
2. นางสาวสุภารัตน์  ม่วงมูล
3. นางสาวอันธิกา  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนาพร  ตั้งใจ
2. นางสาวตวงรัตน์  พุกราชวงษ์
3. นางสาวสายไหม  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
2. นางทัศนีย์  ทัดเที่ยง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มวลชู
2. เด็กหญิงณภัทร  อุปโภค
3. เด็กหญิงพีรพร  โกศการิกา
4. เด็กหญิงวัลลภา  กลิ่นซ้อน
5. เด็กหญิงสมิตา  จันเทส
6. เด็กชายเรืองวงศ์  ยี่สุ่นแก้ว
 
1. นางลำพู  ชูประสิทธิ์
2. นางจันทร์ฉาย  ขมินธกูล
3. นางจรวยพร  ถาวรพงษ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะคันทา
2. เด็กชายธนสิน  กลิ่นทอง
3. เด็กหญิงธัญชนก  นครกัณฑ์
4. เด็กชายธีรพงษ์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  นครกัณฑ์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  จำรัสศรี
 
1. นายวัชรพันธ์  มีศร
2. นางสาวแสงอรุณ  ทั่งกรณ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายฌานนิช  นวลคำ
2. นางสาวณัชธยาน์  พานิชย์
3. นางสาวรุ่งนภา  บุญคำ
4. นางสาววนิดา  พวงทอง
5. นางสาวสุกัญญา  หนูคง
6. นางสาวเวณิกา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางยุพิน  ภมรกูล
3. นางฉวีวรรณ  เผ่าาวิทยานนท์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จันทร์โสทร
2. นางสาวจิราวรรณ  อยู่พันธ์
3. นางสาวธัญญาเรศ  สุขหนุน
4. นางสาวนภัสนันท์  นาคเอม
5. นางสาวสโรชา  ทุมเสน
6. นางสาวอินทิรา  เกิดชื่น
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์
3. นายทรงกิต  จันทรมณี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีญานุช  เพ็ชรแต้มทอง
2. เด็กหญิงศันศนีย์  รักศรี
3. นางสาวศิริรักษ์  โพทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นางสาวฐิติมา  พลายเอม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ทิมแย้ม
2. เด็กหญิงพรนภา  พันธุ์งาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุรรัตน์
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  นาคทั่ง
2. นางสาวชุติกาญจน์  ชัยดี
3. นางสาวศุภัชตรา  พอใจ
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางศุภรา  ศิลปธร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ภาเภา
2. นางสาวอารีรัตน์  บุญโย
3. นายเสถียร  สมชาติ
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางสาวลินดา  จำปา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่อนตานา
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  ทิพย์วงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ภรท์  ทองกลับ
 
1. นายบุญลือ  จิราพงษ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อิ่มคง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มั่งคง
3. เด็กหญิงหฤทัย  พืชพันธุ์
 
1. นายธนกฤต  สิทธิราช
2. นายดรุณ  เพ็ชรโต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวปาริษา  คำเอก
3. นางสาวสตรีรัตน์  เมืองทอง
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
2. นายวิรัตน์  แสงดอกไม้
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายธนสิน  เอี่ยมละออ
2. นายภูชิต  บัวทอง
3. นายอวิรุทธิ์  สระทอง
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์สาธร
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ลุนทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พากเพียร
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
2. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริรณรงค์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุยทอง
3. เด็กหญิงปนิดา  คอนจั่น
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวดวงสุรีย์  เปรมเขียว
2. นางสาววรรณพร  แก่นเสน
3. นางสาวอรอนงค์  ครวญกระโทก
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ยกให้
2. นางสาวอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวชลดา  ทั่งทอง
2. นางสาวสายฝน  กันสุข
3. นายอัมรินทร์  กรณีย์
 
1. นายเอกวุฒิ  ทสะสังคินทร์
2. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เมฆขลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งห่วง
3. เด็กหญิงอนันตยา  แสงมิ่ง
 
1. นางสาวณัฐฏ์ธร  พิกุลทอง
2. นางสาวรตินัย  ผายรัศมี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชูเกียรติ
2. เด็กหญิงณััฎฐณิชา  นุชบ้านป่า
3. เด็กหญิงสุมิตรา  บุษบา
 
1. นางสาวอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางสาวนิศารัตน์  ยกให้
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จิตรทอง
2. นายรณชัช  เนตรแก้ว
3. นางสาววรัญญา  บัวคำ
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
2. นางเพ็ญพักร์  ทองดอนพุ่ม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาววรดา  บุญเกตุ
2. นางสาวสุภาวดี  พันนงค์
3. นายโยธิน  มาทำมา
 
1. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
2. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสวิตตา  ราชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักอิ่ม
 
1. นางสาวณัฐชวัล  จ้อยสุดใจ
2. นายสดายุ  สุขสวัสดิ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนารีย์  แย้มเลี้ยง
2. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นใจ
3. นางสาวโสภา  ถือซื่อ
 
1. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
2. นางจิดาภา  พุ่มเพ็ชรษา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  เที่ยงอยู่
2. นายสมาธิ  อินหันต์
3. นางสาวสุกัญญา  สมหล่าย
 
1. นางศุภรา  ศิลปธร
2. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวพัชรา  ทองทุม
2. นางสาวรจนา  พุกพิบูล
3. นางสาวสวรส  สอนทอง
 
1. นายสันติชัย  เหลืองทองคำ
2. นางสาวนันทิดา  เพ็ชรเนียม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  บุญธรรม
3. เด็กชายศิวะดล  เขียวประไพ
 
1. นายปัญญา  โสดถานา
2. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  คุ้มสวัสดิ์
2. นางสาวอาทิตยา  แซ่อึ้ง
3. นางสาวอารีลักษณ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์
2. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายณัฐพร  ศรีรัตน์
2. นายนันทกร  หย่ำวิลัย
3. นายสิทธิพร  เสือปรางค์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นายจักรพันธ์  ประสมทรัพย์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายวินัย  เกษี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายคุณาพร  เรืองเดช
 
1. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  มะเส็ง
2. เด็กชายเหวินไท้  หวง
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี