สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรพิทยาคม 50 18 14 82 65 19 5 5 89
2 วิทยานุกูลนารี 49 29 10 88 74 9 6 6 89
3 หนองไผ่ 40 31 13 84 75 15 4 12 94
4 หล่มสักวิทยาคม 37 22 6 65 53 10 7 9 70
5 หล่มเก่าพิทยาคม 27 27 12 66 49 20 8 4 77
6 บึงสามพันวิทยาคม 27 14 14 55 44 20 10 7 74
7 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 24 23 15 62 48 26 9 5 83
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 17 12 8 37 26 13 16 12 55
9 เมตตาวิทยา 14 15 3 32 25 12 6 6 43
10 ศรีเทพประชาสรรค์ 14 11 9 34 34 7 5 18 46
11 แคมป์สนวิทยาคม 14 9 12 35 32 9 10 6 51
12 เสรีศึกษา 13 16 17 46 39 18 13 16 70
13 พุขามครุฑมณีอุทิศ 13 7 9 29 32 12 6 13 50
14 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 11 17 15 43 35 12 12 10 59
15 เพชรละครวิทยา 10 6 5 21 18 13 4 9 35
16 ดงขุยวิทยาคม 9 16 10 35 30 22 8 13 60
17 เมืองศรีเทพ 8 7 13 28 23 22 8 14 53
18 เมตตาชนูปถัมภ์ 8 7 11 26 16 11 7 7 34
19 ติ้ววิทยาคม 7 7 8 22 17 12 9 17 38
20 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 7 5 5 17 15 10 9 17 34
21 น้ำหนาววิทยาคม 7 3 8 18 14 13 4 9 31
22 ชนแดนวิทยาคม 6 13 11 30 29 12 8 16 49
23 ผดุงวิทย์ 6 5 5 16 11 7 5 8 23
24 ผาเมืองวิทยาคม 6 5 2 13 10 6 4 12 20
25 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 4 1 11 16 5 1 13 22
26 อุดมวิทยา 5 5 3 13 15 6 3 10 24
27 ซับสมบูรณ์วิทยาคม 5 5 2 12 12 2 5 7 19
28 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 5 4 3 12 11 3 5 11 19
29 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 5 2 1 8 5 7 6 4 18
30 วังพิกุลพิทยาคม 4 10 3 17 25 12 2 10 39
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 4 5 9 18 19 10 10 14 39
32 โคกปรงวิทยาคม 4 4 5 13 13 7 4 9 24
33 ซับบอนวิทยาคม 4 2 3 9 8 7 9 10 24
34 พัชรพิทยาคม 4 1 2 7 7 2 2 11 11
35 นาเฉลียงพิทยาคม 3 7 1 11 5 16 11 8 32
36 นาสนุ่นวิทยาคม 3 5 5 13 9 8 8 12 25
37 เพชรบูรณ์วิทยา 3 4 3 10 11 7 8 14 26
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 3 5 11 9 8 6 13 23
39 เทศบาล ๓ ชาญวิทยา 3 3 2 8 6 4 0 0 10
40 วังโป่งศึกษา 3 2 8 13 13 7 6 11 26
41 วัชรชัย 3 2 2 7 10 6 4 8 20
42 บ้านวังกวาง 3 1 1 5 4 1 3 2 8
43 เมืองราดวิทยาคม 2 7 4 13 12 5 6 9 23
44 บ้านเข็กน้อย 2 2 4 8 6 2 0 3 8
45 ฤทัยทิพย์ 2 2 3 7 4 4 8 7 16
46 สมอทอดศึกษา 2 2 2 6 6 3 3 2 12
47 ใจจำนงศึกษา 2 0 3 5 5 3 4 6 12
48 บ้านทับเบิกร่วมใจ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 เมืองกลางวิทยาคม 1 8 7 16 20 10 7 12 37
50 วังโป่งพิทยาคม 1 8 2 11 7 9 4 10 20
51 ท่าด้วงพิทยาคม 1 4 2 7 6 8 7 12 21
52 บ้านสงเปลือย 1 4 1 6 8 2 2 0 12
53 น้ำร้อนวิทยาคม 1 3 3 7 9 9 2 9 20
54 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 1 3 1 5 5 4 3 4 12
55 วิทยานนท์ศึกษา 1 3 1 5 4 2 4 5 10
56 สำราญราษฎร์วิทยา 1 1 1 3 3 2 0 6 5
57 ผาแดงวิทยาคม 1 1 1 3 2 1 0 2 3
58 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1 0 1 2 3 1 1 1 5
59 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 1 0 1 2 1 4 1 3 6
60 สัมพันธ์วิทยา 1 0 0 1 1 2 3 3 6
61 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 0 5 3 8 9 6 3 7 18
62 ศรีมงคลวิทยาคม 0 2 3 5 8 1 5 2 14
63 วังใหญ่วิทยาคม 0 1 3 4 9 8 5 10 22
64 เนินพิทยาคม 0 1 0 1 5 3 3 2 11
65 อนุบาลพร้อมจิต 0 1 0 1 0 1 0 0 1
66 บ้านบ่อรัง 0 0 4 4 3 1 0 1 4
67 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 0 1 1 1 2 1 3 4
68 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
69 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 0 0 1 3 1
70 บ้านโคกมน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 518 452 345 1,315 1,151 542 350 544 2,043