หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 30 48 43
2 001 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 22 37 31
3 003 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 8 39 17
4 004 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 27 55 41
5 005 โรงเรียนตะพานหิน 21 49 30
6 007 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 11 26 17
7 006 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 23 63 35
8 012 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 33 74 53
9 015 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 38 114 54
10 017 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 9 23 17
11 024 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 14 55 30
12 025 โรงเรียนวังกรดพิทยา 9 22 16
13 026 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 6 21 10
14 027 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 9 21 16
15 028 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 15 29 22
16 030 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 17 41 27
17 029 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 64 172 96
18 032 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 11 25 17
19 033 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 15 23 18
20 034 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 43 219 80
21 035 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 18 64 36
22 036 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 19 41 31
23 037 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 43 117 65
24 040 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 14 33 26
25 038 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 11 41 19
26 002 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 20 56 36
27 010 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 8 13 9
28 020 โรงเรียนเมธีพิทยา 12 26 20
29 041 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 27 71 49
30 019 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 38 82 57
31 018 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 10 23 16
32 045 โรงเรียนจันทวิทยา 4 7 4
33 011 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 55 132 85
34 014 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 12 16 14
35 016 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 4 6 6
36 021 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 8 11 11
37 023 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 13 9
38 039 โรงเรียนหัวเฉียว 0 0 0
39 042 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0
40 043 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 14 16 15
41 044 โรงเรียนอนุบาลวชิร 7 13 12
42 022 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 10 19 15
43 013 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 12 42 20
44 008 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 10 20 16
45 009 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 19 82 30
รวม 804 2100 1271
3371

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649
E-mail : anuvat_13@hotmail.com
facebook : Anuvat Maliwong
ID Line : Anuvat13
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]