สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังโมกข์พิทยาคม 47 12 1 1 60
2 บัณฑิตศึกษาลัย 36 9 7 2 52
3 พิจิตรพิทยาคม 35 1 0 0 36
4 สระหลวงพิทยาคม 33 7 3 0 43
5 หนองโสนพิทยาคม 32 4 4 2 40
6 โพธิธรรมสุวัฒน์ 30 5 1 0 36
7 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 23 4 0 1 27
8 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 19 8 2 0 29
9 แหลมรังวิทยาคม 17 7 0 1 24
10 ตะพานหิน 17 3 0 1 20
11 ท่าเสาพิทยาคม 17 3 0 0 20
12 เขาทรายทับคล้อพิทยา 16 3 0 0 19
13 วังสำโรงวังหว้า 16 1 0 0 17
14 สากเหล็กวิทยา 15 0 2 1 17
15 สามง่ามชนูปถัมภ์ 14 4 1 0 19
16 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 14 2 4 3 20
17 กำแพงดินพิทยาคม 13 6 2 0 21
18 เทศบาลบ้านปากทาง 13 4 0 1 17
19 วชิรบารมีพิทยาคม 11 2 1 0 14
20 วังทรายพูนวิทยา 11 2 0 2 13
21 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 10 3 0 1 13
22 อนุบาลพุทธชาติ 9 5 0 0 14
23 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 8 3 1 0 12
24 ทุ่งโพธิ์พิทยา 8 2 1 0 11
25 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 7 7 0 0 14
26 พิบูลธรรมเวทวิทยา 7 2 0 0 9
27 ห้วยยาวพิทยาคม 7 1 2 0 10
28 เมธีพิทยา 7 1 1 1 9
29 ดงเจริญพิทยาคม 7 0 0 0 7
30 อนุบาลวชิร 7 0 0 0 7
31 วันทีสถิตย์พิทยาคม 6 3 1 1 10
32 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 6 3 0 0 9
33 เทศบาล 2 ตะพานหิน 6 2 2 0 10
34 บางลายพิทยาคม 6 1 0 2 7
35 ยอแซฟพิจิตร 6 0 1 0 7
36 เนินปอรังนกชนูทิศ 5 1 0 0 6
37 วังกรดพิทยา 4 4 1 0 9
38 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 3 3 3 1 9
39 ราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
40 วังงิ้ววิทยาคม 3 0 0 1 3
41 เยาวชนศึกษา 2 5 2 1 9
42 จันทวิทยา 2 1 1 0 4
43 พิจิตรอินเตอร์ 1 3 0 0 4
รวม 559 138 44 23 741