หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pck41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายอำนาจ ลอสวัสดิ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายกวี ทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นางวิริญญา พุฒกางโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
8. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชุดาภา อาจยาทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายอำนาจ ลอสวัสดิ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายกวี ทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นางวิริญญา พุฒกางโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
8. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชุดาภา อาจยาทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสายลม พุดทรัพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชยา คำอ้อโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นายวินัย หริ่มเทศโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสายลม พุดทรัพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชยา คำอ้อโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นายวินัย หริ่มเทศโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธีรารัตน์ จุลพันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสมนึก ลือมงคลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางลิ้นจี่ พิบูลย์ศิลป์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ บุษบกโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สวยสมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. นางอมรวดี พรหมใจบุญโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
7. นางศิริรักษ์ แก้วกุลวโรดมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ฟักเกตุโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ฟักเกตุโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ทวีเมืองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช ทวีเมืองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ โสภากาศโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นางลักษณา มีนาวงศ์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ปรางทับทิมโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวเหมือนฝัน ขาวทรงธรรมโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวเหมือนฝัน ขาวทรงธรรมโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายธีรวัต เอื่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอื่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอื่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอื่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอื่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิยทกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิยทกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิยทกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิยทกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรภวิช พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิยทกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษดา แสนยะโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นายกฤษดา แสนยะโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เดชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
8. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
10. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
11. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
7. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
7. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นายวัฒนะ โสมพัฒนาพงษ์โรงเรียนสะหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นายวัฒนะ โสมพัฒนาพงษ์โรงเรียนสะหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นายพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโชติการ นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล สิฏฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโชติการ นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล สิฏฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ ฤทธิรอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชลวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ ฤทธิรอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชลวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายฌาณวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายปะกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
9. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายฌาณวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายปะกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
9. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.วิสา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธญาภา ธรรมาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางธัญศญา บูรพาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรืองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสิริพร ผลประเสริฐ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิชยาพิชน์ กลิ่นสายหยุด โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ จุลพันธ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. ดร.สุธาสินี พรมแตง โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมลัยวงศ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ หุ่นวัน โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ หุ่นวัน โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
7. นายอานนท์ คงอินทร์ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ หุ่นวัน โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
7. นายอานนท์ คงอินทร์ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรดา สุภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรดา สุภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่มโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภัทรา เกตุศรีโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวลัคณา มันตะวัตร โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจพร รอดสุขเจริญ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสัญห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นายจีระพงษ์ โพพันธ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นายจีระพงษ์ โพพันธ์ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเรือง ชูมลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
7. นางนริสลา ทองคำ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
7. นางนริสลา ทองคำ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัคณา มันตะวัตร โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสามารถ คำจอโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายศราวุธ ตั้งใจโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายวรายุทธ ดีมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายวรายุทธ ดีมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสรี ปิ่นสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด คำแก้ว โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
6. นายกมล ช่วยพยุงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายเฉวี่ยง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสรี ปิ่นสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกมล ช่วยพยุงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมคิด คำแก้ว โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายฐิติ ภาคถารีย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางอุดมพร บูรณกูล โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ คำจริง โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางสมใจ คงคะชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมนึก บุญเปี่ยมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพันธ์ มีศรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ คำจริง โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางอุดมพร บูรณกูลโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมใจ คงคะชาติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
6. นางสมนึก บุญเปี่ยมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา ขุระสะโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา ขุระสะโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนิตศักดิ์ พันธุ์นวลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายภิรมย์ จันทร์สมบัติโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย อินทะเสนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัยโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ฉิมปานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาศรี เพ็ชรโต โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม อุไรพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายดรุณ เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายบุญลือ จิราพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ สอนมณี โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมเพชร สิทธิน้อยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภู่กันงามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลินดา จำปาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมเพชร สิทธิน้อยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ จำนวน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภู่กันงามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลินดา จำปาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐฎ์ธร พิกุลทอง โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐฎ์ธร พิกุลทอง โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวบุญเลี้ยง อินทระโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญเลี้ยง อินทระโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่น โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่ง โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นายภานุ ชุ่มใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
2. นางสาวจามจุรี ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุ ชุ่มใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นายภานุ ชุ่มใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649
E-mail : anuvat_13@hotmail.com
facebook : Anuvat Maliwong
ID Line : Anuvat13
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]