หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.เขต 41 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสุดเขต สวยสม รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายธวัชชัย เทศขำ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายมานพ เกตุเมฆ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รอง ผอ.สพม.เขต 41ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายธวัชชัย เทศขำ รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายมานพ เกตุเมฆ รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายทรงกิต จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายวิริศ อิงคนินันท์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายวิฑูรย์ คำจริง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายเชาว์ มาเนียม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายแปลก เพ็งยอด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายบุญญา คามเกตุ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายอุกฤษฎ์ จันทฤก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสุนทร เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสุนันทา จูอาภรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายอำนาจ ศรีนวล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสมชาย ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายวินัย ยุพจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายชุมพล สุวิเชียร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายทิว มนูญธรรม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายเกษม ชื่นเทศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสุชาติ สิงห์สง่า กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายสำราญ เขม้นกิจ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายปัญญา บุญคง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายวิรัตน์ ยอดอ่วม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายบุญเลิศ คำกล่อม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายทวี เจริญหุ่น กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลายพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตรทุกโรงเรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพิจิตรทุกโรงเรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายเจน ตาลเลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวนิตยา เหรียญวิลาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายสมพงษ์ เนียมถนอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายอารีย์ ทะจะกัน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง
62 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี กรรมการ คณะกรรมการกลาง
63 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
64 นายนิกร อันผาสุก กรรมการ คณะกรรมการกลาง
65 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการกลาง
66 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการกลาง
67 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการกลาง
68 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
69 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการกลาง
70 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการกลาง
71 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
72 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการกลาง
73 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
74 นายเรวัตร สุขโอสถ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
75 นายธนากร สีขาว กรรมการ คณะกรรมการกลาง
76 นายนรากร อำพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
77 นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี กรรมการ คณะกรรมการกลาง
78 นางสาวศศิกานต์ กุลดี กรรมการ คณะกรรมการกลาง
79 นายพชร หวานแช่ม กรรมการ คณะกรรมการกลาง
80 นางสาวสุพัตรา สิงหะกุลชร กรรมการ คณะกรรมการกลาง
81 นางสาวปิยนุช เรียมสันเที้ยะ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
82 นางสาวปราณี ก่งกระโทก กรรมการ คณะกรรมการกลาง
83 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการกลาง
84 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการกลาง
85 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการกลาง
86 นางจิราภา อินทรขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการกลาง
87 นางสาวพิมพ์จันทร์ จิระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการกลาง
88 นายประวิทย์ อินทรประสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
96 นางสาวนพวรรณ แซ่ตั้ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
97 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
98 นางอรสา พันธุ์สด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
99 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
100 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
101 นายสมเจตน์ พันธ์พรม กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
102 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
103 นายนิคม เอี่ยมต่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
104 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
105 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
106 นายเขมชาติ มณีรอด กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
107 นางสาวนิตยา เหรียญวิลาศ รอง ผอ.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
108 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
109 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
110 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
111 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
112 นางประมวล เมฆโภชน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
113 นางสาวปัทมา ภูมินทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
114 นางสาวดวงกมล บรรจง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
115 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
116 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
117 นางอรพิน ปัณราช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
118 นางสมรศรี กาหา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
119 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
120 นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
121 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
122 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
123 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
124 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
125 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
126 นางธนพร เอมดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
127 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
128 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
129 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
130 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
131 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รอง ผอ.สพม.เขต 41ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
132 นางสาวพิมพ์จันทร์ จิระกูล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
133 นางสาวปราณี ก่งกระโทก กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
134 นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
135 นางวรวรรณ ยินดี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
136 นายโสภณ ไทยอู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
137 นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
138 นายกลยุทธ แก้วบัวดี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
139 นางสาวกิตติมา พวงสด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
140 นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
141 นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
142 นายสมศักดิ์ ทับทิม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
143 นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
144 นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
145 นายไพศาล ศิวเวทพิกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
146 นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
147 นางสาวพิจิตรา หมอกมืด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
148 นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
149 นายพชร เอมสกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
150 นางสาวนพมาศ ผ่องผิว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
151 นางสาววันทนา งาเนียม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
152 นายเรือง ชูมลัยวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
153 นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
154 นายสมยศ คงสิน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
155 นายสุรศักดิ์ ประมูลชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
156 นายมานพ บุญยิ่ง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
157 นางสาวคณิตา ปรีการ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
158 นางทิพยรัตน์ ฐากูรบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
159 นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
160 นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
161 นายปิยวัฒน์ หุ่นวัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
162 นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
163 นางสาวรุจิรา สุดแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
164 นางสาวสุภัจจิมา จันทร์เทศ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
165 นายพัทธพล นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
166 นางสาวชลิตา แสงศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
167 นางสาวทิวาพร คำสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
168 นางสาวฉัตราภรณ์ ชาติชำนาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
169 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ปานทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
170 นางสาวอนุสรา นามั่น กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
171 นางสาวเหมือนฝัน ขาวทรงธรรม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
172 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
173 นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
174 นางสาววนิดา คุณสิน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
175 นายนพฤทธิ์ อนุรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
176 นางดวงใจ สิริเสรีภาพ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
177 นางสาวจารุวรรณ จันเลือน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
178 นางสาวจรีพรรณ ศรีม้า กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
179 นางสาวเสาวนีย์ กันสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
180 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
181 นางสาวกาญจนา ยอดคงดี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
182 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
183 นายเรวัตร สุขโอสถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
184 นายธนากร สีขาว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
185 นายนรากร อำพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
186 นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
187 นางสาวศศิกานต์ กุลดี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
188 นายพชร หวานแช่ม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
189 นางสาวสุพัตรา สิงหะกุลชร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
190 นางสาวปิยนุช เรียมสันเที้ยะ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
191 นางสาวกฤตยา บริบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
192 นางสาววัลลภา คำมาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
193 นายพิพัฒน์ พูราษฎร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
194 นางสาวเมธาวี คู่วชิร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
195 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
196 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
197 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
198 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
199 นางสาวใกล้รุ่ง คำภิรานน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
200 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
201 นายสมเจตน์ พันธ์พรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
202 นายประวิทย์ อินทรประสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
203 นายธัมยุทธ นกน้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
204 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
205 นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
206 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
207 นายสมคิด คำเขียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
208 นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
209 นายธนพล ฉ่ำเพียร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
210 นายสายัณห์ หอกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
211 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
212 นายปรีชา เพิ่มศิริกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
213 นายธัมยุทธ นกน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
214 นางสุพรรณี รัตนมงคล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
215 นางศรินรัตน์ ธนาธิปพงศภัคค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
216 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
217 นางสาวนงนุช เทียนศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
218 นางจิตรา ประสิทธิวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
219 นางสาวชวนพิศ เจริญพร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
220 นางประมวล เมฆโภชน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
221 นางจันทร์เพ็ญ ทิพยวรรณ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
222 นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
223 นางศิริรักษ์ แก้วกุลวโรดม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
224 นายนิกร อันผาสุข กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
225 นางฉวีวรรณ ยิ่งยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
226 นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
227 นางสุวิมล อารีจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
228 นายทรงกิต จันทรมณี ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
229 นายปัญญา โสตถานา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
230 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
231 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
232 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
233 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
234 นายสมศักดิ์ เปียวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
235 นางทิพประภาพร พู่กันงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
236 นางวิไลลักษณ์ มะลิลา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
237 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
238 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
239 นายบุญลือ จิราพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
240 นายเสรี ปิ่นสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
241 นางสุวรรณ เรืองยินดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
242 นางสมรศรี กาหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
243 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
244 นายผดุง โมคศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
245 นายธนกฤต สิทธิราช กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
246 นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
247 นางมนัสชนก นุชมี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
248 นางจันทรทิรา วงศ์วินิตศร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
249 นายวิรัตน์ แสงดอกไม้ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
250 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
251 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
252 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
253 นายณิชพน คุ้มคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
254 นางสาวกฤตยา บริบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
255 นางสาววัลลภา คำมาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
256 นายพิพัฒน์ พูราษฎร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
257 นางสาวเมธาวี คู่วชิร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
258 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
259 นายอาวุธ เพ็งแตง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
260 นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
261 นายมาโนชญ์ แสงศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
262 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
263 นายผดุง โมคศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
264 นายอุปถัมภ์ ชื่นโพธิ์ชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
265 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
266 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
267 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
268 นายรักชาติ นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
269 นางสาวจามจุรี ทองคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
270 นางสาวปรีดารัตน์ รัตนาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
271 นายยุทธนา เตชรังศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
272 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
273 นางเบญจวรรณ โหมดชัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
274 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
275 นายมานพ เกตุเมฆ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
276 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
277 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
278 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
279 นางสุนันทา เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นางสุจินดา ศรีสุเมธชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
281 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
282 นางสาวสะอาด ยังบุญช่วย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
283 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
284 นางอรสา พันธุ์สด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
285 นายวีระ ทองโสภา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
286 นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
287 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
288 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
289 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
290 นางสุภาพร สุขวิถี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
291 นายมานพ เกตุเมฆ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
292 นายปฏิวัติ วัดตูม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
293 นางสาวรัชนี สุลักษณานานนท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
294 นางนพคุณ ครุฑหลวง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
295 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
296 นายไสว พิมพ์ลำพา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
297 นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
298 นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
299 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
300 นางวรรณา กุณา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
301 นางอัฉจรา ทรัพย์ขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649
E-mail : anuvat_13@hotmail.com
facebook : Anuvat Maliwong
ID Line : Anuvat13
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]