สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 24 6 4 34 35 1 0 0 36
2 สระหลวงพิทยาคม 19 4 5 28 33 7 3 0 43
3 โพธิธรรมสุวัฒน์ 17 6 7 30 30 5 1 0 36
4 วังโมกข์พิทยาคม 14 19 4 37 47 12 1 1 60
5 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 12 10 1 23 23 4 0 1 27
6 หนองโสนพิทยาคม 11 5 4 20 30 4 4 2 38
7 ตะพานหิน 11 4 1 16 17 3 0 1 20
8 บัณฑิตศึกษาลัย 10 9 11 30 36 9 7 2 52
9 แหลมรังวิทยาคม 6 9 2 17 17 7 0 1 24
10 วังสำโรงวังหว้า 6 4 2 12 16 1 0 0 17
11 วชิรบารมีพิทยาคม 6 2 2 10 11 2 1 0 14
12 เขาทรายทับคล้อพิทยา 4 5 3 12 16 3 0 0 19
13 ท่าเสาพิทยาคม 4 4 5 13 16 3 0 0 19
14 สามง่ามชนูปถัมภ์ 4 4 4 12 14 4 1 0 19
15 ทุ่งโพธิ์พิทยา 4 1 1 6 8 2 1 0 11
16 ห้วยยาวพิทยาคม 4 1 1 6 7 1 2 0 10
17 สากเหล็กวิทยา 3 5 5 13 15 0 2 1 17
18 วังทรายพูนวิทยา 3 3 2 8 11 2 0 2 13
19 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 3 3 1 7 6 3 0 0 9
20 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 3 2 8 13 19 8 2 0 29
21 ดงเจริญพิทยาคม 3 2 1 6 7 0 0 0 7
22 กำแพงดินพิทยาคม 2 3 4 9 13 6 2 0 21
23 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 3 2 7 8 3 1 0 12
24 เทศบาลบ้านปากทาง 2 2 3 7 13 4 0 1 17
25 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 2 2 0 4 14 2 4 3 20
26 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 2 2 0 4 7 7 0 0 14
27 เนินปอรังนกชนูทิศ 2 1 0 3 5 1 0 0 6
28 อนุบาลพุทธชาติ 1 7 2 10 9 5 0 0 14
29 บางลายพิทยาคม 1 2 3 6 6 1 0 2 7
30 วังงิ้ววิทยาคม 1 2 0 3 3 0 0 1 3
31 พิบูลธรรมเวทวิทยา 1 1 5 7 7 2 0 0 9
32 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1 1 4 6 10 3 0 1 13
33 วังกรดพิทยา 1 1 0 2 4 4 1 0 9
34 ราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
35 จันทวิทยา 1 1 0 2 2 1 1 0 4
36 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1 0 0 1 3 3 3 1 9
37 เมธีพิทยา 0 5 1 6 7 1 1 1 9
38 อนุบาลวชิร 0 4 2 6 7 0 0 0 7
39 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 3 2 5 6 2 2 0 10
40 ยอแซฟพิจิตร 0 3 1 4 6 0 1 0 7
41 เยาวชนศึกษา 0 2 0 2 2 5 2 1 9
42 วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 1 5 6 6 3 1 1 10
43 พิจิตรอินเตอร์ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
รวม 192 155 109 456 556 138 44 23 738