รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  แสงศรี
2. เด็กชายธิติวัฒน์  อยู่ป้อม
 
1. นายสุรพล  หาพุทธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มีแสนสงค์
2. เด็กชายวิษณุ  จันพั้ว
 
1. นายอนุพงษ์  จอมเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.17 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  กุดฉลาด
2. เด็กชายสัญชัย  อุ่นเรือน
 
1. นายมนูญ  สิงห์คำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 1. สามเณรรักชาติ  เวียงงามทอง
2. สามเณรเทพพนม  ปูนทา
 
1. พระสมุห์ไพฑูรย์  กนฺตสีโล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.09 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายพลวัต  โพธิ์รุ้ง
2. นายศุภโชค  แสงรัตน์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เสือดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.09 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสทัน
2. เด็กชายมินทร์ธาดา  อินทะราสี
 
1. นางสาวมณัญญา  พรินทรากูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจิรวัตร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ไท  พิมพ์วัน
3. เด็กหญิงสุดธิดา   ไชยบุรี
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โนนสว่าง
5. เด็กหญิงอังสุมารินทร์  แสงแร่
 
1. นางพวงรัตน์  จิตอารี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เดชโค้น
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  บางขาว
3. เด็กชายนเรศ  ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กชายภัทรพงศ์  สมวงษ์
5. เด็กชายภานุกร  หอมหวล
 
1. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  สาแม
2. นางสาวปวีณา  สิทธิวงค์
3. นางสาวสาริณี  ขับเคลือบ
4. นางสาวอัญมณี  สวัสดี
5. นางสาวอุทุมพร  เกตุเพ็ชร
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวดุจดาว  ดาบาง
2. นางสาวมธุรส  อินทร์ประเสริฐ
3. นางสาวมนัสนันท์  กองแกน
4. นางสาวสุดารัตน์  อินปา
5. นางสาวเมตตา  มณีท่าโพธิ์
 
1. นางสาววสวัตตี  สุขกฤต
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ยังคง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  โคสะกะ
2. นางสาวพัชราภรณ์  โสภาเถร
3. นางสาวพิชามญชุ์  แก้วทูล
4. นายพีรพัฒน์  สอาดสิน
5. นายเจษฎา  หุ่นอินทร์
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นางสาวพิมพลอย  ตามตระกูล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แถวบุญตา
2. เด็กชายธนพร  ยศปัญญา
 
1. นางเตือนใจ  สัจวาท
2. นางชุลีพร  หม่องอิน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายภูมิศิษย์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  นิ่มกลิ่น
 
1. นางสาวเบญญาภา  เหลี่ยมแฉ่ง
2. นางถนอม  สิ่วหงวน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษธน  กามล
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุเมธานุสรณ์
 
1. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น
2. นางจรรยา  วัฒนศัพท์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวปิยาภรณ์  มั่นพุฒ
2. นายพัชรพงศ์  ทิพยนนท์
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นายเชษฐา  กลิ่นเทศ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  เลี้ยงสำอางค์
2. นางสาวเสาวรส  อิทธิยศ
 
1. นางสาวมลเทียน  บุตรเบ้า
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  ทองมาก
2. นายอำพล  เกษร
 
1. นางสาวทิฆัมพร  หุตาจารย์
2. นางพรรลุณี  บุมี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อัครวงษ์
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิรันดรัตน์  มาละวัลย์
 
1. นายอัดสวิช  กวยลี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายณิชกานต์  สายคำกลอง
 
1. นายปริญญา  ชนะวาที
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวพศิกา  จันทร์พรม
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจามจุรี  เพียซ้าย
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวดวงนฤมล  พรหมพิทักษ์
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงมานา  แซ่สง
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  กวยคำ
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินวาทย์
 
1. นายอัดสวิช  กวยลี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายวัชรพงษ์  วันพุธ
 
1. นายธวัช  นาดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญา  โสดา
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  ผ่อนจรุง
 
1. นายทีปกร  อ่างบุญตา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กหญิงสมิตรา  รัตนวิชัย
 
1. นายครรชิต  พรคุณารักษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำระพี
 
1. นายเสกสรร  จันทรโชติ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาววิยะดา  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวนุชจรี  ชัยฤทธิ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  ภูคงกิ่ง
 
1. นายชัยยุทธ  กันทะยะ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์โท
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายชนาพร  นัยหาพิศุทธ์
 
1. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กุลทอง
 
1. นายไพโรจน์  กองกี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายจตุรพัฒน์  พุ่มห่าน
 
1. นายสมคิด  เสาองค์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  อินทร์สูง
 
1. นายวันชัย  พูลยอด
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธิยาภา  พรมบวช
 
1. นายวุฒ  วงศ์พล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวสุดารัตน์  บุญนะ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 1. สามเณรมิพบูรณ์  เจริญหิรัญญ์
2. สามเณรสางทอง  เจริญหิรัญญ์
 
1. นายสุพล  มนตรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เฮ้าปาน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงยารอนะฮ์  อ้นเต่า
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  อยู่อ่อง
2. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเรือง
 
1. นายปิยวุฒ  มามี
2. นางสาวสุปราณี  ตราศร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิยม  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวิชาดา  กองสูงเนิน
 
1. นายเสกสรร  จันทรโชติ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงรินรดา  รัตนชัย
 
1. นายอัดสวิช  กวยลี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  นากา
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายเมธิชัย  เลือดทหาร
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เพิ่มพูนกาญจนา
 
1. นายธวัช  นาดี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  คีรีวัฒนากุล
2. เด็กชายมนตรี  คีรีวัฒนากุล
3. เด็กชายอนุชา  แซ่หยาง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำสะอาด
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
3. เด็กหญิงเพชรี  หมื่นสีทา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพชร  พงษ์คำ
2. เด็กชายชัยธวัฒน์  โพธิ์สายทอง
3. เด็กหญิงภัครมัย  กองธิราช
 
1. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายชัยยะ  สักลอ
2. นายสุรชาติ  เบิกเพชร
3. นายอรรคเดช  นาคขาว
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวปริวันท์  อุบลศรี
2. นางสาวผกาวรรณ    กำไรงาม
3. นายพีระพัฒน์  แวงวรรณ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายธีรัตน์  แซ่เหล่า
2. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ย่า
3. นายสมชาย  แซ่เถา
 
1. นายชูชาติ  รัฐวงษา
2. นายทศพล  เจ๊กรัก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษตรเอี่ยม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภีระ   นุชเนื่อง
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายชัยพงษ์   ศรีมา
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพันธ์  สุนประโคน
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  เเก่นทรัพย์
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวปิยะวรรณ  ภุมราดี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวมสันเทียะ
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภากร  บัวทุม
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  น้อยหงษ์
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวปรัชญา  แก้วสายตา
 
1. นางสาวสุดารตัน์  บุญเกียน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายชัชพิสิทธิ์  สุนประโคน
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คณาวงษ์
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนัณญา  บุญสวน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุธินี  โสภาพ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นางสาวสุรีย์ภรณ์  รอดเกิด
 
1. นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  กองคำ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายลัทธพล  เจนวิถี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำตาล
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอรญา  นวลศรี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา  ครุฑนาค
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวพัณณิตา  ประเสริฐเชื้อ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  รอดจิตร
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพันธ์
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงยลดา  สายบุญยง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอรอุมา  นำสมัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวจันทิมา  คำดี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายธนกร  จันอับ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ซาไซย
2. นางสาวขวัญใจ  ภูบุญศรี
3. นางสาวจาฏุพัจน์  อิ่มโพชน์
4. เด็กหญิงจิรัตน์ดา  เกาะม่วงหมู่
5. เด็กชายณัฐพันธ์  ม่วงเพชร
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกียมขุนทด
7. นางสาวนวรัตน์  วาชัยศรี
8. เด็กชายอดิพงศ์  ทองศรีนุ่น
9. นางสาวเปรมยุดา  บรรเทพ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
2. นายธงชัย  เมืองทอง
3. นางสาวขนิษฐา  คำยอด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรฤษณ์  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงชิดชนก  อ่อนตานา
4. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
5. เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษตรเอี่ยม
7. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
8. นายลัทธพล  เจนวิถี
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิ่นแก้ว
10. เด็กหญิงวันวิสา  อินโน
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
12. นายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
13. เด็กหญิงอรญา  นวลศรี
14. เด็กหญิงเนติพริม  พารพ
15. เด็กชายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
2. เด็กชายจักรพงศ์  คุ้มเวช
3. เด็กชายจักรพันธ์  ปิ่นประดับ
4. เด็กหญิงชนิตรา  ไชยหงษ์
5. เด็กหญิงชิดชนก  อ่อนตานา
6. เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองสุข
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษตรเอี่ยม
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาวี
9. เด็กหญิงธัญวรรณ  สุดทะสน
10. เด็กชายนภัส   รักษาชอบ
11. เด็กหญิงนวภรณ์  ศรีโปฎก
12. นางสาวปิยะวรรณ  ภุมราดี
13. เด็กหญิงพิทธนันท์  สิทธิสินธ์ุ
14. เด็กหญิงวันวิสา  อินโน
15. เด็กหญิงวิลาสินี  ปริญญาศรีเศวต
16. เด็กหญิงศิวินีย์  ก้อนทอง
17. นางสาวสิริพรรณ  โสภา
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
19. เด็กชายหัถชัย  โพธิ์เขียว
20. เด็กหญิงอรญา  นวลศรี
21. เด็กหญิงเนติพริม  พารพ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายทักษิณ  ทีจันทา
2. เด็กชายนิรัติศัย  รัตนวิจารณ์
3. เด็กชายพัฒรักษ์  อินทร์ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงศศิภา  ยศม่าว
5. เด็กชายอดิเทพ  ทองศรีนุ่น
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
2. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
3. นางสาวขนิษฐา  คำยอด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายฉัตรมงคล  คุ้มสุวรรณ
2. นายพันธกานต์  ระวิวรรณ
3. นายอภิศักดิ์  นวลเชย
4. นายเอกรพี  ชูเนตร
5. นายเอกสิทธิ์  ทัดช่อม่วง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายกรวิชญ์  สิทธิโชคชัยศรี
2. นายณัฐภัทร  สมบูรณ์เอนก
3. นายรัฐพงศ์  บวรศักดิ์สุนทร
4. นายศุภชัย  นพสุวรรณ
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
2. นายณัฐพล  คำยะ
3. นายธนกร  หลอดทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  อ่างคำ
2. นายชำนาญ  ยินไธสงค์
3. นายนำชัย  อาบสุวรรณ์
4. นายบวร  บอนสันเทียะ
5. นายไชยวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
2. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
3. นางสาวขนิษฐา  คำยอด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุตรดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุ้ยเอี๊ยะ
3. เด็กชายกิตติภพ  อินทร์สวาท
4. เด็กหญิงจวาหะ  สาระสังข์
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  สีหะบุตร
6. เด็กหญิงจิรภัทร์  สายบุญคู
7. เด็กชายจิรโชติ  แพรขาว
8. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
9. นางสาวณัฐณิชา  แสงขาว
10. เด็กหญิงณัฐนรี  มหาจันทร์
11. เด็กหญิงดวงกมล  นุมมาก
12. นางสาวดุสิตา  ธิเขียว
13. นายทวีศักดิ์  จันทาพูน
14. นายธนกร  วงศ์ศิลา
15. นายปกรณ์  แสนทองสุข
16. เด็กหญิงปณิดา  โพธิราช
17. เด็กหญิงปนัดดา  เงินกลม
18. เด็กชายพงศธร  จันทร์ขำ
19. เด็กชายพัชรพล  ถือนูศร
20. เด็กชายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
21. เด็กชายฟูรี  สีทำวงศ์
22. เด็กหญิงภัคจิรา  สังข์ทอง
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  มุ่งเจือกลาง
24. นางสาวภัทราภรณ์  ยนตศาตร
25. นายภาณุวัฒน์  อินทร์เพชร
26. นางสาวภิราพร  วงศ์บุญจันทร์
27. นางสาววรรณิสา  เพ็งพา
28. นางสาววรวรรณ  ก้านพูล
29. เด็กชายสรวิศ  ชายคำ
30. นายสายรุ้ง  พรหมชัย
31. นางสาวสุชาดา  ราชวงค์
32. เด็กชายอภิวัฒน์  เรืองสกุล
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  เรืองรอง
34. นางสาวอมรรัตน์  บุตรดี
35. เด็กหญิงอรขนิษฐา  แสนสุด
36. เด็กหญิงอริสา  พูนแดง
37. เด็กชายอัครพล  พรมน้อย
38. นางสาวอุษา  งามป้อ
39. เด็กชายเจษฎาพร  เพิ่มพูน
40. นางสาวเพ็ญนภา  พาเกิด
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
3. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
4. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
5. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
6. นายมานะ  บุญเกิด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ครุฑจั่นวงศ์
2. เด็กชายกิตติทัช  การกิ่งไพร
3. เด็กชายจิรา  ผู้อยู่สุข
4. เด็กชายชนะชัย  เชิดชัย
5. เด็กชายฐากูร  แหยมแก้ว
6. เด็กชายทวีศักดิ์  สอนสุวรรณ์
7. เด็กชายธนชิต  ประเสริฐสุข
8. นายธนพล   คุ้มภัย
9. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมนิตย์
10. เด็กหญิงธาวินี  แหยมนุช
11. นางสาวธีรภรณ์  ปลูกนิกร
12. เด็กชายธีรเดช  ปรีชาส่องแสงลาภ
13. เด็กชายนพชัย  จันทร์ทอง
14. เด็กหญิงนภัส  แสงมณี
15. เด็กหญิงนภ้ส   รักษา
16. นายนฤชา  รัศมี
17. เด็กชายบัณฑิต  หมื่นวิชา
18. เด็กชายบุญธนิต  โลหะเวช
19. เด็กชายปฏิภาณ  เขาแก้ว
20. นางสาวปนิตตา  คันธะพรหม
21. นางสาวปิยพร  ศรีรุ่งฟ้า
22. นางสาวพรรณิภา  โสประดิษฐ์
23. เด็กชายพัทธการ  วันพุทธ
24. เด็กชายพิชญะ  ยศปัญญา
25. เด็กชายพิชิตชัย  สิงห์พา
26. นางสาวภัณฑิรา  ปัญญาคำ
27. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รักษา
28. เด็กชายภานุพงศ์  นาคพิน
29. นางสาวมัตติมา  เชื้อเมืองพาน
30. เด็กชายวัชรพงศ์  ทาสีเพชร
31. นายวีรภัทร  บุญนาก
32. เด็กชายวุฒฺิชัย  จันทชาติ
33. เด็กหญิงสาวิตรี  สุดซื่อ
34. นางสาวสุนิสา  อำไพพิศ
35. นายอภินันท์  บุคำ
36. เด็กหญิงเกสร  หิรัญรัตน์
37. เด็กหญิงเมลดา  รัตนวิภากุล
38. เด็กชายเวชสุวรรณ์  กาปั่น
39. นายเอกชัย  บัวหลาด
40. เด็กหญิงโชติกา  สิตวงษ์
 
1. ดร.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นายสุกฤฏิราช  อ่อนพุ่ม
3. นายอนุ  แหยมแก้ว
4. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
5. นางลำดวล  ปั้นจู
6. นางปราณี  ยิ้มน้อย
7. นางสงการย์  ดำชม
8. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายไชยเชษฐ์  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กชายธนกร  อุณหวิชยานนท์
 
1. นายสุวิทย์  ปักกาเวสูง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายดนุพันธ์  ป้องท้าว
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายธนพล   คุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายสงกรานต์  แสงหิรัญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงประภัสสร  ชนะแก้ว
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยาวดี  กลับจันทร์
 
1. นางปนัดดา  อินนัน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวดวงกมล  เทียมหลี
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  ลอดทอน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สังข์บัวแก้ว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. นางสาวจิตตา  พิงชัยภูมิ
 
1. นายเผด็จ  กาศร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายโกมล  จาดขาว
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธนวรรธ  ทองมา
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แก่นเมือง
 
1. นายสุรไกร  แก้วเสมา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายสมชาย  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายสงกรานต์  แสงหิรัญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินนู
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา  กึนสี
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เคี้ยงสมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธัญพิมล  ภักดิ์ใส
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. นางสาวชลลดา  ดีธรรมมา
 
1. นายเผด็จ  กาศร
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วมุงเมือง
 
1. นายวรากร  เสาะกระโทก
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นายธนกฤต  ทองบ่อ
 
1. นางทับทิม  ผาสระคู
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายเอกรัตน์  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายอรรควัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงเมลดา  รัตนวิภากุล
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอริสา  อินแนน
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุ้ยหา
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ลาคำ
 
1. นางปนัดดา  อินนัน
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  นุชเทียน
 
1. นายสุจิตร  พิสิฐากุล
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวสุจิตรา  สงกล้าหาญ
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธนวรรธ  ทองมา
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวยุวดี  ทองวัน
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายไชยเชษฐ์  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นายพรศักดิ์  สุนิล
 
1. นายชาญวิทย์  เหงากูล
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายปริญญา  บัววิชัย
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ร่มสบาย
 
1. นายปณิทัศน์  ตูมหอม
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หล้าสุด
 
1. นางสาวยุวดี  ทองวัน
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บาทิพย์
 
1. นายเฉลิมชัย  จักรศรี
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวสุจิตรา  สงกล้าหาญ
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศุภศิริ  โสดบัง
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. นางสาวนันนิภา  ขวัญพรม
 
1. นายเผด็จ  กาศร
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พาขุนทด
2. เด็กชายกฤษณพล  จุมจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายสะอิ้ง
4. เด็กหญิงกัณสุดา  สุระโคตร
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภักดีสมัย
6. เด็กชายจักริน  ทองแจ้ง
7. เด็กหญิงญาดา  ศาลตกมล
8. เด็กหญิงดลลภา  นาพรม
9. เด็กชายทนงศักดิ์  ดีเพชร
10. เด็กชายธนดล  หมายเกี่ยวกลาง
11. เด็กชายธนธรณ์  สาลาพัก
12. เด็กชายธนาธร  พิรุนสุนทร
13. เด็กหญิงนารีรัตน์  บังขุนทด
14. เด็กชายปฏิพัทธ์  วันแก้ว
15. เด็กชายประจักษ์  สายแวว
16. เด็กชายประวิช  ราชนุวงษ์
17. เด็กชายปรีชานันท์  แก้วโนนตุ๋น
18. เด็กหญิงผกามาศ  ปลื้มจิตร
19. เด็กหญิงพรนภา  ด่านขุนทด
20. เด็กชายพีรพล  รัตนพลแสน
21. เด็กหญิงภิญญาภรณ์  คนขยัน
22. เด็กหญิงมาริศา  ศรีฑา
23. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วบัวดี
24. เด็กชายวายุ  จารสูงเนิน
25. เด็กหญิงวิจิตรา  สังขวงษ์
26. เด็กชายวีระพันธ์  สุขโข
27. เด็กชายศักดา  สิงห์ทองประเสริฐ
28. เด็กหญิงสกาวเดือน  แพงนามวงษ์
29. เด็กชายสราวุธ  กอกลาง
30. เด็กชายสันติ  เถื่อนเฮ้าลา
31. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมแวงวาปี
32. เด็กชายสุธิราช  เรียงแก้ว
33. เด็กชายสุรศักดิ์  กิงขุนทด
34. เด็กชายสุวิชาญ  พิมโยยง
35. เด็กหญิงอธิตยา  หินแก้ว
36. เด็กหญิงอธิตา  โสดา
37. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงสุวรรณ
38. เด็กชายเฉลิมพล  โพธิราแสง
39. เด็กชายเนติพงษ์  บุญเต็ม
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เกิดมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
2. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
3. นางลดาวัลย์  พิรุนสุนทร
4. นายณัฎฐกิตติ์  ชัยแสนฤทธิ์
5. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
6. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
7. นายบุญเยี่ยม  วงษ์ทำมา
8. นายมานะชัย  อุดมเดช
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นางสาวกมณีย์  วงษ์สุโท
3. นางสาวกรรณิการ์  ชาติชนะ
4. นางสาวกาญจนา  โพธิ์กลาง
5. นางสาวขวัญเรือน  บุญรอด
6. นางสาวจิราภรณ์  โพธิราแสง
7. นายจีรศักดิ์  ภูเดช
8. นางสาวจุฑาทิพย์  เปี่ยมนุ่ม
9. นายณัฐชนน  แสนปาง
10. นายณัฐพงษ์  จินดารัตน์
11. นายณัฐวุฒิ  ปาจินะ
12. นางสาวธมลวรรณ  ทวยศิริ
13. นายธีรภัทร์  เหินเมฆ
14. นางสาวนพวรรณ  ปึกสันเทียะ
15. นายนฤดม  ปู่แขวงทอง
16. นายนันทพงศ์  สุวรรณ
17. นางสาวนันทพร  ปิ่นทอง
18. นางสาวน้ำฝน  ชูหมื่นไวย
19. นางสาวปนัดดา  จันทคาส
20. นางสาวปิยดา  ดีคำบุญ
21. นายพงศธร  พุ่มพฤกษ์
22. นางสาวพรทิพย์  ครอบครองวงษ์
23. นางสาวพรพิมล  การบรรจง
24. นางสาวยุภาพรรณ  ศิริวงษ์
25. นางสาววราลักษณ์  สุพร
26. นางสาววิภารัตน์  ใชยภักดี
27. นางสาวศิริพักตร์  ผ่องใส
28. นางสาวศิริวิภา  ศรีบุญชู
29. นางสาวสุปราณี  ภิรมกิจ
30. เด็กชายสุภาพร  ทองทาย
31. นางสาวสุภาพร  ประทุมไชย
32. นางสาวสุภารักษ์  ศิริวรรณ
33. นายอนุชิต  อุ่นเรือน
34. นางสาวอพินยา  ปามี
35. นางสาวอรพรรณ  ตระกูลแก้ว
36. นางสาวอรสา  คันตะลี
37. นางสาวเนตรนภา  จีวีระ
38. นางสาวแคทรียา  ทะวะลัย
39. นางสาวโสภิตา  ศิริเกษ
40. นางสาวไอรดา  แสนสุพรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
2. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
3. นางลดาวัลย์  พิรุนสุนทร
4. นายณัฎฐกิตติ์  ชัยแสนฤทธิ์
5. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
6. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
7. นายบุญเยี่ยม  วงษ์ทำมา
8. นายมานะชัย  อุดมเดช
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ภูมิธนาศิลป์
2. นางสาวกมลวรรณ  โพธิวัตร
3. นางสาวกฤตพร  วัฒนศัพท์
4. นายกฤตศิลป์  พรหมบุญตา
5. นายครรชิต  ที่งจันทร์
6. นางสาวจิรปียา  ทองมี
7. นางสาวจุฑาภรณ์  สนสร้อย
8. นายจุติภูมิ  หงษานาวา
9. นายชวกรณ์  ศรีป้อ
10. นายชาคริส  อินคำ
11. นางสาวช่อลัดดา  ทองตุ้ย
12. นางสาวญัฐมล  บุตรอิ่ม
13. นางสาวณัฏณิชา  กำมาทอง
14. นางสาวณัฐริกา  ด้วงคำ
15. นายธนดล  ทองเฉย
16. นางสาวธัญญลักษณ์  แซ่จิ่ว
17. นางสาวธัญวีร์  วินัยโรจน์
18. นางสาวธิดา  โตประวัติ
19. นางสาวนฤมล  มากมี
20. นายปฏิญญา  เนาว์แก้ว
21. นายพงศ์เพชร  แสงเพชร
22. นายพงษ์พัฒน์  แสงเพชร
23. นางสาวพรรณกาญจน์  ชมชื่น
24. นางสาวพัชราภรณ์  ขัยโต
25. นางสาวพิยดา  โฉมอุปฮาด
26. นางสาวภิชญาภรณ์  สันเวียงใหม่
27. นางสาวรุ่งอรุณ  ธรรมศร
28. นางสาววิภาวนี  แก้วแท้
29. นายวีรภัทร  ดอนหม้อ
30. นางสาวศจีนรา  เอี่ยมกอง
31. นางสาวศรัญญา  สาริน
32. นางสาวศิริญญา  เซ่งยิ้ม
33. นางสาวศิริลักษณ์  วังโสม
34. นายสถาปติ  โหมดสงพงษ์
35. นางสาวสมปรารถนา  ด้วงยวง
36. นายสยมภู  พึ่งพันธ์
37. นางสาวสุพิชญา  จันทขัน
38. นางสาวหยาดฟ้า  บัวแดง
39. นายอาทิตย์  นงค์พา
40. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนฝั้น
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
2. นายโกศล  อินทิวาพร
3. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
4. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
5. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
6. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
2. เด็กหญิงปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
3. เด็กชายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
4. เด็กชายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
5. เด็กชายภาณุฑัต  สุดทำนอง
6. เด็กหญิงภาวิกา  เมธาวัชรินทร์
7. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐ์
8. เด็กชายสิทธิพงศ์  ใจแก้ว
9. เด็กชายสุรศักดิ์  คะเชนหาร
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทศร
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
 
151 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายกิจศิพัฒน์  คารวะดี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  แช่ลิ้ม
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  แก้วมา
4. เด็กหญิงธนัฐชา  จันทร์นาก
5. เด็กหญิงนสา   บุญโฉม
6. เด็กชายบุญมี   นันโท
7. เด็กชายภูณรินทร์   ปัตมพรม
8. เด็กหญิงสุกานดา  สุทธิศรี
9. เด็กชายอนุชา  แรมเป้
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงประสิทธิ์
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกฤษดา  แดงวิจิตร
2. นายชัชชัย  พันธุ์อุ่น
3. นายทรงพล  ศรีศักดา
4. นายธนชัย  ศรีมุข
5. นางสาวธรรมสรณ์  พรหมบุญ
6. นางสาวพรรณพร  ยาโต
7. นายพศวัต  เผือกม่วง
8. นางสาววรญา  กองแก้วจินดา
9. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
10. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
3. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
153 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
2. นายต่อศักดิ์  ยางคำ
3. นายธิดิพัฒน์  ไชยโพธิ์
4. นางสาวปทุมวดี  ขิมทองหลาง
5. นายภควัต  แสงทองสุข
6. นางสาวภัทราภรณ์  ยนตศาตร
7. นายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
8. นางสาวลัลนา  ทองสุข
9. นายสายรุ้ง  พรหมชัย
10. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันทิตา  แก้วเวียน
2. เด็กหญิงชลิตา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงฐิติพร  วิลาศรี
4. เด็กหญิงมณีรัตน  นิคมภักดิ์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  ตันตุุลา
6. เด็กหญิงศศิตา  ทวยศิริ
7. เด็กหญิงสุเมทา  พรหมดี
8. เด็กหญิงอารยา  จงทอง
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวทักษพร  รักก้อน
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
4. นางสกุลดารา  กองแก้ว
 
155 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ปานลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองสิทธฺิ์
4. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีฐาน
5. เด็กหญิงพริมา  เต็มพิริยะกุล
6. เด็กชายพีรพัฒน์  นาชัยเวียง
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองเปรม
8. เด็กชายเพ็ญเพชร  เฮ้าปั้ง
 
1. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด
2. นางสุพรณ์  นวลเชย
3. นางภัทราวดี  แสนประสิทธิ์
4. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
 
156 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  ชาญชำนิ
2. นางสาวขนิษฐา  บุญมา
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
4. นางสาวปรารถนา  จันคำ
5. นายวรวัฒน์  ชัยลา
6. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางอำไพพรรณ  บำรุงนอก
3. นางเครือวัลลิ์  อยู่เย็น
 
157 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชลิดา  เดชะ
2. นางสาวพรทิพา  นิ่มนาม
3. นางสาวภัทราภรณ์  ใจรักษ์
4. นางสาวรัตนากร  บุ้งจันทร์
5. นางสาวสุดารัตน์  ขุนแก้ว
6. นางสาวเพ็ญโฉม  ทุมทา
 
1. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด
2. นางภัทราวดี  แสนประสิทธิ์
3. นางสุพรณ์  นวลเชย
4. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
 
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรกนก  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกานดามณี  สังกรณีย์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  เจ็กอยู่
4. นางสาวอินทุอร  กุลสา
5. นางสาวเจนจิรา  ยิ่งเจริญผล
6. นางสาวเจนจิรา  แสงฤดี
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวทักษพร  รักก้อน
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
4. นางสกุลดารา  กองแก้ว
 
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้นทอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ประชาจักษ์
3. เด็กหญิงภัควดี  ขาวเขาอ้อ
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศิวะบวร
5. เด็กหญิงสาวิตรี  หุมแพง
6. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทรา
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  สายจันทร์ยูร
8. เด็กหญิงอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
 
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองยอด
2. เด็กหญิงจรินทร์  วีเงิน
3. เด็กหญิงจริยา่  วีเงิน
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลกสวัสดิ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ก้อโพชัย
6. เด็กหญิงชลันดา  จองกา
7. เด็กหญิงนิตยา  สุริยาสัก
8. เด็กหญิงอภิศญาภรณ์  บัวบาน
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางตุลาพร  กิ่งไทร
3. นางสาวลลิตา  จำปี
 
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันทิตา  แก้วเวียน
2. เด็กหญิงศรินทรา  อินทัง
3. เด็กหญิงศศิตา  ทวยศิริ
4. เด็กหญิงอภิญญา  ใจหาญ
5. เด็กหญิงเกร็จมณี  พรมน้อย
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวทักษพร  รักก้อน
3. นางสกุลดารา  กองแก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดามณี  สังกรณี
2. นางสาววริยา  เดชวงศิลป์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  เจ๊กอยู่
4. นางสาวอินทุอร  กุลสา
5. นางสาวเจนจิรา  ยิ่งเจริญผล
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวทักษพร  รักก้อน
3. นางสกุลดารา  กองแก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
2. นางสาวธรรมสรณ์  พรหมบุญ
3. นางสาวพรรญพร  ยาโต
4. นางสาวมินตรา  จันทรดี
5. นางสาววรญา  กองแก้วจินดา
6. นางสาวสาวิตรี  หุมแพง
7. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
8. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
 
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  ลากอก
2. นางสาวธัญพร  เยาวเรศ
3. นางสาวพรรณนารายณ์  ศรีลาวงศ์
4. นางสาวพัณณิตา  จำปี
5. นางสาวมณฑาทิพย์  พลฤทธิ์
6. นางสาววงดาว  ปาตะสะ
 
1. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
2. นายวิษณุ  ทองจันทร์
3. นายประยูร  อินทมาตร์
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิโชติ
2. เด็กหญิงจิตสุภา  พันธ์ฉลาบขวา
3. เด็กหญิงจินตพร  เดชคิด
4. เด็กชายจิรายุ  หมวกชา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  โคตระนารถ
6. เด็กชายธิพเนตร  ริธรรมมา
7. เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  เกษามูล
8. เด็กหญิงปัทมพร  กอนตน
9. เด็กหญิงพันธิตรา  อ่อนประเสริฐ
10. เด็กชายพิภูษณะ  เผือกวัน
11. เด็กชายวีระเทพ  คำภีร์
12. เด็กหญิงศรัณย์พร  ดีนา
13. เด็กหญิงศศิกานต์  กอวิราช
14. เด็กชายสิทธินนท์  กิ่งแก้ว
15. เด็กชายอภินันธ์  พลบัว
16. เด็กชายอภิสิทธ์  ภูชา
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นายกรวิท  นวลตาล
3. นายทรงวิทย์  จันทร์พุทธา
4. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
5. นางสุทิศา  จันทร์ทอง
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณํฐภรณ์  อู่สุวรรณทิม
2. นางสาวดวงพร  แก้วเทพ
3. นางสาวทักษิณา  สังข์เมือง
4. นายนัฐวัฒน์  ดีแก้ว
5. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์คำ
6. นางสาวสายธาร  โทบุตร
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
 
167 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รูปคำ
2. นางสาวขันธ์มุก  รูปขาว
3. นางสาวทัศน์วรรณ  นาเวช
4. นางสาวผกาภรณ์  หอมพรหม
5. นางสาวพลอยงาม  ผุยยะมา
6. นางสาววิชชุดา  พังงา
7. นางสาวศศิธร  ป้องท้าว
8. นางสาวสุทธิรัตน์  รูปคำ
9. นางสาวอรอุมา  ขุนพรม
10. นางสาวเจษฎาภรณ์  พรมชุลี
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  ชาญชำนิ
2. นางสาวกาญจนา  เจนชัด
3. นางสาวขนิษฐา  บุญมา
4. นายชัยวัฒน์  อินวกูล
5. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
6. นายนพดล  แก้วไซเนียม
7. นายประพัฒน์ชัย  ชนะศักดิ์
8. นางสาวปรารถนา  จันคำ
9. นายปริญญา  ม่วงทอง
10. นายภูมินทร์  กฤษวงษ์
11. นายวรวัฒน์  ชัยลา
12. นายวรเชษฐ์  พรมเพ็ง
13. นางสาวสุกัญญา  กลิ่นฉ่าง
14. นางสาวสุพิชญา  แสนแก้ว
15. นายอภิชัย  ใจเขียนดี
16. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางอัมพันธ์  สารเดช
3. นางสาวลลิตา  จำปี
4. นางอรุณรัตน์  ต้นสาลี
5. นางตุลาพร  กิ่งไทร
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ปานคำ
2. นายชัยสิทธิ์  สุขมา
3. นายพงศธร  บุญลาด
4. นางสาวสุนิสา  ลีลา
5. นางสาวโสรยา  แก้วเพีย
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นายจิรายุ  โพธิ์ทอง
2. นายธนากร  ธาตุจันทร์
3. นางสาวน้ำฝน  สายสมร
4. นายประสบโชค  แปรแพร
5. นายสุพจน์  พวงสนองทอง
 
1. นางนภาพร  แสงแก้ว
2. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
 
171 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายจีราพัฒน์   วงษ์บุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโยธา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเพชร
4. เด็กหญิงสุกัญญา   ทวีกัน
5. เด็กหญิงสุปรียา  เทพยกุล
 
1. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวนัทตะวัน  กอบทรัพย์
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  ปัญญาประดิษฐ์
2. นายนพพล  พอท
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
2. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายขชัย  บุญเรือง
2. เด็กชายจิตรตฤน  คำตะพล
3. เด็กชายธนวัฒน์  กงจีน
4. เด็กชายนภัสกร  คำวันสี
5. เด็กชายพนธกร  มันเชษฐ
6. เด็กชายพิชญุตม์  กันทะกะ
7. เด็กชายสุรยุทธ  พรมภัคดี
8. เด็กชายอธิเดช  ช่างสลัก
 
1. นายจรัส  วงศ์หล่มแก้ว
2. นายประจักษ์  ด้วงมูล
3. นายวิญญู  ตั้งคาร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนากร  โกลาหะฬะ
2. เด็กชายนพกาญจน์  เอี่ยมป็อ
3. เด็กชายนพพล  มีหล้า
4. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีชล
5. เด็กชายภาณุภาคย์  แก้วก่อง
6. เด็กชายยศพล  ชัยเดช
7. เด็กชายอดิศักดิ์  เทียนศรี
8. เด็กชายไชยวัฒน์  คำเกษ
 
1. นายศิวณัชญ์  อัศวสัมฤทธิ์
2. นายอรรถพล  กำมาทอง
3. นายดิเรก  ทิพวัน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   จักศรี
2. เด็กชายจิรวัฒน์   พุ่มชะเอม
3. เด็กชายณัฐพงษ์   เสนอใจ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนวิถี
5. เด็กชายวราเทพ  ไม้แดง
6. เด็กชายสุทธิพงศ์   จันทร์ทิพย์
7. เด็กชายเชิดศักดิ์  ป้องคำสิงห์
8. เด็กชายไพฑูรย์   สิงห์จารย์
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายธาตรี  จันทร์เรือง
3. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายณัฐกิจ  แพงผม
2. นายธนวัฒน์  คำจำปา
3. นายนายพิริยะ  มากยงค์
4. นายพงศ์ปนต  กองดี
5. นายพัทธสิน  เกิดสิน
6. นายสิธทิกร  วงคำแสง
 
1. นายเรียง  ตันยศ
2. นายทรงศักดิ์  น้อยมี
3. นายมนัส  ศรีศักดิ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธรรมนุรัฐ   สีสวย
2. นายธีรภัทร  เกษศรีสังข์
3. นายวิศรุต   เดชอินทร์
4. นายศุภโชค  จงทัน
5. นายสุรสิทธิ์  จันทร์สาลี
6. นายอภิสิทธิ์   พลหาญ
 
1. นายยุทธนา   นาอุดม
2. นายธาตรี   จันทร์เรือง
3. นายยุทธนา   วงศ์ษา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชาตรีวัชระ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงอนุศรา  ชาววิวัฒน์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โฉมอุปฮาด
2. เด็กหญิงชุติมา  ใบทอง
3. เด็กหญิงธัญชนก  เมืองมาลย์
 
1. นางนัฏทิรา  อนันตวงค์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  จำเริญศรี
2. เด็กหญิงสุนิตา  สนธิโพธิ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เอี่ยมใจ
 
1. นางสุนันท์   คุ่ยต่วน
2. นางอารีวรรณ  ศรียา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สุนทรปาน
2. นางสาวนฤมล  สิงห์ทอง
3. นางสาวบุษยมาศ  ลาคำ
 
1. นางรัชดา  ผากุล
2. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  จันทสอน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ตันปล้อง
3. นางสาวสุภานี  วันเนาว์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวลลิตา  ชูมา
2. นางสาวสายธาร  คำหอม
3. นายอนุวัฒน์  ประทุมมินทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร
2. นางอรสา  เสาโกมุท
 
185 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติศักดิ์  หมายชัย
2. เด็กหญิงชุตินันท์  แซ่จันทร์
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายพงศกร  พรมมาก
 
186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทองทับ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยู
 
1. นางอุไรวรรณ  เพาะบุญ
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
187 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงเพ็ญวริศร์  มณีศักดิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดาวฏี  พลับพลา
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชยสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
189 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชัยดิษฐ์
 
1. นางเนตรนภา  หน่อนาง
2. นายบุญมี  มุคสิงห์
 
190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายทยากร  ทองทัพ
2. เด็กชายธรรมนูญ  จันทร์เที่ยง
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายชยกร  ชมเชย
2. นายพิชิตพล  สีขาว
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายพงศกร  พรมมาก
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตู้ภูมิ
2. นางสาวศศิวรรณ  เร็วสูงเนิน
 
1. นางสาวปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล
2. นายเชิดศักดิ์   ทองสิงห์
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นางสาวบัณฑิตา  หาญรักษ์
2. นายปาราเมศ  แก้วพาก
 
1. นางสาวประภาศรี  แสงอนุศาสน์
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พิมหอม
2. เด็กชายศิวกร  ชูเกียรติอารีกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
 
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  เพชรภา
2. เด็กชายวรภัทร  บุญสวน
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายชฎายุ  ประสงค์จีน
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองใบใหญ่
 
1. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
2. นางสาวสริตา  วิทยา
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายพนา  ดอนนุชไพร
2. นายสิทธาวุฒิ  มาสี
 
1. นายถนอม  อารีสุก
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายพรมนัส  หอมเกษร
2. นายภานุพันธ์  ตำปาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายสิปปกร  เรืองจุติโพธิ์พาน
2. นายอธิป  แสงวิลัย
 
1. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
2. นางสาวสริตา  วิทยา
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนิรชา  ลีปรีชา
 
1. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
2. นายวิทวัส  คุ้มทรง
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายวรกานต์  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงวาสนา  แซ่วื่อ
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจณี  สุทธิอำนวยกูล
2. เด็กชายคมศักดิ์  ราชเสนา
 
1. นางสาวรสรินทร์  จันทา
2. นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง
 
203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   แรงเขตการณ์
2. เด็กชายไพศาล  ทองเต็ม
 
1. นางสาวสริตา  วิทยา
2. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แว่นทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นางวชิราภรณ์  วจีอรุโณทัย
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองปาก
2. เด็กหญิงสุรัญชลี  แผงดี
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
2. นางนาจรี  รามศิริ
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุติ  ทรายฮวด
2. เด็กชายปกรณ์  ลอนลับ
 
1. นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร
2. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรากาญจน์   กองแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายกษม  ธะนะสังษ์
2. เด็กชายทักษิณ  สมนวนตาด
 
1. นายสมบัติ  ลูกแก้ว
2. นายกลชัย  โทนแก้ว
 
209 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. นายณัฐชัย   จุลเหลา
2. นายวทัญญู  คำชด
 
1. นางจุมรี  บัวโฮม
2. นางสาววรรณภา  นวลเกตุ
 
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกันตภัทร  จันทร์เกษม
2. นายอิศวัตร  นิลวงศ์
 
1. นางสุพรณ์   นวลเชย
 
211 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวธัญญาเรศ  เนาวราช
2. นายเศรษฐสรณ์  ไชยประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
212 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายบัณฑิต  คงชาตรี
2. นางสาวรสสุคนธ์  สีกุด
 
1. นางศิริภรณ์  จุลฬา
2. นางสาวพิกุล  ขวัญสูตร
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธนกร   นิลพร
2. นายวชิรกร   ทองโคตร
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศน์  สารีหอม
2. นายศิวกร  ค้ำจุน
 
1. นางบังอร  สีเลื่อม
2. นายธีรภัทร  ฉัตรวิโรจน์
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายสรรเพชร  คำจักร
2. นางสาวสุจิตตรา  ขวัญพรม
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
2. นางปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ชะชิกุล
2. นางสาวพิจิตรา  เพ็งเขียว
 
1. นายบุญมี  มุคสิงห์
2. นางสาวสุนิศา  อุดมเดช
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณภัทร   มุขสิงห์
2. นางสาวธนพร   รามศิริ
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
 
218 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธนบัตร  เงินศรี
2. เด็กชายธรรมสรณ์  เลือดทหาร
3. เด็กหญิงศศิธร  พาหา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
219 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเสน
2. เด็กชายภัควัตร  สุขผ่อง
3. เด็กชายภัทรพงษ์  พิมหอม
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
220 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วเพียร
2. เด็กชายณัฐพล  กรงทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระต่ายจันทร์
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววาสนา  นันตา
 
221 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวปรียานุช  ภักดีกิจรุ่งเรือง
2. นายพิทักษ์  แก้วเพ็ชร
3. นางสาวศิรินิล  ภูครองตา
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
222 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหมฤดี
2. นายรัชตะ  ดาด้วง
3. นายสรวิศ  วงศ์อ่อนตา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางบังอร  สีเลื่อม
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายธเนศ  อัศวรัตนามณี
2. นายโชคชัย  แซ่วื่อ
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายรัฐพงศ์   บุญกาวิน
2. นายวทัญญู   เพชรป้อ
 
1. นายประทวน  จอมใจ
2. นายธัญธาดา  พลชา
 
226 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายฐญา  ไชยฮะ
2. นายสมพร  อังคสิงห์
3. เด็กชายสุทัศน์  โสภาไชย
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
 
227 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  จันทปัญญา
2. เด็กชายนิกร  ราชอุดร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิมอุทัย
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
 
228 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายศิวรัฐ  ปาวี
2. นายศุภสิทธิ์  เมืองจันทร์
3. นายเกษมสรรค์  ศรีจันทร์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
229 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธราเทพ  ขวัญไร่
2. นายสิรภพ  บุญคง
3. นายอรรถพล  คณะแพง
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  พรหมบุญ
2. เด็กชายนวพล  ภักดีสอน
3. เด็กชายสิทธิพร  จันทร์คราม
 
1. นายวิมล  จิตหมั่น
2. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์วงค์  สีลาน
2. เด็กชายภิญโญ  คร้ามปั่น
3. เด็กชายวีระยุทธ  ทองปน
 
1. นายเอกชัย  รูปขาว
2. นายทินกร  ทองสกุลการ
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงธนาวดี  มะกรูดอินทร์
2. เด็กหญิงปาหนัน  หลักลอย
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นามจำปา
 
1. นางสาวสมพร  แซ่จัง
2. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  คำริ้ว
2. นายปราโมทย์  แสงขาว
3. นายวรุตน์  แก้วย้อม
 
1. นายประพันธ์  ทองสงค์
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
234 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายธีรพงศ์  พุทธศรี
2. นายภานุพงศ์  สนุ่นดี
3. นายเด่นพงศ์  อ่อนน้อมดี
 
1. นายชูชาติ  กลิ่นโกสุม
 
235 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายชัยวัตร  นวลไม้หอม
2. นายมงคล  คำมอน
3. นายสาคร  ช่วยเมือง
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นางชฎารัตน์  คำวิเศษ
 
236 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  พรมเวียง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พุทธิ
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา   พลหลาย
 
1. นายวิมล  จิตหมั่น
2. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น
 
237 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หาระชอน
3. เด็กชายวิชัย  จอมทอง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
2. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
 
238 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เหง้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงบังอร  ทองเงิน
3. เด็กชายฤทธิชัย  กางถัน
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นายสมเกียรติ  กระจ่างกิจใจชุ่ม
 
239 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวณัฐญา  ปารี
2. นายธนดล  แซ่เล้า
3. นางสาววันนิสา  จักษุทิพย์
 
1. นายปัญญา  นนท์ดารา
2. นายตระกูล  เบาะโต้ง
 
240 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาววราพร  ดีบุก
2. นางสาวสุกัญญา  วงษ์เอนก
3. นางสาวเบญจมาศ  พันภูวงษ์
 
1. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ทองจอก
2. นายพงศกร  ไสยะกิจ
3. นายอาทิตย์  หอมสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  กระจ่างกิจใจชุ่ม
2. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
 
242 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  กลิ่นนาค
2. เด็กหญิงณัฐกาญ  แสนเรืองเดช
3. นางสาวณัฐริกา  ชุ่มมะมล
4. นายธัญวรัตม์  มงคล
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์รัตนะ
6. เด็กหญิงภัทราวดี  จันแสน
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
2. นางสาววริศรา  รอดวงค์
3. นายเอกชัย  รูปขาว
 
243 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลดา  สูงแข็ง
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต
4. เด็กหญิงนิชยานันท์  บุญรอด
5. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุทธสอน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
244 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กึ้นทอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาสี
3. เด็กหญิงนภัสร  แก้วบุญเรือง
4. เด็กหญิงปองเกษม  วิระขันคำ
5. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงมูล
6. เด็กหญิงวรรณิสา  ประสงค์ผล
 
1. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
2. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
 
245 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาริน  พาหา
2. นายฉัตรตุรงค์  ล่องทอง
3. นางสาวบุษกร  สิงห์โต
4. นางสาวปานทิพย์  สุภาพล
5. นางสาวมนรดา  บุญนาม
6. นายรณภพ  สง่าวงค์
 
1. นางระวิวรรณ  จอมคำ
2. นางดาพวัลย์  บุญมี
 
246 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวกฤษณา  จ้อยทองมูล
2. นางสาวณัฐสิมา  ประตาทะยัง
3. นางสาวนฤมล  ชัยแก้ว
4. นางสาวน้ำค้าง  เขียวหวาน
5. นางสาวศศิธร  หมั่นวงศ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
247 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวดวงเนตร  อุปรี
2. นายธนิสร  ปัญญารักษ์
3. นางสาวผกากรอง  กิติพันธ์
4. นางสาวรัชษา  อินแนน
5. นางสาวรัตกานต์  มีโต
6. นางสาวอภิญญา  ผุยมา
 
1. นางประนอม  อุดพ้วย
2. นางสาวพิลาสลักษณ์  เสริมพงษ์
3. นางชาลินี  พรมแสง
 
248 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ภิญญะโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชริดา  สุวรรณผา
3. เด็กหญิงพิชญา  ชะลอ
 
1. นางเกศรา  แก้วจิตร
2. นางรจนา  ทัดช่อม่วง
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พวงจำปี
2. เด็กชายพลพจน์  บุญมี
3. เด็กหญิงหฤทัย  บุญชาลี
 
1. นางสาวนรีรัตน์  แอบจังหรีด
2. นางสาวภัคสกร  ก้อนคำ
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกันตพร   นาคส่องแสง
2. นางสาวปภาวี  วงศ์ทะกัน
3. นางสาววรรณวารี  ธงทุม
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสมบูรณ์  อาจหาญ
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เถาว์ถาวร
2. นางสาวปาริตา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นางสาววิรัลพัชร  รัชตะกมลชาติ
 
1. นางสาววริศรา  รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พุฒหอม
2. นางสาวณัฐฌา  ทัตเศษ
3. นางสาวโฉมไฉไล  จงมีสุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญดา
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขวัญโพก
2. เด็กหญิงนุสบา  ทองจันดี
3. เด็กชายศุภกร  ยศสุพรม
 
1. นายประพันธ์  ทองสงค์
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์นิสา  กิ่งกาง
2. เด็กหญิงพรธิดา  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงอารยา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ
2. นายชัยรัตน์  โสภาไชย
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  แสนเรืองเดช
2. เด็กหญิงยลดา  สิทธิ์โภชน์
3. เด็กหญิงฮามีดะห์  ซิตูมปูน
 
1. นายรักษพล  ซิตูมปูน
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แสงพิมพ์
2. นางสาวชิราทิพย์  จิตรมา
3. นางสาวธิติยา  ดิษฐทอง
 
1. นายเจริญ  แก้วเบี่ยง
2. นายฮุสเซนท์   ซิตูมปูน
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวทิพย์รัตน์  เรือนมงคล
2. นางสาววันวิสา  คำภีร์
3. นางสาวอภิสรา  พาแก้ว
 
1. นายประพันธ์  ทองสงค์
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวนรินนิภา  บุญเคหา
2. นางสาววรรณศิริ  เกลียวสีนาค
3. นางสาวสุดาพร  อาจคงหาญ
 
1. นายชูชาติ  แสงภูพาท
2. นายชัยรัตน์  โสภาไชย
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกัมปนนท์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจิตติมา  สุขมาก
3. เด็กหญิงฐิติพัช   สุวรรณกนิษฐ์
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางจันทิมา  ภาวศุทธิกุล
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  มินาคำ
2. เด็กหญิงศุจินธธา  พิมปาน
 
1. นายวีระศักดิ์  จักแพง
2. นายพิพัฒน์   เบ้าหล่อเพชร
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองวัน
2. นางสาวธนภรณ์  กันยาประสิทธิ์
3. นางสาววันเพ็ญ  หอมตา
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นางณัฐพร  วีรวรรณ
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชนาภา  ดีโส
2. นางสาววิลาวัณย์  มั่นทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  ยอดคำ
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางจันทิมา  ภาวศุทธิกุล
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  เถิดขุนทด
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  กาศสกุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทรงธรรม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ
2. นายสมศักดิ์  ชัยรัตน์
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายรัซเซียร์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สีทอง
3. เด็กหญิงอรจิรา  คำนึง
 
1. นายชลธี  มุยคำ
2. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์วิริยชาติ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่สง
3. เด็กหญิงสุขใจ  แซ่เถา
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวมนพร  น้ำร้อนเบ้า
2. นางสาวเกศวดี  บุญน้อม
3. นางสาวเกสร  คงคำ
 
1. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางจุฑาพร  รัตนา
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นางสาวกนกพร  เถารักตระกุล
2. นางสาววิวาห์  เถารักตระกุล
3. นางสาวอุษา  วงศ์ทับเบิก
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นางสาวจิณณพัต  อ่อนสี
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ม
2. เด็กหญิงนฤมล  มินาคำ
3. เด็กหญิงบุุษบง  ฤทธิ์เอนก
 
1. นางสาวแววมณี  บุญสิงห์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิกา  แก้วนามวงศ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อ่อนมา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พานทอง
 
1. นายชลธี  มุยคำ
2. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงเพชราภา  บุญคล้าย
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
2. นางปฤษณา  สงนุ้ย
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวนริศรา  บุญส่งธรรม
2. นางสาวนันทพร  นางวรัตน์
3. นางสาวนุ้ยศศิธร  เพ็งสุริยา
 
1. นางพิศมัย  ภูวันนา
2. นายอาทิตย์  วิจบ
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวรมณีย์  คำกิ้ง
2. นางสาววัลเพ็ญ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นางสาวศิริธร  วันเนา
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนันทัชพร  เกตุทอง
2. นางสาวบุษบา  พิมสอน
3. นางสาวเกษกาญจน์  ทองผัง
 
1. นางรจนา   ทัดช่อม่วง
2. นางเกศรา  แก้วจิตร
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายกาญจนพงษ์  มณีวัน
2. เด็กหญิงปุษยา  ทองทึง
3. นายพงศ์พินิจ  รูปโสม
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางพันธ์โพยม  สุวรรณชาติ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  ผองคำ
3. เด็กชายพงศกร  จันทร์หยวก
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธุ์
2. นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เม้ามีศรี
2. เด็กหญิงพรปรียา  รักก้อน
3. เด็กหญิงอวัสดา  กุลโคตร
 
1. นางแสงมณี  แก่นนาค
2. นายรัตนธร  พรหมดี
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  รู้สมัย
2. นางสาวสุมาตรา  ลูกแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เหมือนเพชร
 
1. นางระวิวรรณ  จอมคำ
2. นางดาพวัลย์  บุญมี
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  นิลพัฒน์
2. นางสาวสุนิสา  บัวริคาน
3. นางสาวอุไรวรรณ  สุริวงษ์
 
1. นางจิตราภรณ์  โกบุตร
2. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  โตมา
2. นางสาวนารีรัตน์  พันธ์ช้าง
3. นางสาววทันยา  มีสุข
 
1. นางสาวพิลาสลักษณ์  เสริมพงษ์
2. นางประนอม  อุดพ้วย
 
280 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลธิชา  ชัชวาน
2. นางสาวณัฐนิชา  พิมมาตร
3. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วตา
 
1. นางศิริเพชร  สาตรี
2. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
281 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ราชพรม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พาลี
 
282 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
283 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  แผ่นทอง
 
1. นางอาภาพร  บุญเติม
 
284 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  วงค์ตาขี่
 
1. นางวิไลวรรณ  สารัด
 
285 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกรวิชญ์  แสนใจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉั่วเจริญ
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
 
286 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำสอาด
2. เด็กชายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางสาวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวเควิกา  แก่นสงสัย
 
287 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภานุเดช  นวนเมือง
2. เด็กชายลาภิณ  เพียแก้ว
 
1. นางศิริเพชร  สาตรี
2. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี